دیدن کفن در خواب و تعبیر خواب کفن مرده

دیدن کفن در خواب و تعبیر خواب کفن مرده

کفن در خواب، کفن زدن به زنده در خواب و تعبیر دیدن کفن سیاه، دوختن کفن در خواب و رؤیت خریدن کفن، علاوه بر تعبیر خواب کفن کفن و موارد دیگر خواب دیدن کفن

مسلّم است که دیدن کفن در خواب، رعب و وحشت در روح می‌افزاید، پس هر که ببیند کفن پوشیده است، انتظار ندارد که کفن در خواب تعبیر خوبی داشته باشد و برای بیننده مفید باشد.در این مقاله؛ با هم نماد کفن در خواب را با تعبیر خواب پوشیدن کفن و برداشتن آن در خواب، خریدن کفن در خواب و دوخت کفن و افزودن تعبیر کفن سیاه و سبز آشنا می شویم. و رنگهای کفن در خواب و تعبیر دیدن کفن برای زنان و موارد دیگر دیدن کفن زنده در خواب و نیز کفن مرده .

 • ابن سیرین می گوید دیدن کفن در خواب ممکن است نشان دهنده گرایش به زنا باشدکفن در خواب ممکن است نشانه مرگ و منادی زمان قریب الوقوع باشد و خواب کفن ممکن است بر حسب آنچه که کفن در خواب از بدن می پوشاند، دلیل بر توبه یا فساد دین باشد.
 • و هر کس در خواب کفن بپوشد و امتناع کند و او را اجابت نکند پس به زنا خوانده شود و مردود شود و هر که خود را در خواب کفن ببیند که مرده را کفن می کند، می میرد. و اگر کفن در خواب بدنش را بر سر و پاهایش پوشاند، نشان دهنده فساد دین اوست و هر چه کفن در خواب بیشتر آشکار شود بیننده به توبه نزدیکتر می شود و خدا داناتر است.
 • شیخ نابلسی در خواب کفن می گوید ممکن است نشان دهنده پوشاندن قسمت های خصوصی باشدو چه بسا کفن در خواب نشانه ازدواج نامناسب یا تلاش برای پنهان کاری باشد و دوختن کفن در خواب بیانگر یأس از چیزی است که بیننده خواب در جستجوی آن است.
 • دیدن کفن در خواب سوخته، دلیل بر کفر است و دیدن کفن تا شده نشانگر آمادگی برای مرگ یا یادآوری آن است و اما دیدن کفن بعد از استخاره، خیری در آن نیست.
 • تعبیر خواب در شیرینی خود می گوید دیدن کفن در خواب، نشانگر پنهانی و توبه است.و دیدن کفن زنده در خواب، بیانگر یادآوری مرگ است.
 • و هر کس در خواب ببیند که کفن او را در خواب می‌پوشند که گویی مرده است، مردم او را می‌پوشانند، و در خواب کفن می‌پوشد و سر خود را باز می‌گذارد، خداوند او را می‌پوشاند در حالی که آشکارا نافرمانی می‌کند.
 • و اما رؤیای برداشتن کفن در خواب، بیانگر تغییر شرایط و تغییر آنها برای بهتر شدن است.
 • دیدن کفن با دست در خواب بیانگر آن است که بیننده در راه خدا کاری شجاعانه انجام می دهد یا در راه خدا تلاش می کند و حمل کفن با دست در خواب ممکن است بیانگر صلح و پایان اختلافات بزرگ باشد.
 • و هر کس در خواب ببیند که در خواب کفن به رنگی غیر از سفید پوشیده است، دلالت بر بد نبودن عاقبت و کفن پوشیدن دارد، در حالی که آینه در خواب، دال بر تغییر نیت به بدی است و خداوند. دانا است
 • دیدن مرده در کفن در خواب، بیانگر آن است که بیننده روی اعمال آن مرده را می پوشاند.و کفن کفن در خواب دلالت بر رازی دارد که می میرد و به چشم مردم نمی آید کفن مرده در خواب بیانگر تحقق امانت و تحقق حق است دیدن کفن مرده معلوم در خواب. دلالت بر وفای به عهد به او دارد و هر کس در خواب ببیند کفن از مرده می دزدد از حدود خدا تجاوز کرده است و ربودن کفن مرده در خواب ممکن است بیانگر بدی های مرده باشد. مرده و صحبت از آنها با بد و باطل خواب بیانگر فسق و گمراهی است و خداوند اعلم برای خواندن تعبیر دیدن قبر و قبرستان در خواب روی لینک کلیک کنید

  خریدن کفن در خواب به طور کلی بیانگر آن است پشیمانی و پشیمانیو دیدن خواب بیننده که برای خود بیننده کفن می خرد در خواب، بیانگر یادآوری مرگ و پشیمانی و انصراف او از گناه است و خریدن کفن برای زن در خواب، بیانگر ترک او در هنگام نیاز و همچنین دیدن خریدن است. کفن یکی از پسران در خواب، بیانگر کوتاهی در حق او و ترک آن در وقت نیاز است، مرده در خواب نمادی از پوشاندن او را با حدیث می کند، و اما دیدن کفن فروخته شده در خواب، اگر بیننده، تاجر، سود است و اگر مصداق و پند و اندرز نبود و گفته شد که کفن در خواب فروخته شد، بیانگر تحصیلات مردم است که در آن امر به هلاکت می‌شوند.

 • دیدن دوخت کفن در خواب، بیانگر قصد توبه بدون دخول در آن استو هر که ببیند در خواب کفن خود را می دوزد، برای خود بدعت می کند و به هوس خود فتوا می دهد.
 • دیدن کفن قرمز در خواب، بیانگر مرگ مقتول یا شهید است، و علم نزد خداست، و خواب کفن زرد نشان دهنده مرگ بر اثر بیماری یا حسد است، و کفن سیاه در خواب، بیانگر نافرمانی و گناه است. و دیدن کفن سبز در خواب، بیانگر عاقبت به خیری است.
 • دوختن کفن ابریشم در خواب برای مردان گناه و گناه است و اما در خواب دیدن کفن از پارچه گرانبها برای امور دنیوی می میرد.
 • دیدن کفن در خواب برای زن شوهردار، بیانگر پوشاندن و رازداری استپوشیدن کفن در خواب برای زن متاهل ممکن است بیانگر این باشد که او در معرض بی عدالتی و تضییع حقوق خود قرار خواهد گرفت.
 • و اما کسانی که در خواب برای زن شوهردار در حال حیات کفن می‌بینند، بر او حکومت می‌کنند و اگر در خواب مرده است، او را می‌پوشانند.
 • کفن در خواب برای یک زن مجرد ممکن است نشان دهنده یک ازدواج خسته در مراحل آن یا در زندگی روزمره او باشد و دیدن پوشیدن کفن در خواب برای زنان مجرد ممکن است نماد اعمالی باشد که نیاز به توبه دارد.
 • گویند: هر که در خواب کفن را از تن بیرون آورد، بیانگر عصیان او بر حجاب است، و هر کس در خواب ببیند که برای دیگری کفن می خرد، دعای بد دعا کرده است، مگر اینکه کفن را برای یکی بخرد. از والدین در خواب، که نشان می دهد او آنها را می پوشاند.
 • و کفن آراسته در خواب برای زن شوهردار و مجرد، نشان دهنده امتحان زندگی است، و کفن سیاه در خواب برای زن شوهردار، بیانگر اعمال و گفتار بد او یا ترک شوهرش از او است، در حالی که کفن قرمز در خواب زن شوهردار، بیانگر اعمال و گفتار بد او یا ترک او از سوی شوهر است. خواب یک زن متاهل و یک فرد مجرد نشان دهنده حسادت شدید است.
 • و دیدن کفن مرده معلوم در خواب برای زن این است که او را می پوشاند و اگر مرده مجهولی را در خواب در حالی که عادل است کفن کند، تهمت می شود و اگر مفسد باشد. خواب بیانگر این است که مردی او را اغوا کرده است و خدا داناتر است.
 • و تعبیر خواب را در شیرینی خود می افزاید کفن ثروتمند در خواب یادآور زکات پول اوست (تعبیر دیدن زکات در خواب را بخوانید)، برای فقیر مرگ و پایان فقر، برای تاجر سود سرسام آور او، برای مجردی ازدواج ناموفق و کفن در خواب برای کشاورز از خدا می خواهد که او را جبران کند، زیرا مؤمن یادآور مرگ است و برای کم ایمانی مرگ دلش است، ممکن است زندانی بمیرد. اعدام شود یا در زندان بماند و مریض در این بستر بمیرد و خداوند متعال داناتر است.

  منابع و مراجع addremove

  1. کتاب «مکتب الکلام فی تعبیر خواب»، محمد بن سیرین، چاپ دارالمعرفه، بیروت، 2000م.
  2. کتاب «عطر الحیوان فی تعبیر خواب» شیخ عبدالغنی النابلسی.
  3. کتاب «تعبیر خواب از کلمات ائمه و پرچمها» شیخ علی احمد عبدالعال طهطاوی، دار الکتب العلمیة بیروت، چاپ دوم 2005م.
  4. کتاب «تعبیر خواب خوش بینی» محمد بن سیرین، مکتبة الایمان، قاهره.
  5. کتاب بیان القدری بیان در بینش شیخ ابی سعد نصر بن یعقوب الدینوری القدری، تحقیق دکتر فهمی سعید، علم الکتب بیروت، چاپ دوم 1379ش.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا