بوسیدن سر در خواب

بوسیدن سر در خواب

تعبیر خواب بوسیدن

علم رؤیا و رؤیا مبتنی بر تعابیر احتمالی است که علما در کتب خود به عنوان علم فرضی آورده اند. ممکن است دلالت بر نیکی، رفع حاجت، پیروزی یا بشارت داشته باشد. جزئیات آن به شرح زیر است:[١]

 • بوسه در خواب ممکن است نشان دهنده برآورده شدن نیاز بیننده خواب و دستیابی به آنچه در آرزویش است باشد.
 • شاید نشان دهنده خیر زیادی باشد که بیننده به دست می آورد.
 • ممکن است به معنای پیروزی بر دشمنان باشد.
 • ممکن است به لذت، محبت و عشق تعبیر شود.
 • ممکن است برای بیننده نماد دستیابی به رویاها باشد.
 • ممکن است نشان دهنده ازدواج و فرزندان خوب باشد.
 • ممکن است نماد پذیرش جهان باشد.
 • ممکن است نشان دهنده آینده بالایی باشد.
 • تعبیر خواب بوسیدن به احوال شخص

  ابن غنم در کتاب شرح خواب تعابیر متعددی از رویت بوسیدن در خواب، بسته به وضعیت شخص مورد بوسیده ذکر کرده است. به برخی از آنها به شرح زیر اشاره می کنیم:[٢]

 • بوسیدن یک مرد؛ شاید دلالت بر میخ و تحقق حاجت بیننده دارد.
 • بوسیدن مداوم؛ ممکن است به همراهی و تصویب مولحه تفسیر شود.
 • بوسیدن یک زن؛ شاید نشان دهنده همراهی شوهرش باشد.
 • بوسیدن فرماندار؛ شاید حکایت از دستیابی به مقام و مقام عالی داشته باشد.
 • قاضی را ببوس شاید دلالت بر قبول قول و شهادت او داشته باشد.
 • بوسیدن پسر؛ ممکن است اشاره به جمع آوری پول و منفعت بیننده باشد.
 • بوسیدن چشم انسان؛ ممکن است نشان دهنده ازدواج بیننده باشد.
 • بوسیدن پسر؛ شاید اشاره به خیری باشد که پسر از پدر و مادرش می گیرد.
 • تعبیر خواب بوسیدن مرده

  عبدالغنی النابلسی در کتاب «عطر حیوانات در بیان خواب» رویای بوسیدن مرده در خواب را با تعبیرهای متعددی تعبیر کرده است. به برخی از آنها به شرح زیر اشاره می کنیم:[٣]

 • بوسیدن مردگان معروف؛ شاید حاکی از بهره مندی از علم اموات باشد.
 • شاید نشان دهنده بهره مندی از پول مردگان باشد.
 • ممکن است نشان دهنده جمع آوری بهتر تأثیر مردگان باشد.
 • بوسیدن مردگان ناشناس؛ شاید نشان دهنده جمع آوری پول از راهی باشد که بیننده آن را نمی شناسد.
 • اگر بیننده مرده بوسید; ممکن است به خیر و منفعتی تعبیر شود که از مرده یا خانواده اش به بیننده می رسد.
 • بوسیدن مرده ممکن است به معنای ناخن و به دست آوردن چیزی باشد که بیننده خواب به آن امیدوار است.
 • بوسیدن مرده را ممکن است اینگونه تعبیر کرد که سخنان بیننده نه حقیقت دارد و نه ثابت شده است.
 • رویای بوسیدن یک زن؛ شاید بیانگر این واقعیت باشد که ازدواج بیننده.
 • بوسیدن زن در خواب ممکن است برای بیننده به منزله کسب منفعت و پول و خیر در آن سال باشد.
 • در خاتمه باید به سخنان پیامبر اکرم در راهنمایی ما در برخورد با رؤیاها و رؤیاها توجه داشت; آنجا که فرمود: (اگر یکی از شما رؤیایی دید که آن را دوست دارد، از جانب خداست، خداوند بر آن ستوده می‌شود و با آن سخن می‌گوید، و اگر چیزی را که کراهت دارد ببیند، از جانب خداست. شیطان[٤]

  بازبینی کننده

  1. ↑ خلیل بن شاهین، اشارات فی عبارات، ص 693. اقتباس.
  2. ↑ ابن غنام، بیان البصر، ص 235. اقتباس.
  3. ↑ عبدالغنی النابلسی، عطرآگین مردم در بیان خواب، ص 288. اقتباس.
  4. ↑ روایت بخاری، در صحیح البخاری، از ابوسعید خدری، صفحه یا شماره: 6985، صحیح.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا