رویای موهای بلند

موی سر در خواب: پول و طول عمر و افسار به نظر بیننده خواب فرق می کند. و اگر او را ثروتمند ببیند، پول اوست. او آن را فقیر دید، این گناه اوست. و موی نیکو بر سر، عزت و جلال است و اگر موی خود را مجعد و صاف ببیند، عزت و جلال دارد. اگر موهای وز کرده خود را ببیند، کم می شود و از آنچه بود کمتر می شود. و اگر قبیله ای دراز و پراکنده او را ببیند، پول رئیسش پراکنده است، و اگر صاف و نرم باشد، افزایش پول رئیس است.

رویای موهای بلند یک زن، برخلاف زیبایی و سلامتی موهای بلند در واقعیت، نشانه بدی است، او توضیح داد که موهای بلند نگرانی های زیادی را به همراه دارد و به ویژه برای خانم ها نمادی از اضطراب، غم و اندوه است. و اما کوتاه کردن مو به معنای رهایی از نگرانی است و اگر زنی در خواب ببیند که کسی او را می کشد با او ازدواج می کند زیرا کشتن در قدیم به معنای کشتن شخص برای به دست آوردن غنیمت است و لباس عروس در خواب دختران جوان. به معنای موفقیت در چیزی است، اما اگر زنی بزرگ آن را در خواب ببیند، آرزوست.

و اما تعبیر خواب موی بلند ابن سیرین: هر کس در خواب ببیند موی بلند دارد و به آن خرسند است، مخصوصاً در زنان ستوده است که از موهای دیگران در زینت استفاده می کنند. حسن سلوک دارد و اگر تاجر باشد تجارتش سودمند است به فرموده حق تعالی (و در علم و بدن او را بسیار زیاد کرده است) و اگر صاحب بینا زنی باشد که بینش او دلالت کند. زایمان و یتیم گفته شد.

ابن سیرین از سفیدی موی جوان بیزار بود و می گفت سفیدی مو کمبود است و اگر مو بلند باشد نگرانی. اگر فقیری آن را ببیند، با فقر و قرض و شاید زندانی شدن مواجه می شود. اگر ببیند که موهایش را می کند، با سنت مخالفت می کند و شیوخ را کوچک می کند، و اگر ببیند جوانی موی سفید دارد، از او غایب است. می گفتند که موی سفید در تفسیر، کرامت و دین را زیاد می کرد. و گفته شد که این افزایش عمر است به خاطر فرموده خداوند متعال: «پس باشد که پیر شوی». و گفته شد که هر که سر خود را خاکستری ببیند، برای او متولد می شود، به خاطر فرموده خداوند متعال: «وَ الْأَسْرَ أَسْدَرُونَ».

روایت شده است که حجاج بن یوسف دید که سر و ریشش سفید شده است، پس عبدالملک بن مروان مضطرب و مضطرب شد و حالش تغییر کرد. و اما زن اگر ببیند تمام سرش خاکستری شده است، خوابش بیانگر فسق شوهرش است. اگر شوهرش عادل باشد او را با زن صیغه ای دیگر عوض می کند. در غیر این صورت، او تحت تأثیر غم و اندوه قرار می گیرد. و اما گرگ برای مرد، پسر مبارک است، اگر متاهل باشد، و اگر مجرد باشد، کنیز زیبایی است که او را به تعداد هر گرگ و نیز به تعداد گرگ می خرد. زن، پسر رئیس و نشان دهنده باروری سال است. اگر زن ببیند که موهای خود را باز کرده است، شوهرش از او غیبت می کند. اگر ببیند که هنوز سر خود را باز کرده است، شوهرش نزد او برنمی گردد. و اگر شوهر نداشته باشد هرگز ازدواج نمی‌کند و اگر ببیند که احساس غرور می‌کند و مردم از او می‌بینند، در چیزی متعرض می‌شود.

تعبیر خواب بلندی مو ابن شاهین: هر که موی خود را بلند و زیاد ببیند مضطر و مضطر است و اگر زن ببیند زینت و زرق و برق است.

موی سر در خواب به معنای پول و عمر طولانی است، پس هر که ببیند موی سرش دراز است عمرش دراز است… و هر که ببیند: موهایش بلند است، مخصوصاً در زنان ستوده است و قیطان. دلیل بر بدهکاری بر شخص است و کندن موی سبیل و زیر بغل دلیل بر انفاق قرض و ترک نگرانی و پیروی از سنت است و بافتن مو نشان دهنده تسلط بر امور و صرفه جویی در هزینه است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا