خواب دیدم باردارم

خواب دیدم باردارم

تعبیر بارداری در خواب

بیان و تفسیر رؤیا از قضاوت های نظری است، لذا در زندگی هیچ گونه قضاوتی بر اساس آنها نیست، بلکه تحقق آنها در علم غیب خداوند – تعالی – باقی می ماند که در ادامه بیانیه تفسیر است. رویای بارداری:

تفسیر حاملگی به روایت نابلسی

عبدالغنی النابلسی خواب بره را چنین تعبیر کرد:[١]

 • حاملگی در خواب ممکن است بیانگر آن باشد که زن در میان مردم ثروت، شرف، شرف و ستایش خوب به دست می آورد.
 • شاید بارداری نشان دهنده نگرانی و عبوس بودن زن باشد.
 • حاملگی ممکن است نشان دهنده افزایش دنیا باشد، چه بیننده مرد باشد یا زن.
 • اگر زن مجرد ببیند که باردار است، این ممکن است نشان دهنده نگرانی خانواده او به خاطر او باشد.
 • اگر مردی در خواب ببیند که حامله است، نشان دهنده اضطراب شدیدی است که او را گرفتار می کند و آن را از مردم پنهان می کند.
 • اگر صاحب علم ببیند که حامله است، ممکن است نشان دهنده افزایش دانش او باشد و اگر سازنده آن را ببیند، ممکن است چیزی را در صنعت پیشنهاد کند که هیچ کس نمی تواند در آن سبقت بگیرد.
 • حاملگی در خواب ممکن است نشان دهنده پنهان داشتن چیزی باشد که بعداً برای بیننده خواب ظاهر می شود یا او را بیمار می کند.
 • بارداری ممکن است نشان دهنده ورود دزد به خانه بیننده یا دزدیدن چیزی از آن باشد.
 • شاید بار سنگین نشان دهنده گناهان باشد.
 • اگر مردی همسرش را باردار ببیند، ممکن است نشان دهنده این باشد که او به بهترین های دنیا امیدوار است.
 • تفسیر حمل به نقل ابن غنم

  عبد ابراهیم بن غنام خواب بره را چنین تعبیر کرد:[٢]

 • حاملگی ممکن است نشان دهنده افزایش پول باشد، خواه بیننده مرد باشد یا زن.
 • بارداری ممکن است به زن نشان دهد که او در کاری استقامت می کند و به همین دلیل پول و اعتبار به دست می آورد.
 • بارداری ممکن است نشان دهنده نگرانی و ناراحتی باشد.
 • بارداری ممکن است نشان دهنده افزایش گیاه در زمین باشد.
 • بارداری ممکن است نشان دهنده از دست دادن شغل باشد.
 • تعبیر زایمان در خواب

  النابلسی رؤیای ولادت را چنین توضیح داده است:[٣]

 • رویای تولد یک دختر ممکن است نشان دهنده تولد یک مرد در واقعیت باشد و بالعکس.
 • رویای تولد دختری در راسو ممکن است نشان دهنده آرامش باشد، اما تولد پسر ممکن است نشان دهنده پریشانی باشد.
 • اگر فقر زايمان را ببيند، ممكن است دلالت بر آسودگي داشته باشد و آن را يكي از ثروتمندان حمايت مي كند.
 • اگر ثروتمند تولد را ببیند، ممکن است پول او از بین برود یا کسی کنترل او را به دست بگیرد.
 • بازبینی کننده

  1. ↑ عبدالغنی النابلسی، معطر الانام فی بیان خواب، ص ۷۸. اقتباس.
  2. ↑ ابن غنام، بیان البصر، ص 65. اقتباس.
  3. ↑ عبدالغنی النابلسی، عطرآگین مردم در بیان خواب، ص 369. اقتباس.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا