خواب دیدم که هستم

نماز در همه حال بهتر است و دیدن خود در حال نماز در خواب زیباترین تعبیر است و هر کس خود را ببیند که نماز واجب را به جا می آورد، نمازش تمام شده و قبله اش مستقیم است، حاجتش می شود. برآورده شود و به آنچه امید داشت می رسد، اگر ببیند نماز ظهر را می خواند، حاجت خود را برآورده و در تمام امور دنیا و آخرت خود ظاهر می شود، هر که خوب باشد یا بد. گذشت و اگر ببیند که نماز عصر را می خواند با خویشاوندان خود رفتار می کند و او را خوشنود می سازد و گفته می شود که به حیله گری و گریه می پردازد و نماز دلالت بر پرداخت بدهی او دارد و هر که ببیند. این که در قصر نماز می خواند، سپس در سفر است، و هر که ببیند در روز یا شب در حال خواندن نماز نافله است، عمل صالح انجام داده است، نماز در آن، زیرا فاسد دین است. و هر کس ببیند که بدون وضو نماز می خواند، پس مریض می شود و هر که ببیند در حال نماز مشرق یا مغرب است، از اسلام منحرف شده و ممکن است مقعد همسرش را بجوید یا او را به دیگری هدایت کند یا در صورتی که بیننده به نیکی معروف بود، به حج رزق داده باشد. عملی که خلاف سنت باشد یا بالای کعبه نماز بخواند پس شرع را زیر پا گذاشته و به خواسته ها اقتدا کرده است و نماز را از وقتش ترک کرده و جایی نمی یابد که در آن نماز بخواند مشکل دارد. در یک موضوع

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا