رمل در خواب و تعبیر دیدن ریگ روان در خواب

شن در خواب ، شن روان در خواب ، تعبیر خواب شن دریا ، تعبیر غرق شدن و غواصی در شن در خواب ، معنی زنده ماندن از شن روان در خواب ، علاوه بر تعبیر دیدن شن در حال جمع شدن و خوردن شن و ماسه در خواب و تعبیر دیدن شن و ماسه روان در خواب برای زن

راه رفتن روی ماسه در خواب ممکن است برای عده ای آزاردهنده باشد و دیدن غرق شدن در شن یا شیرجه زدن در شن های جابجا شده در خواب باید بیننده خواب را از معنای خواب خود بیمناک و ترسان کند! رویا؟با نماد شن در خواب آشنا می شویم از طریق تعبیر راه رفتن بر شن، و رؤیت گرفتن شن یا گرفتن شن با دست در خواب، علاوه بر تعبیر دیدن شن متحرک و غرق شدن یا زنده ماندن از شن روان، و تعبیر دیدن رمل در خواب برای زن

اعراب درباره مردی که در فقر افتاده می گویند: «بیوه الرجل.» بر این اساس ابن سیرین می گوید دیدن شن در خواب ممکن است دلالت بر فقر داشته باشد و از کلمه شن، دیدن رمل در خواب را می توان چنین تعبیر کرد. بیوه شدن و مردن شوهر و تعبیر شن مانند تعبیر خاک در خواب است ( تعبیر دیدن خاک در خواب بیشتر بخوانید . راه رفتن در ریگ در خواب ممکن است نشان دهنده انسداد و قیود باشد . از غم و اندوه و علت آن چه باشد، و فرود آمدن پا در شن، به همان اندازه که ریگ فراوان باشد و بیننده خواب بر آن لغزش کند، شدت دارد، و راه رفتن در ریگ، نشان دهنده علاج امور است و هر که در خواب دست خود را در شن می بیند سپس در امر دنیوی گیج می شود و جمع آوری شن در خواب و حمل آن بیانگر جمع آوری پول است و ان شاء الله خیر است. ریگ در خواب ممکن است دلالت بر عذاب داشته باشد یا دلالت بر کاری در دنیا از دین دارد و خدا داناتر است بر بیوه شدن و مردن شوهر و برای مرد نیز خیری در آن نیست و زردی شن و ماسه در خواب برای بیمار توبه است و مجموعه او ممکن است نشان دهنده اختلال در امرار معاش به دلیل بیماری باشد و شن سفید در خواب بیانگر منجمان و معاش آنهاست و ریگ سرخ در خواب بیانگر مقام های بلند است.

تعبیر خواب در شیرینی خود از دیدن ریگ در خواب می گویدشن در خواب ممکن است به پایه یا اساس پول و شغل یا زندگی خانوادگی تعبیر شود و شن در خواب به منزله مقر حکومت و تعبیر به مال است.دیدن ریگ بیابان در خواب بیانگر سفر سخت است و هر که ببیند. که در خواب با پای برهنه روی شن راه می رود بدون رزق مسافرت می کند و اما رؤیت دویدن روی شن در خواب بیننده با سختی خطر می کند (تعبیر دیدن سفر در خواب بخوانید) شن و ماسه در خواب پول یا توشه حمل می کند و پول در می آورد، چنانکه در خواب طوفان شن، بیانگر عجله مردم برای پول است، بیانگر آن است که بیننده در پول خود اسراف می کند، شن دریا در خواب رستگاری است. از وسوسه و همچنین دیدن بازی با شن دریا ایمن از وسوسه است و هر که ببیند برای بهبودی خود را در ریگ دریا دفن می کند از وسوسه فاصله می گیرد و شن خوردن در خواب خوردن مال حرام است و هر که می بیند او در شن ها حفاری می کند، او برای جمع آوری کار اضافی تلاش می کند پول و قبری که در ریگ کنده شود یا هر که در ریگ قبر کند به خاطر دنیا هلاک می شود و دیدن آسمان که شن می بارد عذابی از جانب خداست و خدا داناتر است خواب درهم نقره است. و ماسه سرخ در خواب طلاست و اما ماسه ساختن در خواب پولی است که برای مصلحت و نیاز جمع می شود و ماسه زرد کالای گرانبهایی است که پول حمل می کند و کاشتن درخت در خواب روییدن پول است. تجارت سودآور و همچنین کاشت گل رز در شن نشان دهنده رشد پول و دیدن تپه های شنی است.در خانه پول هست و غربال کردن شن در خواب حرفه کمیاب است.

تعبیر خواب در شیرینی خود از دیدن ریگ روان در خواب می گویدشن روان در خواب عموماً به تجارت دلالت دارد، پس هر که ببیند در شن روان راه می رود، به تجارت خود می پردازد و آن را دنبال می کند، چنان که در خواب غرق شدن در شن، ضرر در تجارت است و تعبیر زنده ماندن از ریگ روان است. در خواب که بیانگر خروج از بحران اقتصادی است در شن های روان غرق می شود، بخیل است و هر که از شن های روان نجات پیدا کند به او قرض می دهد (تعبیر دیدن قرض را بخوانید) و دیدن شن روان در بازارها. و خیابون دلالت بر کالا دارد و دیدن شن روان در خانه انبار کالا در خانه اوست، چنانکه دیدن ماشین در شن در حال حرکت، حاکی از تجارت فاسدی است که آشکار می شود.

تعبیر خواب در وب سایت شیرین خود از دیدن شن در خواب برای یک زن می گویدشن در خواب برای زن به طور کلی پول و جواهر یا تجارت اوست و دیدن شن خوردن در خواب خوردن مالی است که برای زن و مرد حرام است از زندگی دیدن جابجایی شن در خواب برای زن اوست. کار اگر ببیند که در شن روان غرق می شود با کار به زیان سایر کارها فرو می رود و هر که ببیند از شن روان زنده می ماند کار را ترک می کند (تعبیر دیدن کار و کار در خواب بخوانید). غواصی در شن بیابان در خواب، بیانگر آن است که بیننده خود را فراموش می کند و در حال کار او را زمان می برد، پس اگر مجرد باشد ازدواج نمی کند و دیدن شن و ماسه در خواب برای زن، جای خانواده اوست، اما هر که ببیند دستش را بر شن گرفته است، افسار خانواده را در دست گرفته است، رویا شغلی پرتنش برای کسب درآمد است، در حالی که کاشت در شن برای زن کار سختی است و دراز کشیدن روی ماسه در خواب از پول لذت می برد، چنانکه جمع آوری شن یا حمل شن در خواب بیانگر جمع آوری پول یا پوشیدن جواهرات است.

شن و ماسه در خواب بیانگر گرسنگی و تباهی است!دیدن ایستادن در شن های روان در خواب به تعبیر میلر بیانگر ضرر و زیان مالی و کسب و کار است و شن روان در خواب ممکن است بیانگر دوستان فریبکار و ریاکار باشد. دختری می بیند که معشوقش او را از جابجایی شن نجات می دهد، سپس او در آینده شوهر صادق و وفادار خواهد بود.

منابع و مراجع addremove

  1. کتاب «مکتب الکلام فی تعبیر خواب»، محمد بن سیرین، چاپ دارالمعرفه، بیروت، 2000م.
  2. کتاب «عطر الحیوان فی تعبیر خواب» شیخ عبدالغنی النابلسی.
  3. معجم تعبیر خواب، ابن سیرین و شیخ عبدالغنی النابلسی، تحقیق باسیل برادی، چاپ کتابخانه الصفا، ابوظبی 2008.
  4. کتاب «دایره المعارف تعبیر خواب»، گوستاو میلر.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا