تعبیر خواب چوب در خواب

تعبیر خواب چوب در خواب

تعبیر چوب در خواب به قول ابن شاهین

تعبیر رؤیا و رؤیا از علم فقه نظری است، یعنی ممکن است دلالتها دچار اشکال شود و اشتباه باشد.[١]

 • ابن شاهین با استناد به کلام خداوند متعال در وصف منافقین، دیدن چوب در خواب را ریا و ریا بیان کرده است: (انگار با چوب نگه داشته شده اند).[٢]
 • چه بسا چوب در خواب در جایی که بیننده خواب نمی داند حاکی از نیکی و نیکی باشد.
 • اما اگر خواب بیننده در جایی که می شناسد چوب ببیند، ممکن است نشان دهنده چیزهای نامطلوب باشد.
 • دیدن تخته در خواب ممکن است بیانگر حقانیت بیننده باشد و مفسدان و اهل فساد و ریا در دین را بشناسد.
 • خواب بریدن تکه چوب ممکن است نشان دهنده چیزی باشد که روی میخ مرد ریاکار یا دشمن باشد.
 • تعبیر چوب در خواب منسوب به ابن سیرین

  در کتاب تعبیر خواب منسوب به ابن سیرین آمده است که دیدن چوب در خواب ممکن است بیانگر موارد زیر باشد:[٣]

 • دیدن چوب خشک در خواب ممکن است نشان دهنده ریا باشد.
 • دیدن چوب در خواب ممکن است بیانگر وجود مردان ریاکار در دین باشد.
 • اگر بیننده ببیند که دست راستش شاخه و دست چپش چوب است، ممکن است دلالت بر این دارد که دو فرزند یکی از زن آزاد و دیگری از کنیز نصیب او می شود.
 • دیدن چوب در خواب ممکن است بیانگر آن باشد که اتفاق بدی خواهد افتاد.
 • دیدن چوب در خواب ممکن است نشان دهنده فقدان بدهی، خودنمایی باشد.
 • خواب ممکن است حکایت از دوری پر از خداوند متعال و عدم پایبندی او به عبادات و امور دینی باشد که بر او واجب است، بنابراین خواب پیامی است برای او که خود را مرور کند و به سوی خدا بازگردد.
 • اگر بیننده خواب ببیند که جامه ای چوبی بر تن دارد و سوار بر کشتی بر دریا راه می رود.
 • تعبیر چوب در خواب به نبلسی

  النابلسی دیدن چوب در خواب را به نشانه های احتمالی زیر توضیح می دهد:[٤]

 • دیدن چوب در خواب نیز ممکن است نشان دهنده ریا باشد.
 • رویا ممکن است نشان دهنده سر منافقین باشد.
 • دیدن چوب در خواب ممکن است نشان دهنده شهرنشینی باشد.
 • دیدن چوب یا الوار در خواب ممکن است بیانگر نفاق بیننده خواب و دوری او از دین باشد، بنابراین رؤیت تا زمانی که خود را خوب مرور نکند برای او پیام الهی خواهد بود.
 • دیدن هیزم شکن در خواب ممکن است بیانگر این باشد که خواب بیننده در انظار عمومی در مقابل مردم خوب نشان می دهد.
 • دیدن چوب خیس در خواب ممکن است بیانگر فرزندان و فرزندان باشد.
 • دیدن چوب بریدن در خواب ممکن است نشان دهنده پیروزی او بر دشمنانش به ویژه منافقان باشد.
 • رویایی از خرد کردن چوب ممکن است نشان دهنده این باشد که بیننده از شر دسیسه های دشمنان خود خلاص شده و آنها را به دست می آورد.
 • تعبیر چوب در خواب به روایت ابن نعمه

  دیدن چوب در خواب به تعبیر ابن نیما دلالت بر نشانه های احتمالی زیر دارد:[٥]

 • ابن نيما ديدن چوب در خواب را بر منافقان تعريف كرده است، زيرا چوب به طبع خود كنه را معرفي مي كند.
 • دیدن چوب در خواب ممکن است نشان دهنده غفلت بیننده خواب و دوری او از دین باشد.
 • بازبینی کننده

  1. ↑ خلیل بن شاهین، کتاب الاشارات فی عبارت شناسی، ص 850. اقتباس.
  2. ↑ سوره منافقون، آیه 7:
  3. ↑ ابن سیرین، کتاب تعبیر خواب، منتخب کلام فی تعبیر خواب، ص 248. اقتباس.
  4. ↑ النابلسی، کتاب معطر الانام فی بیان خواب، ص 105. اقتباس.
  5. ↑ ابن نیما، کتاب قواعد تعبیر خواب، الفر المنیر فی بیان علم، ص 360. اقتباس.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا