تعبیر مرگ در خواب

تعبیر مرگ در خواب

تعبیر مرگ برای ابن سیرین

مرگ در خواب، پشیمانی از امر بزرگی است، پس هر کس ببیند که مرده و زنده مانده، گناهی کرده و به سبب فرموده خداوند متعال توبه کند:[١] و هر که بدون بیماری و بدون ظاهر مرده بمیرد عمرش طولانی است ابن سیرین مرگ و اشکال و شرایط آن را به چند صورت بیان کرده است:[٢]

تعبیر خواب مرگ همان شخص

 • هر کس در خواب ببیند که مرده است و مرگ خود را تشییع جنازه و اجتماع و غسل و کفن ببیند، دنیا او در امان است و دینش تباه می شود.
 • اگر ببیند در حالی که بر زمین برهنه بود مرد، فقیر است.
 • اگر در خواب ببیند که مرده است و جسد مرده یا دستگاه آنها را ندیده است، دیوار یا خانه ای از خانه او خراب می شود.
 • و هر کس در خواب ببیند که در کفن پیچیده شده است، چنانکه مرده در خواب او پیچیده شده است، خوابش به مرگ او اشاره دارد.
 • تعبیر خواب همان شخص داخل قبر

  و هرکس در خواب ببیند که بدون مرگ در قبرش دفن شد، خوابش نشان می دهد که دفنش یا او را در هم می ریزد یا زندانی می کند، بعد از دفن از قبر بیرون آمد، امید است که توبه کند.

  دید قبرها

 • در مورد قبری که در اصل حفر شده بود، گفته شد که در تعبیر زندان است، همچنان که زندان قبر است.
 • و هر کس در خواب ببیند که بر قبر ایستاده است، به خاطر فرموده خداوند متعال: (وَ لا تَنْقُوا عَلَی قبرش) گناه کرده است.[٣] اگر در قبرستان ثروتمندی ببیند دور قبرها می چرخد ​​و سلام می کند و گفته شد که ورشکست می شود و از مردم می پرسد زیرا قبرستان محل ورشکستگی است مرگ سختی است و اگر مرده را ببیند. شادی نشان دهنده حال خوب او نزد خداوند متعال است، زیرا آنان در سرای حق هستند.
 • و هر کس در خواب ببیند که قبرها باریده است، اهلش رحمت کنند، اگر قبری را در جای نامعلوم ببیند، با مردی منافق درآمیزد، و اما قبرهای معلوم دلالت بر امری واقعی دارد و او از آن غافل است. وطن او، زیرا بعد از او خانه ای در آنجا می سازند و اگر ببیند که گویی بدون تشییع جنازه وارد قبر شده، خانه ای می خرد که به او داده اند.
 • تعبیر خواب مرگ چهره های شناخته شده

 • و هر کس ببیند امام از دنیا رفته است، شهر ویران می شود، همچنان که خرابی شهر دلیل بر مرگ امام است.
 • و هر کس مرده معروفی را ببیند دوباره می میرد و بدون فریاد و زاری بر او گریه می کنند، پس از او با شخصی ازدواج می کند و گریه بین آنها موجب تسلی است.
 • هر کس در خواب ببیند که شخصی که می شناسد مرده است در حالی که برای او سوگواری می کند و گوزن شمالی را مژده می دهد، در جان کسی که او را مرده دیده یا در پی او مصیبت و اندوهی است می افتد.
 • و هر کس در خواب ببیند که برای پدری که مرده سوگواری می کنند و جامه های خود را پاره می کنند و خاک سرشان را می ریزند، آن حاکم در اختیار خود ستم می کند.
 • و هر کس در خواب ببیند که والی مرد در حالی که در پشت جنازه او بدون فریاد گریه می کنند، شادی را از آن والی می بینند.
 • هر کس در خواب ببیند که والی مرده و مردم او را به نیکی یاد کنند، در مقام او ستوده می شود.
 • و دیدن مرگ والی دلیل بر عزل اوست.
 • تعبیر خواب همان شخص در بین اموات

 • و هر که در خواب ببیند که از اموات است از منافقان است و امر به نیکی می کند ولی امر او را اطاعت نمی کنند.خداوند متعال فرمود: (لَمْ أَمْرُ مُوْتَهُمْ أَسْمَعُونَ). ).[٤]
 • و هر کس در خواب ببیند که با آنها مرده می ماند، از بدعت می میرد یا به سفری می رود که از آن باز نمی گردد.
 • و هر كه ديد كه آنها را مخلوط كرد يا به آنها دست زد، بدي به او رسيد.
 • تعبیر خواب شنیدن خبر مرگ مردم

  اگر عزاداری غایب به سراغش آید، خبر از فساد دینش و صلاح دنیایش می رسد.

  خواب زنان باردار، مجرد و متاهل که مرده اند

  اگر زن حامله ای را ببیند که بمیرد و حامله شود در حالی که مردم بدون گوزن شمالی و نوح بر او گریه می کنند، پسری به دنیا می آورد و از او خشنود می شود.

  رویای مرگ یکی از شرکا

  خواب یکی از دو شریک، مرگ او، گواه جدایی شریک زندگی اوست.

  چشم انداز سفر با میت

  هر کس در خواب ببیند که همنشین مرده است، به سفری دور می رود که در آن خیر بسیار می کند.

  رویای شستن مرده و کفن آن

  امّا شستن میت، هر که ببیند مرده خود را غسل می دهد، دلیل بر آن است که عاقبت او از غم و اندوه و مال او زیاد می شود، اگر انسان آن را بشوید، به دست آن شخص توبه می کند. مردى كه دينش فساد است، خواب ديد كه گويى غسل است، فرمانش برخاست و از نگرانى بيرون آمد، اگر ديد كه مردگانى از كسى خواستند كه لباسش را بشويد، اين فقر او به دعاست. انفاق، ادای قرض، جلب رضایت حریف، یا انجام وصیت، دلیل بر گرایش به زنا است و اگر ببیند که پوشیده نشده، به زنا خوانده می شود، ولی جواب نمی دهد.

  تشییع جنازه و دعا برای اموات

 • و هر کس در خواب ببیند در تشییع جنازه است، به خاطر فرموده خداوند متعال: «برادران ما روی کاناپه رو به روی هم هستند» با برادران در خدای متعال برادری می کند.[٥] عده ای گفتند تشییع جنازه مرد موفقی است که افراد بدی در دست دارد و اگر ببیند که بر روی تشییع جنازه دراز کشیده و کسی او را حمل نمی کند زندانی می شود.
 • اگر ببیند که او را به تشییع جنازه بردند، از حاکمی پیروی می کند و از او پول می برد.
 • اگر ببیند که او را برانگیختند و بر جنازه نهادند و مردان او را بر دوش گرفتند، مقام و منزلت پیدا می‌کند و گردن مردم را ذلیل می‌کند و به همان اندازه که از سوگوارانش می‌دید، از او پیروی می‌کند. از او تشکر نکرد.
 • اگر ببیند که تشییع جنازه را دنبال می کند، پس از یک حاکم فاسد پیروی می کند.
 • اگر در بازاری تشییع جنازه ای دید، ریا آن بازار است.
 • اگر در خواب ببیند که تشییع جنازه او را به قبرستانهای معروف بردند، حقی است که به صاحبانش می رسد.
 • اگر ببیند که تشییع جنازه در هوا جریان دارد، در تبعید مرد بلندپایه ای از دنیا می رود یا رئیس جمهور یا علمای برجسته از رابطه او با مردم کور می شود.
 • اگر ببیند که در تشییع جنازه است و روی خشکی راه می رود، سوار کشتی خود است.
 • اگر ببیند جنازه‌های زیادی در جایی برپا می‌شود، مردم آن محل مکرر فحش می‌دهند، اگر زن ببیند که مرده و به تشییع جنازه برده شده، اگر ازدواج نکرده باشد، ازدواج کرده و اگر شوهر داشته باشد. ، بدهی او خراب می شود.
 • اگر ببیند مرده را بر زمین کشید، مال حرام به دست آورد.
 • اگر ببیند مرده ای به فاسق چسبیده است، در حال شکار موش است و اگر ببیند که مرده را به قبرستان منتقل کردند، با حق کار می کند.
 • و اما نماز بر میت، دعا و استغفار برای او بسیار است، اگر ببیند هنگام دعا بر او امام است، ولی حجت سلطان منافق.
 • و هر کس در خواب ببیند که پشت سر امامی است که برای میت دعا می کند، در مجلسی شرکت می کند که در آن نماز میت می خوانند و اما دفن، هر که ببیند مرده و دفن شده است، به راه دور می رود. سفری که در آن پول به دست می آورد، به خاطر فرموده خداوند متعال:[٦].
 • تفسیر غسل اموات ابن شاهین

  ابن شاهین رؤیای شستن مرده را به چند طریق بیان کرده است، از جمله:[٧]

 • هر کس در خواب ببیند که مرده ای را می شویند، از مردی فاسد به دست او توبه می کند.
 • و هر كه ديد: مرده خود را غسل مي دهد، دليل بر خروج اهلش از غم و زياد شدن مال است.
 • و خواب غسل را در اصل تاجر سودمند تعبیر می کند که به سبب او مردم از غم و اندوه فرار می کنند یا مرد شریفی که از دست او توبه می کند فاسدان.
 • و هر كه ببيند: در حال شست و شو است، بيانگر اعتلاى امر او و دور شدن او از غم است.
 • و اما خواب شستن میت با آب پاک، بیانگر درستی دین و تقوای اوست.
 • و هر که ببیند: مرده و مردم از او بخواهند که بشوید و او را نیافتند، دلالت بر این دارد که آن مرده معصیت می کند و مردم او را به خیر نشان می دهند، ولی در او اثر نمی کند.
 • و هر کس ببیند: مرده را با چیزی که برایش جایز نیست شست و شو می دهند، فاسد است و چیزی را تبلیغ می کند که معنا و فایده ای ندارد و عقلش آن را نمی پذیرد.
 • و هر کس در خواب ببیند که با نجاست شسته می شود، در دین فاسد می شود و بر فساد دینش در ظلم و ضلالت می افزاید.
 • تعبیر خواب ادویه مرده توسط نابلسی

  مومیایی کردن مرده در خواب مایه شادی کسی است که مضطرب است و توبه کسی که دینش را تباه کرده است. و هر که دید: از مردی برای خریدن ادویه برای او استفاده می کند، پس او را در حساب نیکو به کار می برد که در غم خود به آن متوسل می شود، و ادویه ها پلیدی مرده را می برد و آن را تباه می کند، و گرانبها و کافور است. حمد نیکو، و ادویه های میت دلیل بر حسن ستایش و سفارش اوست. شاید توسط خیریه نشان داده شده است.[٨]

  تعبیر خواب تابوت و تابوت برای ظاهر

  هما بِمَعْنى وَاحِد فَمن رأى أَنه حمل على نعش ارْتَفع أمره وَكثر مَاله لِأَن أصل اشتقاقه من الانتعاش ورؤياه جَيِّدَة من اسْمه (وَمن رأى) أَنه يصنع ذَلِك بِيَدِهِ فَإِنَّهُ يصنع الْمَعْرُوف كَذَلِك إِن أَمر بِفِعْلِهِ خُصُوصا ان كَانَ للسَّيِّد وَرُبمَا كَانَ حُصُول أجر وثواب (وَمن رأى) شکستگی زندگی کند و در محمود نیست و اما تابوت خوب است الکرمانی گفت: (و هر که بیند) تابوتی خرید یا به او داد یا در خانه اش بود برای او. پادشاه خداست و گفت:[٩] و گفته شد: تابوت زن آن مرد است و نجیب او، پس در ذن یا شین می بینند و در آنها تعبیر می شود.[١٠]

  بازبینی کننده

  1. ↑ سوره غافر، آیه: ۱۱.
  2. ↑ محمد بن سیرین، منتخب کلام فی تعبیر الخواب، ص ۱۰۵-۱۱۲. عمل کنید
  3. ↑ سوره توبه، آیه 84.
  4. ↑ سوره روم، آیه: ۵۲.
  5. ↑ سوره حجر، آیه 47.
  6. ↑ سوره عبس، آیه 21.
  7. ↑ ابن شاهین، «رؤیت الغسل»، ، دسترسی به 30/3/2019.
  8. ↑ النابلسی، «رأی مردگان»، ، دسترسی به 30 مارس 2019. عمل کنید
  9. ↑ سوره بقره، آیه 248.
  10. ↑ خلیل بن شاهین الظهیری، اشارات فی الفاظ، ص 698. اقتباس.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا