تعبیر هدیه در خواب

تعبیر هدیه در خواب

هديه در خواب تعابير زيادى دارد كه دلالت بر خير مى كند، در خواب شادى است، زيرا حق تعالى مى فرمايد: (إِنَّكُمْ خَرَدٌ عَلَيْهِكَ). هديه دلالت بر محبت و محبت دارد، چنان كه آن حضرت فرمود: دلالت بر آشتی بین متقاطعان دارد و گفته شد: خطبه برای ازدواج است. و هر کس بشقابى را ببیند که به او داده شده و خیس شده است، دخترش نامزد شده است. هدیه را نیز ببینید.

هديه: نامزدى و هر كه بيند هديه داد، يا چيزى به او دادند، دخترش يا زنى از خويشاوندان او را نامزد كرد، و عقد به خاطر قول حق تعالى واقع شد: برای آنها هدیه می فرستد، پس بنگرید که پیامبران چه چیزی را باز می گردانند). بلقیس را با هدیه فرستادند و سلیمان با او نامزد کرد. گفته شد هدیه محبوب حاکی از آشتی مهدی و مهدی است. رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود:

اگر در خواب ببیند که مرده چیزی از حبیب دنیا به او بخشیده است، نشانگر خیری است که از جایی که امید ندارد به دست می آورد، اگر میت لباس شایسته به او داد، فقیر است. و اگر لباس کثیف به او بدهد فسق می کند و کسی که مرده را در خواب ببیند که به او غذا می دهد از جایی که حساب نمی کند روزی محترمی می گیرد و او را نزده است. انتظار.

رؤیت هدیه میت از ابن شاهین: هر کس ببیند که مرده ای به او غذا و نوشیدنی داده و نخورده است از مالش به اندازه آن کم می کند و اگر بخورد آن را می خورد. خیر و منفعت است و اگر چیزی از مال دنیوی به او بدهد توفیق نیکو و رسیدن امید است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا