تعبیر خواب افتادن دندان

تعبیر خواب افتادن دندان

تعبیر خواب کشیدن دندان به روایت ابن سیرین

می گفتند هر که دندان هایش شکسته ببیند کم کم بدهی اش را می پردازد، اگر دندان هایش بی درد بیفتد نشان دهنده کار باطل است، درد یا ظاهر شدن خون یا گوشت، این امر را باطل می کند یا فاسد می کند. در نظر گرفته شده.[١]

پاکسازی دندان ها از جرم، نشان از صرف هزینه برای رفع نگرانی و سفیدی و درازی و زیبایی دندان ها، افزایش قدرت و پول و اعتبار برای اهل خانه است و دندان هایش نشان از قطع رابطه خویشاوندی دارد. ، یا اینکه پولش را صرف نفرت از او می کند.[١]

دیدن افتادن دندان ها

اگر ببیند که دندان های بالایی خود می افتد، جوانه دیگری به جای آنها نشان دهنده تغییر در امور و اقدامات او است.[٢] یعنی در سنگ اگر بیند که به زمین می افتد مرگ است و اگر ببیند که افتاده را از دندان گرفته و دفن نکرده است به جای امثال او از روی شفقت بهره می برد و نصیحت و همین تعبیر است در بقیه اعضا اگر ضایعه ای به آنها خورد و دفن نکرد.[١]

افتادن دندان ها نشان دهنده یک مانع است

افتادن دندان حکایت از مانعی دارد که در خواسته او مانع است و گفته اند دلیل بر ادای دین است اگر در خواب ببیند که تمام دندان هایش افتاده و در آستین یا خود گرفته است. آنگاه عمر درازی خواهد داشت تا دندانهایش درآید و عده ی خانواده اش زیاد شود، پیش از او و شاید همین مرگ هم سن و سالان او بود، اگر ببیند که مردم او را گاز می گیرند. با دندان های آسیاب آنها یا گاز گرفتن او می تواند برای مردم فروتن باشد و متواضع نباشد.[١]

و اما تجار و مسافران، نشانگر سبکی آنها در حمل آنهاست، مخصوصاً اگر ببیند که آن دندانها در حال حرکت است و اگر ببیند که دندانهایش دراز و استخوانی شده است، بیانگر مجادله و نزاع در خانه ای است و هر که داشته باشد. دندانهای سیاه، خورده، کج و کج و سیاه شده و می بیند که می افتند، پس از همه مصیبت ها جان سالم به در می برد، اگر ببیند در حالی که دستش را می گیرد یا با ریش و در دامانش، دندان هایش می ریزد، نشان دهنده بریده شدن فرزندانش است. ، و برای او متولد نمی شود و آنچه به دنیا می آورد باقی نمی ماند و تربیت نمی شود.[١]

تعبیر خواب کشیدن دندان در نابلسی

اگر ببیند که تمام دندان هایش افتاده و در آستین یا اتاقی گرفته اند، عمری طولانی می کند تا دندان هایش درآید و تعداد اعضای خانواده اش زیاد می شود. سن او یا بیماری خانواده اش، و اگر ببیند دندان هایش از دست رفته، از قبیله خود بیگانه می شود.[٣]

دیدن افتادن دندان ها نشان دهنده آسیب است

می گفتند هر که دندان هایش می افتاد نشان دهنده ضرر برخی از دوستانش است، بدون معالجه آن را در دست گرفت یا در لباسش پیچید، اگر زن حامله داشت، بچه ای به سراغش می آمد وگرنه برادر یا خویشاوند خوب او را قطع می کرد، اگر خون بود، این گناه قطع پیوند خویشاوندی است، او را از آنچه می خواهد باز می دارد، و گفته می شود که دلیل بر ادای دین است. اگر آنچه از دندان می افتاد می گرفت، ممکن بود اشتباهی گفته و پشیمان شود و آن را کتمان کند، و چه بسا بدهکار به مقدار دیه بوده است و شاید از بین رفتن دندان حاکی از وجوب باشد. روزه داری.[٣]

دیدن دندان از نقره

اگر آن را از نقره ببیند، دلیل بر ضرر و زیان است از اسباب الفاظی که در پول خود به دست می آورد، دلالت بر طایفه و نزدیکترین و دورترین است، هر چه نزدیک به چشم است مردان است و بعد از آن. تا پیشانی زن هستند و هر کس چیزی از دندان هایش را معالجه کند و بیرون بیاورد یا دیگری به زور بیرون بیاورد، نشان می دهد که پولش جریمه شده یا برخی از بستگانش بیرون آورده اند.[٣]

دیدن افتادن دندان های پایین

هر کس ببیند که دندان های پایینش در آمده است، درد و رنج و وهم و اندوه می شود و هر که در خواب دندان هایش بریزد، بدهکار است، نشان دهنده ادای دین است.[٣]

تعبیر خواب کشیدن دندان به روایت ابن شاهین

سنت بر مال در نفی غم و سفیدی دندان و بلندی و کمال آن از افزایش قدرت دلالت می کند و اگر ببیند که برای او سن کرد و او را آزار داد، ضرر یا وثیقه یا اگر او را دیده باشد.[٤]

تعبیر خواب از دست دادن دندان در ابن غنم

اجداد اجداد و دندانهای آسیاب می گفتند از کودکانی که خواب را خبر نداده اند عبور می کنند، زیرا دندان های آسیاب آنها را در مجالس زیبا نمی کند و شکافی که از نرها می گذرد و شن ها از ماده ها و هر که دندان های خود را ببیند. سقوط کرده و افتاده است و برای او نیست و برای او نیست، با هر که به او منسوب است دعوا می کند.[٥]

بازبینی کننده

  1. ↑ a b c th c محمد بن سیرین (1359ق-1940م)، مختبه الکلام فی تعبیر خواب، مصر: شرکت کتابخانه و مطبوعات مصطفی البابی الحلبی و پسران، ص 149-153، قسمت اول.
  2. ↑ سوره آل عمران، آیه 46.
  3. ^ a b c عبدالغنی بن اسماعیل بن عبدالغنی النابلسی ((1143ق))، معطر الناس فی بیان خواب، بیروت: دارالفکر، صفحه 179-182، جزء اول.
  4. ↑ خلیل بن شاهین الظهری ((۸۷۳ق))، اشارات فی الفاظ شناسی، بیروت: دارالفکر، صفحه ۶۵۷، جزء اول.
  5. ↑ ابراهیم بن یحیی بن غنام (۷۷۹ق)، بیان البین (نسخه خطی)، امان: کتابخانه دانشگاه اردن، صفحه ۱۴۳-۱۴۴، جزء اول.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا