تعبیر خواب بره

تعبیر خواب بره

تعبیر خواب بره

دیدن گوسفند – قوچ – در خواب را می توان چنین تعبیر کرد:[١]

 • هر که در خواب ببیند که گوسفندی برداشت یا به او داد، دلالت بر آن دارد که بر مردی بزرگ و نیرومند و عزیز چیره خواهد شد.
 • هر کس در خواب ببیند که بر گوسفندی سوار می شود و آن گونه که می خواهد راه می رود و این گوسفند مطیع اوست، دلالت بر این دارد که بر مردی عظیم تسخیر می شود و اگر مطیع او نباشد، تعبیرش بر عکس است.
 • هر کس ببیند که با گوسفندی کشتی می گیرد، با مردی بزرگ و تسخیر ناپذیر مبارزه می کند و هر که پیروز شود، در حقیقت پیروز می شود.
 • هر که ببیند گوسفند مرده است، دلالت بر مرگ مرد بزرگ عرب دارد.
 • هر که ببیند گوسفندی بر پشت می‌برد، دلالت بر آن دارد که گوشت مرد بزرگی را حمل می‌کند.
 • هر کس ببیند که گوسفندی بر او سوار شده، ممکن است آنچه به او نسبت داده شده است، محقق شود.
 • هر کس دو شاخ گوسفند یا یکی از آنها را بشکند، این نشان می دهد که پیرمردی را شکست می دهد و مال و قدرت او را تصرف می کند.
 • اگر در شاخ‌هایش زیاد شود، این نشان می‌دهد که وضعیت او بهتر خواهد شد، چه مرد باشد و چه زن.
 • تعبیر ذبح بره در خواب

  اهل رؤیا و رؤیا ذبح گوسفند یا قربانی در خواب را چنین تعبیر می کنند:[٢]

 • قربانی در خواب به وفای به نذر، ایمن شدن از بیماری ها، رهایی از ناملایمات و شاید نشانه امرار معاش به نفع دام تعبیر می شود.
 • هر کس در خواب ببیند که شتر یا گاو یا گوسفندی را قربانی می کند، دلالت بر این دارد که بنده ای را آزاد می کند و اگر برده است، دلالت بر رهایی او دارد.
 • هر که ببیند گوسفندی نثار می کند و اسیر بود از اسارت آزاد می شود و اگر بدهکار باشد بدهی او را می دهند و اگر حج را انجام نداده خداوند به او عطا می کند. زیارت است و اگر رزمنده باشد پیروزی نصیبش می شود و اگر مضطرب شد اضطرابش برطرف می شود.
 • هر کس در خواب قوچ را ذبح کند ممکن است نشان دهد که از دشمن خود سود می برد و پول او را می گیرد.[٣]
 • اگر شخصی در خواب ببیند قوچی در خانه او ذبح می شود، ممکن است بیانگر مرگ یکی از نزدیکان او باشد.[٣]
 • تعبیر خواب بره کباب

  بره کباب در خواب چنین تعبیر می شود:[٤]

 • اگر چاق باشد، ممکن است نشان دهنده آسیب به پول باشد.
 • اگر ناچیز باشد ممکن است نشان دهنده کمی رزق و خستگی باشد.
 • هر کس از کباب بخورد ممکن است نشان دهد که از سود پسرش غذا می خورد.
 • هر که زن حامله داشته باشد مژده است که فرزند پسر به دنیا خواهد آورد.
 • بازبینی کننده

  1. ↑ خلیل بن شاهین، کتاب الاشارات فی الفازیولوژی، بیروت: دارالفکر، ص ۸۰۹. اقتباس.
  2. ↑ عبدالغنی النابلسی، کتاب معطر الانام فی بیان خواب، بیروت: دارالفکر، صفحه 17. اقتباس.
  3. ↑ اب عبد الغنی النابلسی، کتاب معطر انام فی بیان خواب، بیروت: دارالفکر، ص 303. اقتباس.
  4. ↑ الضمیری، حیات حیوانی بزرگ، صفحه ۴۰۹.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا