تعبیر ادرار در خواب برای زنان مجرد

تعبیر دیدن ادرار در خواب

در کتاب «الاشاره فی الامرام» اباعبدالله السلمی آمده است:[١]

 • چشم انداز ادرار در خواب برای زنان مجرد ممکن است نشان دهنده تسکین ناراحتی باشد.
 • مشاهده ادرار بر روی لباس یا لباس ممکن است نشان دهنده این باشد که هیچ خیری وجود ندارد و چیز ارزشمندی از دست رفته است.
 • ممکن است نشان دهنده خرج کردن دیگران از چهره ممنوع باشد.
 • این ممکن است نشان دهنده رقابت با یکی از بستگان باشد.
 • در کتاب تعبیر خواب ابراهیم بن غنام درباره دیدن ادرار در خواب چنین آمده است:[٢]

 • دیدن ادرار در خواب برای زنان مجرد ممکن است بیانگر پول حرام باشد.
 • ادرار در خواب ممکن است بیانگر آزادی فردی باشد که در زندان بوده است.
 • ممکن است نشان دهد که او در صورت بدهی بدهی، بدهی را خرج کرده است.
 • اگر ببیند که در ظرفی که با پارچه بسته شده است بول کرده و همچنین ببیند که در آبی که قرمز یا کدر بوده بول کرده است، ممکن است حائض او باشد.
 • تعبیر دیدن ادرار در خواب

  در کتاب دلیل الحیران فی تعبیر الخواب محمد قطب درباره خروج ادرار چنین آمده است:[٣]

 • دیدن بول در خواب برای زنان مجرد ممکن است بیانگر رزق و روزی باشد.
 • ممکن است نشان دهنده از بین رفتن چیزی باشد که در شکم است.
 • در مورد مشاهده ادرار نگه داشتن یا انسداد آن، ممکن است نشان دهنده اضطرار در امور و عدم انجام کار صحیح باشد. زیرا تزریق کننده و دارنده ادرار او به نظر و تصمیمی نمی نشیند.
 • و اما کسی که در خواب می بیند که به او آمپول می زنند، ممکن است بیانگر عصبانیت او از همسرش باشد.
 • تعبیر دیدن خون در خواب

  در کتاب تعبیر خواب ابراهیم بن غنام آمده است که دیدن شخصی در حال ادرار کردن در خواب ممکن است بیانگر این باشد که او با محرم خود ازدواج می کند در حالی که نمی داند.[٢]

  بازبینی کننده

  1. ↑ محمد بن احمد بن عمر، اباعبدالله السلمی، رجوع به علم عبارت شناسی، ص 76. اقتباس.
  2. ↑ AB ابراهیم بن یحیی بن غنم، بیان البصر، صفحه 37. اقتباس.
  3. ↑ محمد قطب، راهنمای تعبیر خواب الحیران، قاهره: مکتبة القرآن، ص49-50. عمل کنید

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا