تعبیر وضو در خواب

دیدن وضو در خواب به روایت ابن سیرین

هر کس در خواب ببیند که با چیزی که وضو گرفتن آن جایز نیست وضو می گیرد، مضطرب است و منتظر گشایش است و آن را به دست نمی آورد، در جایی که نمازش جایز نیست و از کار خود در حیرت است. که رستگاری نمی یابد و گفته شد که وضو در خواب امانتی است که باید انجام شود یا قرضی است که باید پرداخت شود و یا شهادتی است برای استقرار.[١]

دیدن ترک نماز و عدم وضو گرفتن

اگر ببیند که نمازی را ترک کرده و وضوی خود را تمام نکرده یا ممکن نبوده است، امری را که می‌خواهد تمام نمی‌کند مگر اینکه ببیند وضوی خود را به خوبی تمام کرده است. شرطش انجام شده و اگر غسل نکرده باشد امرش محقق نشده است و اگر ببیند تیمم کننده بعد از آن آب نمی خورد، جایز است و جریان آن چه است. گفتیم، پس هر که ببیند بر دیواری ایستاده یا سوار آن است، اگر ببیند که در بیت المقدس وضو می گیرد، چیزی از مال او در آن می شود.[١]

دیدن وضو یا شستن برای نماز

اگر ببیند در آن گله وضو گرفت و وضو نماز گرفت، بر آنچه از او ربوده شده است، یا زودتر جبران می شود و چشمش روشن می شود چون تعبیر آب می گیرد و اگر بدهکار باشد. بدهی به خدای سبحان برای کسی که حفاری کند و اگر طشتی را پر ببیند از سخاوتمند عزت و عزت می‌گیرد و سطل نشان می‌دهد که منسوب به مدعی است و از او نشان دادیم. فلان، یعنی التماس کردیم.[١]

هر کس در خواب ببیند که در حال شستشو است ولی امرش برآورده نشده و به آنچه خواسته به دست نیاورده است و هر که ببیند در حال غسل است یا در گله ای در حال شستشو است، چیزی را که از او ربوده اند به دست می آورد. با آن مضطرب است و منتظر آسودگی و به دست نیاوردن آن است و اگر معامله کند که بدون وضو نماز بخواند، بدون سرمایه معامله می کند.[١]

دیدن وضو در خواب به روایت نابلسی

دیدن وضوی انسان در وضوی خودش

هر که در خواب ببیند که با وضوی خود وضو می گیرد که با آن وضو گرفتن جایز است، نور بر نور است که در گزارش آمده است: وضو علی وضو نور بر نور است. و چه بسا وضو دلالت بر برآوردن حاجت نزد صاحبان سینه ها دارد اگر تمام شدن تمام وضو نشان دهنده رسیدن به مقصود او باشد در غیر این صورت چنین نیست اگر با وضوی حلال وضو بگیرد و اگر وضو بگیرد و اگر تمام وضو را به دست آورد نشان دهد. وضو می گیرد با چیزهایی که جایز نیست، مانند شیر، عسل و غیر آن، نشان دهنده دین است و وضو در همه ادیان صحیح است و امان از خداوند متعال.[٢]

دیدن وضو از آب چشم

هر کس در خواب ببیند که از آب چشمه وضو می گیرد، بهتر است زلال باشد یا ابری، گرم باشد یا سرد، پس از پاک شدن، برای نماز با آن وضو بگیرد، زیرا وضو از نظر تعبیر قوی تر است. خروجی های آب و اختلافات آن در مسافرت و برداشتن ارث از او اگر در دست او بود و اگر دید چراغی در بیت المقدس گذاشت از بعضی مجروح شد و هر که دید غسل کرد یا از دریا وضو گرفت و اگر مریض بود خدای متعال او را شفا داد و اگر بدهکار بود خدا بدهی او را می‌پردازد و اگر نگران بود خداوند نگرانی او را برطرف می‌کند و اگر باشد اگر بترسد. ، از آنچه می ترسد در امان است و اگر در زندان باشد برای همیشه از آن بیرون می آید.[٢]

هر کس ببیند که با آن آب می کشد تا با آن وضو بگیرد، از مؤمنی که به دین خدا پایبند است یاری می جوید، زیرا ریسمان دین است و اگر وضو بگیرد و تمام کند. وضو برای هر بیماری مهم و گرفتاری و قرض کافی است، کسی را که مال او را دزدیده یا به سرعت از او غواصی می کند پیروز می شود و چشمش آرام می گیرد، زیرا وضو در تعبیر از هجوم نزدیکتر است، همینطور اگر در غسل کند. و اگر بدهکار باشد خدای متعال او را فدیه می دهد و اگر گناهکار باشد خدا او را می بخشد آب روان یا راکد، زیرا برای کسی که آن را حفر می کند زندگی در فریب است.[٢]

هر کس در خواب ببیند که از چشمه آب وضو می گیرد، بهتر است زلال باشد یا ابری، گرم یا سرد، پس از پاک شدن آن، برای نماز با آن وضو بگیرد، زیرا وضو در تعبیر آن قویتر است. خروجی آب و تفاوت های آن[٢]

دیدن وضو در خواب به روایت ابن شاهین

هر که ببیند با آب پاکیزه و وضویش روی برگرداند، پس اگر نگران باشد، خداوند او را عنایت می کند و اگر مدیون ما بود، خدا دینش را خرج کرده است و اگر بد باشد، خدا رحمت کند. بر او، و اگر گناهکار باشد، گناه است، وضو را تمام کند یا نتواند، زیرا دستوری ندارد که بخواهد، و امید است که به موجب آن رستگار شود. وضو گرفتن[٣]

من رأى أَنه تَوَضَّأ بِمَا لَا يجوز الْوضُوء بِهِ فَهُوَ بِمَنْزِلَة من لَا يتم وضوءه وَقيل: من تَوَضَّأ بِلَبن أَو عسل فَهُوَ حسن فِي الدّين من رأى أَنه تَوَضَّأ بِمَاء حَار فَلَا خير فِيهِ وَمن رأى انه تَوَضَّأ بِمَاء كدر وَمَا أشبه ذَلِك فَإِنَّهُ هم وغم وَلَكِن ويرجى لَهُ واژن و هر که ببیند وضو می خواهد، و آب نمی یابد، زیرا امری که می خواهد بر او سخت است، ولی از فضل خدا مورد نظر اوست و هر که ببیند او را می خواهد. گم شود و او را جستجو کنند.[٣]

دیدن وضو در خواب به روایت ابن غنام

الْوضُوء فِي الْمَنَام أَمن من الْخَوْف وَنَجَاة من هلكه لِأَن مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَام كَانَ يَأْمر بني إِسْرَائِيل إِذا خَافُوا الْعَدو بِالْوضُوءِ والْحَدِيث عَن النَّبِي أَنه قَالَ (أطلعت على رجل من أمتِي قد بسط عَلَيْهِ عَذَاب الْقَبْر فَجَاءَهُ وضوءه فأنقذه من ذَلِك وَعبر الْوضُوء كَمَا تعبر الْغسْل وَمن أَرَادَ الْوضُوء و نجاست را بشوید، و اگر برای نماز در گله وضو بگیرد، مال او را دزدیده یا جبران می کند و چشمش روشن می شود، زیرا وضو از گلّه قویتر است و اگر برای گله بود. به خاطر وضو و به خاطر وضو، پس مثل آدم است.[٤]

بازبینی کننده

  1. ↑ AB T. محمد بن سیرین (1359ق-1940م)، مختبه الکلام فی تعبیر خواب، مصر: مؤسسه کتابخانه و مطبوعات مصطفی البابی الحلبی و پسران، ص 80،81،95،176،180،100،355، جزء اول،35. و دو .
  2. ^ a b c عبدالغنی بن اسماعیل بن عبدالغنی النابلسی (1143ق)، معطر الناس فی بیان خواب، بیروت: دارالفکر، صفحه 2632191242255367، جزء اول.
  3. ↑ اب خلیل بن شاهین الظهیری (۸۷۳ق)، الاشارات فی الفرازولوژی، بیروت: دارالفکر، صفحه ۶۲۰، جزء اول.
  4. ↑ ابراهیم بن یحیی بن غنم (۷۷۹ق)، بیان البین (نسخه خطی)، امان: کتابخانه دانشگاه اردن، صفحه ۱۳۲۳۱۶، جزء اول.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا