تعبیر خواب کشیدن دندان

تعبیر خواب کشیدن دندان

تعبیر خواب کشیدن دندان به روایت ابن سیرین

می گفتند هر که دندان هایش را شکسته ببیند کم کم بدهی اش را می پردازد و اگر دندان هایش بی درد بیفتد نشان دهنده کار باطل است، درد یا ظاهر شدن خون یا گوشت باعث باطل یا تباهی می شود. موضوعی که در نظر گرفته شده است[١]

معنی دندان آسیاب با اجزای آن در خواب

و اما دندانها اهل خانه مردند، پس بالاها مردان اهل خانه و پایین زنان هستند.[١]

دندان های آسیاب پدربزرگ و مادربزرگ، پسران خردسال، دندان آسیاب تحتانی راست، مادر و خاله چپ، و اگر نیستند، دو خواهر یا دو دختر یا هرکسی که جای آنها را بگیرد، ربع پایینی دختران عموها هستند و دختران خاله‌ها، دندان نیش پایین بانوی خانواده‌اش، دندان‌های پرمولر پایین دختران خاله مادری و دندان‌های آسیاب پایینی هستند که از افراد خانه مرد، زنان و دختران جوان، دورترند.[١]

گفته شد که دهان باید در وضعیت خانه باشد و دندان ها در جایگاه ساکنان، آنچه در سمت راست است نشان دهنده نر و آنچه در سمت چپ است در همه مردم به جز تعداد کمی نشان دهنده زن است. از آنها[١]

تعبیر دیدن دندان آسیاب با اوصاف معین در خواب

حرکت بعضی از دندانها دلیل بر آن است که تعبیر او از بیماری چیست و افتادن و از دست دادن آنها دلیل بر مرگ او یا غیبت او از او، نبودن کسی است که به سوی او باز نمی گردد، این عیب است در مردم اهل بیت او که به آن باز می گردد و دندان های پوسیده زشتی ستایش اهل بیت است.[١]

سست شدن دندان ها، ضعیف شدن حال اهل بیت و پاک شدن دندان ها از پلاک، نشان دهنده صرف هزینه در رفع نگرانی و سفیدی و بلندی و زیبایی دندان ها، افزایش قدرت و پول است. و حیثیت اهل بیت و لعنت بر او و اگر در خواب ببیند که دندان درآورده است، خوابش نشان می دهد که پیوند خویشاوندی خود را قطع می کند یا مال خود را صرف بیزاری می کند.[١]

تعبیر دیدن دندان آسیاب در خواب با توجه به ماده تشکیل دهنده آنها

اگر در خواب ببیند که دندان هایش از طلا است، اگر از اهل علم و گفتار باشد، بینایی او ستوده می شود، وگرنه مدح نشوید، زیرا نشان دهنده بیماری یا آتش سوزی در غیر علم و اهل آن است. در خواب می بیند که از نقره هستند، بیانگر زیان مالی است، اگر از شیشه یا چوب ببیند، بیانگر مرگ است.[١]

تفسیر دید دندان های آسیاب افتاده با توجه به محل افتادن

اگر ببیند که دندان های بالایی خود می افتد، جوانه دیگری به جای آنها نشان دهنده تغییر در امور و اقدامات او است.[٢] یعنی در سنگ اگر بیند که به زمین می افتد مرگ است و اگر ببیند که افتاده را از دندان گرفته و دفن نکرده است به جای امثال او از روی شفقت بهره می برد و نصیحت و همین تعبیر است در بقیه اعضا اگر ضایعه ای به آنها خورد و دفن نکرد.[١]

شواهد افتادن دندان در خواب

گفته شد افتادن دندان نشانگر مانعی است که او را در خواسته او باز می دارد و گفته می شود دلیل بر ادای دین است پیش از او می میرند و چه بسا مرگ همسن او باشد. و هم سن و سال هایش اگر ببیند مردم با دندان های آسیاب او را گاز می گیرند، می تواند برای مردم فروتن باشد و متواضع نباشد.[١]

و اما سالم و آزاده و مسافر که تمام دندانهایشان افتاد نشان دهنده بیماری طولانی و افتادن در راه است بدون اینکه بمیرند و آن این است که انسان بدون دندان غذای مقوی به دست نمی آورد ولی از سوپ استفاده می کند. و آب میوه ها، بلکه نمی میرند چون مرده دندان از دست نمی دهد و چیزی که مرده را آشکار نمی کند به مریض وفادار است و به همین دلیل در بیماران ستوده می شد و اگر همه دندان هایشان می افتاد. نشان دهنده سرعت فرار آنها از بیماری است.[١]

و اما تجار و مسافران، نشانگر سبکی آنها در حمل آنهاست، مخصوصاً اگر ببیند که آن دندانها در حال حرکت است و اگر ببیند که دندانهایش دراز و استخوانی شده است، بیانگر مجادله و نزاع در خانه ای است و هر که داشته باشد. دندانهای سیاه، خورده، کج و کج و سیاه شده و می بیند که می افتند، پس از همه مصیبت ها جان سالم به در می برد، اگر ببیند در حالی که دستش را می گیرد یا با ریش و در دامانش، دندان هایش می ریزد، نشان دهنده بریده شدن فرزندانش است. ، و برای او متولد نمی شود و آنچه به دنیا می آورد باقی نمی ماند و تربیت نمی شود.[١]

می گویند مردی دید که تمام دندان هایش افتاد و از این غمگین شد، دید خود را به گذرگاهی نقل کرد و گفت: دندان هایت همه پیش از تو می میرند، پس چنین شد، دید که با زبانش دندان قروچه می کرد و با سخنانی که با آنها می گفت، امور خانواده اش خراب می شد.[١]

تعبیر خواب کشیدن دندان در نابلسی

اگر ببیند که تمام دندان هایش افتاده و در آستین یا اتاقی گرفته اند، عمری طولانی می کند تا دندان هایش درآید و تعداد اعضای خانواده اش زیاد می شود. سن او یا بیماری خانواده اش، و اگر ببیند دندان هایش از دست رفته، از قبیله خود بیگانه می شود.[٣]

تعبیر دیدن افتادن دندانهای آسیاب به تعداد و محل آنها در خواب

هر کس در خواب ببیند که دندانهایش در دستش افتاده، پولی است که برای او می شود، ولی قرض خود را می پردازد و اگر ببیند یکی از دندان هایش افتاده است، یک نفر آن را بدهد. بدهی خود را پرداخت کند یا همه را یکجا پرداخت کند.[٣]

می گفتند هر که دندان هایش می افتاد نشان دهنده ضرر برخی از دوستانش است، بدون معالجه آن را در دست گرفت یا در لباسش پیچید، اگر زن حامله داشت، بچه ای به سراغش می آمد وگرنه برادر یا خویشاوند خوب او را قطع می کرد، اگر خون بود، این گناه قطع پیوند خویشاوندی است، او را از آنچه می خواهد باز می دارد، و گفته می شود که دلیل بر ادای دین است. اگر آنچه از دندان می افتاد می گرفت، ممکن بود اشتباهی گفته و پشیمان شود و آن را کتمان کند، و چه بسا بدهکار به مقدار دیه بوده است و شاید از بین رفتن دندان حاکی از وجوب باشد. روزه داری.[٣]

هر کس در خواب ببیند که دندان هایش در حال افتادن با دست و ریش و یا در دامانش است، بیانگر آن است که فرزندانش بریده شده و فرزندی از او متولد نمی شود، در گلویش افتاد پس آن را بیرون آورد. یک خلال دندان و هر دندانی را در جای خود قرار داد، سنگهای چاهی که افتاده بود و می خواست سنگ به سنگ آنها را بیرون بیاورد و هر سنگی را در جای خود بگذارد، چاهی داشت و فرو ریخت.[٣]

هر کس ببیند دندان هایش لق شده اند کم کم قرض خود را می پردازد و هر که توپوگرافی دندان هایش را ببیند خانواده اش به هنگام نیاز او را از کار می اندازند و هر که ببیند دندان هایش از جای خود برداشته شده و از آن جا به جا شده است. درجات آنها بالا آمدند پایینتر آمدند و پایین نشان دهنده طولانی شدن زنان خانواده او بر مردانشان است پراکندگی خانواده او و بروز اختلاف در میان آنها یا از بین رفتن مال او و اگر گوشت. از بین دندانهایش پاک شد، از مردم غیبت کرد و با زبانش به آنها آسیب رساند.[٣]

تعبیر افتادن دندان های آسیاب مطابق آنچه در خواب دنبال می شود

اگر دندان هایش بدون درد بیفتد، بیانگر اعمالی است که باطل می شود، آنچه را که دارد از دست می دهد، و اگر تمام دندان ها بیفتد، همه اهل آن خانه و اصحاب و آزادگان و مسافران هلاک می شوند. بیماری طولانی از آنان بی آنکه بمیرند و در بندگان حکایت از رهایی دارد و بازرگانان و مسافران بر سبکی بار.[٣]

هر کس در خواب ببیند یکی از دندان هایش بی درد کشیده شد و مردی زندانی داشت، از زندان آزاد می شود و خستگی آن شخص، بیانگر ضعف اهل خانه و پاک شدن دندان ها از جرم است. دلالت بر انفاق مال در رفع غم و زیاد شدن دل در فزونی فکر صاحب آن دارد و هر کس ببیند دندانش سیاه یا کم یا شکسته است برای خویشاوندان ناراحتی و اندوه است و هر که می بیند که فرسایش یافته و فرسایش یافته است، سپس عده ای از این افراد دچار بلا می شوند و دندان های آسیاب در خواب از بزرگان قوم او هستند.[٣]

هر کس ببیند دندان هایش بوی نامطبوع و بدی دارد، همه یا بعضی از آنها، ستایش او مکروه است و ممکن است دلالت بر اختلاف بستگانش یا حرکتی که در اهل خانه پیدا کند، باشد، و دلالت بر دعوا و گفتگو دلالت بر قطع بستر و فقر و تنگدستی او و یا بیگانه بودن با خانواده خود می‌میرد یا عمر خود را طولانی می‌کند یا از مالی معادل دیه دندان بهره می‌برد. گفته شد بیرون آوردن نشان دهنده پیدایش چیزهای پنهان است.[٣]

معنی دندانهای آسیاب بر حسب محل آنها در خواب

هر که ببیند دندانش شکسته یکی از اقوام یا دوستانش می میرد و ممکن است نشان دهنده بیماری و مرگ از آن مرض باشد، دست راست نشان دهنده پیرمرد و زن است، دندان سمت چپ اشاره به جوان است. پرتگاه ها نشان دهنده پسران، دندان نیش نشان دهنده نوع آن و دندان های آسیاب نشان دهنده افراد مسن در میان آنها است.[٣]

اگر انسان ببیند که بعضی از این دندانها از او افتاده است، نشان دهنده مرگ کسی است که با آن دندان نشان داده شده است. امور و دندان نیش نشان می دهد که برای اکثر مردم آشکار نیست و اگر ببیند که دندان هایش شکسته اند کمی بدهی خود را می پردازد.[٣]

اگر ببیند که بعضی از دندانهایش بلندتر و استخوانی شده است، نشانگر جاذبه و دشمنی است که در خانه او جریان دارد، بیماری از تلخی زرد زیاد که به آن یرقان می گویند و اگر ببیند که او دندان ها از شیشه یا چوب ساخته شده اند، پس این نشان دهنده مرگی است که او را شکست خواهد داد.[٣]

اگر آن را از نقره ببیند، دلیل بر ضرر و زیان است از اسباب الفاظی که در پول خود به دست می آورد، دلالت بر طایفه و نزدیکترین و دورترین است، هر چه نزدیک به چشم است مردان است و بعد از آن. تا پیشانی زن هستند و هر کس چیزی از دندان هایش را معالجه کند و بیرون بیاورد یا دیگری به زور بیرون بیاورد، نشان می دهد که پولش جریمه شده یا برخی از بستگانش بیرون آورده اند.[٣]

تعبیر خواب کشیدن دندان به روایت ابن شاهین

سنت بر مال در نفی غم و سفیدی دندان و بلندی و کمال آن از افزایش قدرت دلالت می کند و اگر ببیند که برای او سن کرد و او را آزار داد، ضرر یا وثیقه یا اگر او را دیده باشد.[٤]

هر کس سنت هایش را ببیند عیب است که در هوشیاری انکار می شود، پس به سه وجه چهره آنها تعبیر می شود: غم و آزار و مرگ و قرب و ضعیف شدن دغدغه اش و هر که ببیند تمام دندان هایش. گم شدند و او نرفت.[٤]

إِن سَقَطت فِي حجره أَو يَده أَو فِيمَا يحصل بِهِ حفظ فتؤول على عشرَة أوجه: حُصُول مَال وَكَثْرَة نسل واجتماع اقاربه بمَكَان وَهدم بِئْر لَهُ ووفاء دُيُون وَذَهَاب مَال فِي مصلحَة ومضي ثَمَانِيَة وَعشْرين سنة من عمره وحياة مُدَّة اثْنَيْنِ وَثَلَاثِينَ سنة وَغرم ثَلَاثِينَ درهما إِلَى ثَلَاثِينَ ألفا على طبق خواب و رفتن پول به خرج و منفعت دیگران.[٤]

هر که در خواب ببیند که دندان ندارد و از خوردن آن ناتوان است، این فقر و نیاز است. و جابر مغربی گفت: هر که ببیند او را آزار می دهد و او را معالجه می کند، آن را انجام می دهد، پس خیر و سود است.[٤]

تعبیر خواب از دست دادن دندان در ابن غنم

اجداد اجداد و دندانهای آسیاب می گفتند از کودکانی که خواب را خبر نداده اند عبور می کنند، زیرا دندان های آسیاب آنها را در مجالس زیبا نمی کند و شکافی که از نرها می گذرد و شن ها از ماده ها و هر که دندان های خود را ببیند. سقوط کرده و افتاده است و برای او نیست و برای او نیست، با هر که به او منسوب است دعوا می کند.[٥]

هر که دندان هایش را بیفتد و او را در خوردن یاری نکرد و او را معذرت فرما، زیرا او بعد از همه اهل بیتش زندگی می کند و از بینش های گویا که زنی دید که چیزی از دندان هایش بی درد و بی درد و بی درد است. .[٥]

من فَارق سنا وَهُوَ يتأسف عَلَيْهَا وَمن رَآهَا طَالَتْ طولا وَلم توَافق بَعْضهَا بَعْضًا فَإِنَّهُ يُخَاصم أَهله وَلم يألف اليهم وَقَالَ ابْن سِيرِين: قلع الضرس فِي الْمَنَام: يدل على قطع رحم وَالدَّم من الضرس إِثْم من قطع الرَّحِم والأسنان فِي الْكَفّ والجيب زِيَادَة فِي الْأُخوة وَالْأَوْلَاد إِذا لم برای آنها آب پیدا می کند و دندان درآوردن با زبان سخنی است که می گوید و کار خانه را فاسد می کند و هر که دندان هایش را نقره ببیند از بین می رود.[٥]

بازبینی کننده

  1. ↑ a b c d c h d z r z s Muhammed bin Sirin (1359ق-1940م)، مختبه الکلام فی تعبیر خواب، مصر: شرکت کتابخانه و مطبوعات مصطفی البابی الحلبی و پسران، ص 149-153، قسمت اول.
  2. ↑ سوره آل عمران، آیه 46.
  3. ^ a b c d c h d r z s عبدالغنی بن اسماعیل بن عبدالغنی آل نابلسی ((1143ق))، معطر الحیوان فی بیان الخواب، بیروت: دارالفکر، ص 179-182، جزء اول.
  4. ↑ اِب ت خلیل بن شاهین الظهری ((۸۷۳ق))، اشارات فی الفاظ شناسی، بیروت: دارالفکر، صفحه ۶۵۷، جزء اول.
  5. ↑ AB T ابراهیم بن یحیی بن غنم (779ق)، بیان البین (نسخه خطی)، عمان: کتابخانه دانشگاه اردن، صفحه 143-144، جزء اول.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا