خواب دیدم دارم پرواز می کنم

خواب دیدم دارم پرواز می کنم

پرواز در خواب سفر است و اگر بر پشت باشد سفر آسایش است و پرواز برای غیر مسافر بیکار است به زن و زن اگر ببیند که از خانه خود پرواز کرده است. به خانه مردی که می شناسد، با آن مرد ازدواج می کند، و اگر صاحبش ببیند که از پنجره و دیوار پرواز کرده، می ماند، با پرنده ای در خواب، غریبه ها را همراهی می کند، و هر که داشته باشد. تکبر و آرزوها را می بیند و می بیند که پرنده است، خوابش باطل می شود.

توضیحات دیگر

 • و هر كه بيند بر كوهى پرواز كرد، سلطنتى به دست آورد و بر شاهان سخت، بدون خستگى غلبه كرد و تسليم او شد.
 • و هر کس در خواب ببیند که در حال پرواز است و اگر برای حاکم مناسب باشد، صاحب اختیار می شود و اگر بر چیزی بیفتد، صاحب آن چیز می شود.
 • و هر که در خواب ببیند که در هوای آسمان پنهان است و باز نمی گردد، می میرد و هر که از خانه خود به خانه ای مجهول پرواز کرد، از خانه خود به سوی قبرش حرکت می کند، مانند کبوتر پرواز کرد. در هوا می تواند بر اهل زمین چیره شود و به هر کس که بخواهد ضرر می رساند و به هر که از آنها بخواهد سود می رساند، زیرا به سلطنت و جلال و عزت می رسد.
 • و هر که در خواب ببیند که از سرزمینی به زمین دیگر پرواز کرد، به عزت می رسد و آسایش چشم او را می بیند
 • و هر کس ببیند که در پرواز صاف است، بدون خستگی کارش سامان می یابد.
 • و هر کس در خواب ببیند که در حال پرواز است و سر به هوا و پاهایش به سوی زمین از زمین برخاسته است، این برای او دلیل خوبی است، او پا به کشور خود نمی گذارد.
 • و هر کس در خواب ببیند که در حال پرواز است و بال دارد، برای همه مردم راهنمای خوبی است، و اگر برده باشد، بیانگر رهایی اوست و به فقرا نشان می دهد که مال زیادی به دست می آورند، و اگر ببیند که او بدون پرواز می کند [ ص 63 ] بالى كه به هوا برخاسته، بيانگر ترس و شدّت قرار گرفتن اوست، و نيز اگر ببيند كه بر سر خانه ها و كوچه ها پرواز مى كند، بيانگر بي نظمى و سامان دادن به خود است. در میان بیگانگان، و این خواب برای ستمکاران مردم بد است و دلالت بر آن دارد که آنچه در آب صید می شود، عذابی است که پیش می آید و ممکن است بر مصلوب شدن او دلالت کند.
 • و هر كه در خواب ببيند كه به ميل خود پرواز مي كند و اگر بخواهد پرواز را رها مي كند، بيانگر خير و ناچيز كاري است كه انجام مي دهد از خانه مولاي خود و اگر بيند كه پرواز مي كند و بيرون مي شود. خانه، این نشان دهنده مرگ او است.
 • و هر کس در خواب ببیند که در حال پرواز است در حالی که به پشت خوابیده است، اگر در دریا راه می رود یا بخواهد، دلالت بر نیکی و در دیگران بر بیکاری و در بیماران نشان دهنده مرگ آنهاست.
 • هر کس در خواب ببیند که در حال پرواز است، قادر نیست، یا سر به زمین و پاهایش به طرف هوا پرواز می کند، بیانگر بلای بزرگی است که به او خواهد رسید.
 • و هر کس در خواب ببیند که در برانکارد پرواز می کند در حالی که بر تخت یا چیز دیگری می خوابد، بیانگر بیماری سختی است که به او می رسد یا مرگش یا به بیماری یا زخمی در پاهایش مبتلا می شود. .
 • و هر کس در خواب ببیند که بین آسمان و زمین در حال پرواز است، آرزوی بزرگی است
 • و هر کس در خواب ببیند که از جایی به جای دیگر پرواز می کند و پروازش در پهنای آسمان است راه می رود یا سواره یا پیاده به جایی که راه رفتن به او سپرده شده یا در سفر است. ، و به اندازه ای که در پرواز از زمین برخاسته به اعتلای می رسد، طلب فسق و بدی برای اهل منکر است و طلب چیزی که جدی بوده یا سبکی و بی پروایی باشد در خواهد بود. حالت خشم او یا شادی و سرور خواهد بود زیرا مردم می گویند فلانی از خوشحالی پرواز کرد و پرواز نشان دهنده طهارت و بدبینی است و اگر با بال پرواز کرد با شکوه و اقتدار سفر کرد و اگر او بدون بال بود، سفر سختی را بدون استراحت طی کرد یا در مورد خود اسراف کرد، مخصوصاً اگر از جای خوب پرواز کرد و در جای بد فرود آمد.
 • اگر خواب پرواز را دیدید، پس این خبر شرمساری و غم انگیز غایب را پیش بینی می کند.
 • اگر دختری خواب پرواز را ببیند، پیش‌بینی می‌کند که از رسوایی محافظت نمی‌کند و معشوق او را کنار می‌گذارد.
 • اگر چیزی در حال پرواز از شما دیدید، به این معنی است که در هر رقابتی برنده خواهید شد
 • نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا