کرسی در خواب و تعبیر دیدن صندلی در خواب

علامت کرسی در خواب تعبیر دیدن سرقت صندلی و گم شدن صندلی در خواب شکستن صندلی و سوختن صندلی در خواب علاوه بر تعبیر نماد ویلچر یا صندلی معلول در خواب و موارد دیگر دیدن صندلی

گوستاو میلر، تعبیر خواب معروف غربی، در تعبیر خواب دیدن صندلی در خواب می گوید: دیدن دوستی که بدون حرکت روی صندلی نشسته است، ممکن است نشان دهنده بیماری او باشد و ممکن است بمیرد و به طور کلی دیدن صندلی به گفته میلر. ، ممکن است نشان دهنده یک فرصت از دست رفته باشد. تعبیر دیدن صندلی در خواب، از طریق تعبیر نشستن روی صندلی و خواب دیدن افتادن از صندلی، صندلی شکسته و سوخته در خواب و تعبیر نماد ویلچر و معنی هل دادن ویلچر یا ویلچر در خواب، در. علاوه بر تعبیر گم شدن صندلی و سرقت صندلی در خواب و معنی دیدن صندلی برای زن.

نماد کرسی در خواب به روایت ابن سیرین اغلب مفاهیم مثبتی داردبجز اگر بیننده مریض باشد، بینایی او خوب نیست، همچنان که تعبیر دیدن کرسی در خواب از یک سو به حال بیننده مربوط می شود، مجرد، متاهل، نزدیک به مرجع. یا کار یا کنترل پول و رزق و روزی.از طرفی تعبیر مربوط به حالت خود کرسی از نظر مادربزرگش است.پای آن،زیبایی و تجمل، بالا و پایین بودن آن و موارد دیگر دیدن کرسی. در خواب و در مورد شیخ نابلسی نیز چنین است، تعبیر خواب در شیرینی خود به معنای عام دیدن کرسی در خواب می افزاید که دلالت بر قدرت، تصمیم، قضاوت، پادشاه و حاکمیت دارد و دلالت بر ایمان و ایمان دارد. ممکن است نشان دهنده ازدواج باشد و خدا بداند.

هر که به امور آخرت مشغول شد و دید که در خواب بر کرسی نشسته است. این ممکن است به تعبیر ابن سیرین نشان دهنده پیروزی اخروی او باشد و در غیر این صورت صلاحیت کسب قدرت را دارد و اعتلا و ارزش او از زیبایی و تجمل آن به وضعیت کرسی بستگی دارد. کرسی در خواب، ولایت و سرپرستی اوست و اگر در مسافرت باشد، ممکن است خوابش بیانگر این باشد که به آغوش خانواده باز خواهد گشت، چنانکه صندلی چوبی در خواب، نشانگر قدرت همراه با ریا و صندلی آهنین در خواب است. خواب بیانگر کمال قدرت است.

شیخ نابلسی می گوید: نشستن بر کرسی در خواب ممکن است بیانگر شهادت باشد و دیدن نشستن بر کرسی با لباس آویزان و یا نشستن بر صندلی بالای تخت، بیانگر نیکی سریع و بلندی سریع و علم با اقتدار است. شايد دلالت بر سنتي باشد كه بيننده مي گذارد و بعد از مرگش زنده مي شود و به آن شهرت دارد.

و درباره دیدن نشستن بر کرسی در خواب، تعبیر خواب در شیرینی خود گویدهمانطور که اشاره کردیم نشستن روی صندلی در خواب بیانگر توانایی تصمیم گیری است و اما تعبیر افتادن از روی صندلی در خواب ممکن است طلاق یا اخراج از کار باشد (تعبیر دیدن طلاق را بخوانید. خواب ) مقام علم و منزلت و کرسی معمولی در خواب ممکن است بیانگر برتری مرد در خانه و خانواده باشد .دیدن نشستن بر کرسی مانند تخت نشان دهنده ازدواج است و اگر در خواب بر روی کرسی با چند پادشاه و جامه هایشان، این تعقیب مردم به بیننده است و مقام و پول یا علم دارد، دیدن کرسی خالی در خواب به معنای اصرار به کار مجدانه است زیرا این کرسی متعلق به بیننده است. نشستن بر کرسی روی آب فرعون و دیو است زیرا شیطان آب را برای او عرش گرفته و به عرش الرحمن الرحیم تشبیه کرده و خدای ناکرده (تعبیر دیدن شیطان در خواب را بخوانید) .

و هر کس در خواب ببیند که کرسی از زیر او بیرون می‌کشد، کسی با او نقشه می‌کشد و او را می‌بیند که روی صندلی با میخ می‌نشیند، رعایا به او و همسر یا پسرش خیانت می‌کنند، کالا و صندلی. زيرا كشاورز تقاضاى زراعت خود است و براى كم ايمانى كه در دنيا آزاد است، در حالى كه كرسي در خواب مؤمن را نشان از ايستادگى او در نزد پروردگارش دارد و رؤيت كرسي براى زندانى اقامت اوست. در زندان اوست و بیمار در حال مریض اقامت اوست.

مترجم خواب در وب سایت شیرین خود در مورد دید ویلچر می گویدویلچر در خواب عبارت است از ناتوانی حاکم، همسر یا مسئول و کمک دیگران و تعبیر هل دادن ویلچر در خواب نصیحت به حاکم یا سرپرست خانواده است.ویلچر به عنوان هدیه اگر ویلچر باشد کمک است و اگر سالم باشد برای او یا پسرش مکر است و اما کسی که دید در حال خریدن ویلچر است یا خرید ویلچر را دید. اگر نیاز داشته باشد خوب است و اگر نباشد خود را نابود می کند.

به تعبیر ابن سیرین آنچه بر کرسی در خواب می آید در مورد کرسی منعکس می شود، صندلی شکسته در خواب ممکن است بیانگر مرگ بیننده یا مرگ همسر یا جدایی از او باشد. و ممکن است نشان دهنده جدایی حیثیت و افتخار باشد.

و در مورد دیدن صندلی شکسته یا دیدن صندلی شکسته یا سوخته در خواب می گوید که چقدر شیرین است.تعبیر وقوع امر ناخوشایند برای صندلی به طور کلی، وضعیت از یک وضعیت به بدتر تغییر می کند، بنابراین هرکس در خواب صندلی شکسته ببیند پسرش می میرد یا شوهرش او را طلاق می دهد و صندلی سوزان در خواب پایان می دهد. صحت حکومت او یا ازدواج با همسرش و همچنین دیدن خریدن کرسی نو در خواب بیانگر جایگزینی زن است و دیدن ترک خوردن صندلی در خواب اختلاف بر سر تصمیم است و دیدن صندلی سوخته است. به تنهایی نشان دهنده خیانت است.

و تعبیر خواب به شیرینی خود در مورد سرقت صندلی در خواب اضافه می کندو هرکس در خواب ببیند که صندلی می دزدد، تصمیمی می گیرد که حق او نیست، صندلی او را متهم به تصمیم گیری می کنند.

کرسی در خواب برای زن حامله نشان دهنده نزدیک شدن به ولادت او و نشان دهنده کرسی قابله به قول ابن سیرین است و دیدن کرسی در خواب برای زن حامله مجاز به زایمان است.(تعبیر دیدن زن باردار و حاملگی در خواب را بخوانید)

و تعبیر خواب به شیرینی خود از دیدن کرسی در خواب برای زن می افزایددیدن نشستن بر کرسی برای زن به طور کلی منزلت او نزد خانواده یا شوهر بر حسب حال اوست و اما رؤیت افتادن از روی صندلی در خواب آبروی او در خانه از بین می رود. وسوسه می شود و هر که ببیند تختی مانند تخت پادشاهان دارد، تباه می شود و خدا داناتر است.

منابع و مراجع addremove

  1. “دایره المعارف تعبیر خواب”، گوستاو میلر.
  2. معجم تعبیر خواب، ابن سیرین و شیخ عبدالغنی النابلسی، تحقیق باسیل برادی، چاپ کتابخانه الصفا، ابوظبی 2008.
  3. «تعبیر خواب از کلمات ائمه و پرچمها» شیخ علی احمد عبدالعال التحطاوی، دار الکتب العلمیة بیروت، چاپ دوم 2005م.
  4. «الافر القدری، بیان فی البین»، شیخ ابوسعد نصر بن یعقوب الدینوری القدری، تحقیق دکتر فهمی سعید، علم الکتب، بیروت، چاپ دوم 2000م.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا