تعبیر دیدن خداوند متعال در خواب یا صحبت با او توسط ابن شاهین

یکی از خواب هایی که ممکن است انسان در خواب ببیند رؤیت خداوند متعال است پس تعجب می کند که این خواب چیست یا این رؤیت آیا این رؤیت خوب است و این رؤیت چه معنایی دارد و از اینجا شد. برای تفسیر این بینش به تفسیر ابن شاهین ضروری است.

دیدن خداوند متعال

تفسیر رؤیت خداوند متعال به شرح شرح

هر کس خدای تعالی را ببیند که خداوند در خواب با او سخن نگوید یا امری به او دستور دهد، تعبیرش به این شرح است.

 • هر کس خدای متعال را بدون روش ببیند، بلکه او را چنان که در قرآن آمده است، نشان می دهد که حاجت بیننده برآورده می شود و خود را در قیامت می بیند.
 • و هر کس در خواب ببیند که خداوند در حال ایستاده به او نگاه می کند، سبحان الله تعالی نشان می دهد که این بنده در رحمت خداست و فرمان خود را انجام داده و از گناه خود توبه کرده است.
 • و هر کس در خواب ببیند که در برابر پروردگارش برای حسابرسی می ایستد و سرش را خم کرده است، دلالت بر این دارد که ظالمی به او رسیده و به او آسیب رسانده است.
 • و هر کس ببیند که خداوند در روستایی یا شهری نازل شده است، مردم آن محله یا شهر بر دشمنان خود پیروز می شوند.
 • و هر که خدا را به صورت مرد ببیند، دلالت بر عظمت آن مرد دارد، و اگر خداوند ببیند که مرد است و بر او سجده کند، دلالت بر این دارد که بیننده به خداوند متعال تهمت می زند، و هر که خدای تعالی را دشنام دهد، ناسپاسی از خداوند است. برکات
 • و هر کس از خدا بگریزد در حالی که او را طلب می کند، دلالت بر انحراف از عبادت و طاعت دارد.
 • تعبیر دیدن صحبت با خدا در خواب

  ممکن است انسان در خواب خداوند متعال را ببیند و او با او صحبت کند یا امر یا نهی یا چیز دیگری خطاب کند، پس آن را تعبیر کرد.

 • هر کس ببیند که خداوند با او صحبت می کند، به منزلت این مرد و قوت ایمان او دلالت می کند، پس در جای او عزیز خداست و اگر خداوند از پشت پرده با او صحبت کند، خداوند بر مال و روزی او می افزاید. کلام بدون حجاب او حاکی از تأثیر سخنرانی بر او و لزوم پایبندی به آن است.
 • هر کس ببیند خدای متعال به او امر می کند و او را به کارهای شایسته پند می دهد یا خداوند او را مژده می دهد، دلالت بر رضایت خداوند از او دارد، زیرا بشارت بد او حکایت از غضب خدا بر او دارد.
 • و هر که خدای تعالی را به صورت نور ببیند و بینایی را روشن کند، عظمت و خوبی خواهد داشت.
 • و هر کس خدا را در قبرها ببیند، بر اهل آن قبور دلالت دارد.
 • و هر کس ببیند که خداوند او را می بوسد یا در آغوش می گیرد، بیانگر آن است که حاجت بیننده برطرف شده و کارش آسان می شود و اگر ببیند خدا بر او خشمگین است، نافرمانی پدر و مادرش کرده است.
 • نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا