بوسیدن دست در خواب

بوسیدن دست در خواب

(دست) در خواب خیرخواهی مرد و پشت او تکیه گاه اوست و دست راست قوت بیننده و رزق و روزی و کسب و مال و لطف اوست زنی که شوهرش مرده است. و از مال و فرزندان او بهره می برد و در آن سال خیر می یابد.

و اما (هر کس ببیند) دستش دراز و نیرومند شده است، پس اگر فرمانروا باشد، بر دشمنان و قدرت یاران و رهبران خود و قدرت آنها در کارها و پیروزی و اطاعتشان از او پیروز شده است. ، چون آنها را خرج کرد، فرستاد و آنها را بر کسانی که با آنها دشمنی داشتند یاری کرد. پادشاهی از کشورها و سربازان و او به ایالت به ایالت مبتلا می شود و همچنین تاجر و بازاری و شاید برادر و پسری بخواهند. برای او متولد شود یا غایب باشد، و اگر ببیند که با دستش همان گونه که به چشم خود می بیند، بر کسانی که بر او حلال نیستند، ملامت بیشتر است، و اگر ببیند که دست هایش بر او هستند. گشاده دست، سخاوتمندی است که تمام مال خود را خرج می کند و اگر ببیند که بر دستان خود راه می رود، بر برادر یا پسر یا شریک خود تکیه می کند و اگر ببیند دست راستش طلا است، می برد. سود و حالش و ظلمش گفتارشان ملامت بود زشتی کردار و اگر واعظ بود انذار بود و اگر بشارت بود پیروزی و اگر بود. ديد كه دستش را زير بغل كرد و بيرون آورد و نور داشت، پس اگر شاگرد علم بود در علمش پيشوايى يافت و اگر سلطان بود بر او اقتدار كرد و اگر بازرگان بود، به رهبری و ذکر و راستی نایل شد، بازاری یا سازنده ای که رهبری پیدا کرد و ذکر شد. و اگر آتشی از دست او بیرون آمد، اگر طالب علم بود، در علم خود به مقام و فصاحت نایل شد و اگر فرمانروایی بود به سلطنت و قوت و چیرگی رسید و اگر بازرگان بود. او در تجارت خود و همچنین بازاریاب و سازنده کنترل را به دست آورد.برای کسی که با دست می گیرد و می دهد و دست راست نشان دهنده پسر، پدر، دوست یا کسی است که با او زندگی مشترک دارد و جایش را می گیرد. دست راست و دست چپ نشان دهنده زن، مادر، خواهر، دختر و کنیز است، آن که با دست، روی کتاب و گفتار کار می کند، زیرا صنایع دستی و کتاب، و چون گفتار به حرکت در می آید. دست با او، و دست نشان دهنده پسر، برادر، پول، همسر، شریک و دوست است.

(هر کس ببیند) دستش بریده شود و از او معلوم شود که برادر یا دوست یا منشیش مرده یا پیوند و دوستی بین آنها از بین رفته است و (هر کس ببیند) در طول دستش زیاد می شود. قد بلندتر برای مردم با فضل و احسان و سخاوت و سخاوت و (هر که ببیند) سلطانی که دست و پای خود را از نزاع قطع می کند، سپس توبه می کند و (هر که ببیند) یک دستش کوتاه شده، بیانگر کوتاه شدن نعمت است. و (کسی را که دید) دست و پایش را بدون بریده شدن سلطان بریده، فاسد می کند و (هر که ببیند) دست ندارد پس عاشق است و (هر که بیند) از حاکمان. که دستها و پاهایش قطع شود، سپس منزوی شود، و (هر که دید) دستی از دست یا دستش، حکایت از فراوانی نعمتهای مردم به او و فراوانی نعمتهای آنان بر او دارد. گفته شد که این نشان دهنده کثرت برادران یا برادران یا قدرت و اقتدار اوست.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا