تعبیر کتک زدن در خواب

تعبیر کتک زدن در خواب

دیدن کتک خوردن در خواب

تعابیر رؤیا و رؤیاها بر اساس فقه علما است و به دست یافتن به آنها با علم خدا ـ سبحان ـ دستور داده شده است، دانشمندان نشانه های متعددی از رؤیت زدن در خواب ذکر کرده اند; ممکن است نشان دهنده خوبی، سود، سفر، پول، دعا یا تغییر باشد. در ادامه به جزئیات این نشانه ها اشاره خواهیم کرد:

تفسیر عبدالغنی النابلسی

عبدالغنی النابلسی در کتاب «معطر الانام در بیان خواب» به تعابیر متعددی از رؤیت زدن در خواب اشاره کرده است. به برخی از آنها به شرح زیر اشاره می کنیم:[١]

 • ممکن است برای شخص کتک خورده خوب و شناخته شده تعبیر شود.
 • ضرب و شتم با شمشیر؛ ممکن است نماد پیروزی بر دشمنان باشد.
 • کتک زدن با شلاق؛ ممکن است نشان دهنده زبان بد باشد.
 • ضرب و شتم با خون روی زمین؛ ممکن است نشان دهنده از دست دادن پول باشد.
 • ضرب و شتم پادشاه ممکن است نشان دهنده جمع آوری لباس یا پرداخت بدهی یا ازدواج باشد.
 • ضرب و شتم ممکن است نشان دهنده موعظه و بیان باشد.
 • ممکن است نشان دهنده تحقق آرزوی بیننده باشد.
 • کتک زدن ممکن است نماد سفر باشد.
 • ضربه زدن به زمین در خواب؛ ممکن است منجر به سفر شود.
 • زنده با رضایت خود مرده را می زد. ممکن است نشان دهنده قوت ایمان و اخلاص بیننده در عبادت او باشد.
 • ضربه زدن به گردن در خواب؛ ممکن است به معنای رهایی، بهبودی بیمار، رهایی از نگرانی یا بازپرداخت بدهی باشد.
 • تفسیر ابن شاهین

  ابن شاهین در کتاب اشارات فی عبارات چند حالت را برای تعبیر خواب زدن ذکر کرده است که در ادامه به برخی از آنها اشاره می کنیم:[٢]

 • ممکن است منجر به سود شود. مخصوصاً وقتی ضربه زننده را بشناسید.
 • ممکن است نشان دهنده پوشیدن لباس نو باشد.
 • ممکن است نشان دهنده ناپدید شدن ترس و راه حل هایی برای ایمنی باشد.
 • اگر او را مرده زد ممکن است نشان دهنده جمع آوری سود در سفر باشد.
 • مرده را در حالی که راضی بود زد. ممکن است نشان دهنده وضعیت خوب مرده باشد.
 • چوب کوب; ممکن است نشان دهنده عدم تحقق آنچه به بیننده سپرده شده باشد.
 • ضرب می تواند نماد تغییر باشد.
 • کتک زدن ممکن است نشان دهنده دعا باشد. اگر ببیند که کسی را زد; ممکن است او را صدا کند.
 • شلاق زدن بدون ریختن خون؛ ممکن است به جمع پول و لباس و خوبی اشاره داشته باشد.
 • کتک زدن با دست؛ ممکن است به قدرت و اقتدار ضربه زننده و نشان دادن قضاوت او در برخورد با همه امور نسبت داده شود.
 • تفسیر ابن غنام

  ابن غنم در کتاب شرح البیناء گروهی از تعابیر رؤیت ضرب در خواب را ذکر کرده است; به برخی از آنها به شرح زیر اشاره می کنیم:[٣]

 • ممکن است نشان دهنده سود حاصل از کتک زدن باشد.
 • ضربه زدن با چوب ممکن است نشان دهنده دشمن باشد.
 • ضرب را می توان به تغییر نسبت داد. ضربه به جمجمه او می شود ضرب و شتم بغیت.
 • ممکن است اشاره به دعا باشد; این دعا برای کتک خورده است.
 • ضربه زدن به سر؛ ممکن است نشان دهنده سود یک رئیس باشد.
 • در خاتمه باید به آنچه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ما را راهنمایی کرد، آگاه بود که می فرماید: (اگر یکی از شما بینایی را ببیند که آن را دوست دارد، از جانب خداست، خدا رحمت کند و با آن سخن بگوید، و اگر بیند). آنگاه او همان چیزی است که خواهد بود، به او آسیب نرسانید).[٤]

  بازبینی کننده

  1. ↑ عبدالغنی النابلسی، معطر الانام فی بیان الخواب، ص 122-123. اقتباس.
  2. ↑ خلیل بن شاهین، اشارات فی عبارات، ص 687. اقتباس.
  3. ↑ ابن غنام، بیان البصر، ص 189. اقتباس.
  4. ↑ روایت بخاری در صحیح البخاری از ابوسعید خدری صفحه یا شماره: 6985 صحیح.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا