آکنه در خواب

آکنه در خواب

قرص و جوش در خواب معانی زیادی دارد و تعبیر کنندگان در آن اختلاف کرده اند برخی معتقدند که جوش اگر شکافته شود و چرک بجوشد دلالت بر ناخن و مدت آن دارد. در جوش، گال و آبله و غیر آن، نشان دهنده پول دراز است. آبله پول را افزایش می دهد. در مورد زخم ها هم همینطور است، اما کسی که دید جوش ها در صورتش ظاهر شد، نگرانی هایی است که با او روبرو می شود و از بین می رود و خدا داناتر است.

و پیدایش کورک و آبله و جوش در بدن – اگر لباس آلوده نباشد -: سود و خوبی و نگرانی برطرف می شود، زیرا درد را از بدن دور می کند. اما اگر در صورت یا گردن باشد یا بوی تعفن بریزد یا لباسش خاکی باشد، نشان دهنده بدهی و نگرانی و بدحجابی است، زیرا مردم از این کار بسیار اکراه دارند. و اما کسى که از آنچه استفراغ کرده خورده و یا از زائده در بدن بیرون آمده، مال حرام است و فقر بعد از توانگرى، پس دادن آنچه داده، یا وقف کردن، و یا برگرداندن مالى که به او فروخته است. جعبه، یا در غیاب آمدن نزد او دردشان را می یابد.

و گردآور گفت: معراج را در بدن در نظر گرفت. چنانکه یکی به من گفت: دیدم از پشت قوز دارم، گفتم: بعضی از دیوارهایت بیرون می آید. و می ترسیم بیفتد، گفت: رفته است. همین طور دیگری گفت: بین شانه هایم قوز شد و چیزی آمد که آن را ربود، گفتم: چیزی بر پشت تو حمل می کردم، شخصی آمد و آن را قاپید، گفت: آری. و شخصی گفت: دیدم برای مردم دیگ درست می کنم و از آنها آب نمک می گیرم. در مقابل شخصی گفت: دیدم زنان زیادی داشتم که جوش و آبسه درشت داشتند و آنها را در آب شستم، گفتم: باغی را که در آن پرتقال و پرتقال و انار است مالک یا شامل کن و تو. به آبیاری و ساختن آن اهتمام ورزند، زیرا زنان مانند درختان از کیفیت فوق برخوردارند و جوش ها و آبسه ها مانند میوه های مذکور است. دیگری گفت: دیدم زنی را کشتم و با آبسه های بزرگ او را قطع کردم، گفتم: درختی را که میوه اش بر آن بود قطع کردم. دیگری گفت: دیدم که از گوشت مردم و از جوش آنها می گیرم و گوشت هر یک را به دیگری می خورم. همینطور دیگری گفت، گفتم: شما ساختار درختان را یاد بگیرید و به یکدیگر پیوند بزنید.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا