خواب دیدم نامزد کردم

خواب دیدم نامزد کردم

نامزدی در خواب بیش از یک تعبیر دارد پس هر که ببیند با زنی نامزد کرده است به اندازه ای که از نامزدی به دست آورده است به دنبال به دست آوردن زندگی دنیوی است و از آن به دست می آورد و آن رسیدن به آنچه می خواهد است. و چه بسا رؤیت حکایت از شادی و سرور دارد و هر که ببیند زنی با او نامزد شده است، دنیا به سوی او متمایل می شود و دنیا به او نزدیک می شود.

و اما (ازدواج) در خواب دلالت بر عنایت خداوند متعال دارد و چه بسا نکاح دلالت بر خانواده، دین، غم و اندوه، وارد شدن به امنیت یا تلاش برای تصرف مناصب بزرگ باشد، اگر اجل نزدیک باشد و سفر از یک خانه باشد. به دیگری و اگر صحیح باشد امارت امر می کند یا وصایت می کند یا به مقامی می رسد که در خور اوست، دید که با زنی ازدواج کرد و مرد، آنگاه در صناعتی کار می کند که فقط به او کار می دهد، مشقت. و نگران باشد و هر که در خواب چهار زن را به عقد خود در آورد، بر او فزونی می‌یابد.

(و هر كه ببيند) با زن يهودى ازدواج كرد، در كارى مى كوشد كه او را به گناه مى اندازد و سركشى به نافرماني مى كند. (و هر که در خواب ببیند) با زنی نصرانی ازدواج کرد، در پیشه ای که در آن باطل و شیفتگی است کوشش می کند و اگر زرتشتی باشد، پیشه ای بی دین است. (و هر که در خواب ببیند) که دختر سلطان را با آلات موسیقی و آرامبخش ازدواج کرد، دختری نفاق می نوشد که شراب است یا آنچه می کند. (و هر کس ببیند) زنی که با زنی ازدواج کند و او را به او منتقل کند، از شوهر آن زن مالی می گیرد.

(و هر که ببیند) زنش با مردی که اریتم دارد ازدواج کرد که تب همراهش را به او می‌رساند و هر که با زن سلطان ازدواج کند اگر شایسته باشد سلطنت می‌کند وگرنه ولایت را بر عهده می‌گیرد و همینطور اگر مردی مریض باشد. در خواب ازدواج می‌کند و زن را نمی‌بیند یا نام او را می‌گذارند، می‌میرد و از شوهر مادرش به کسی که مال خود را فروخته است، و اگر زن حامله ببیند که ازدواج کرده است، زایمان می‌کند. به کنیز و اگر به عنوان عروس روشن باشد پسری به دنیا می آورد و زن در خواب به نیکی می رسد و اگر زن با مرده ازدواج کند پراکنده و فقیر می شود مانند مرده. او را در خانه مرده وارد کرد و او را میت می شناسند و اگر مجهول باشد می میرد. (و هر کس ببیند) که با زنی ازدواج کرد و با او تمام شد، مرده ای را به جان می آورد و او در امور به اندازه جمال آن زن است.

(و هر کس ببیند) با زنی ازدواج کرده و زن یا همسرانی دارد، اگر او را ببیند یا بشناسد، به قدر جمال و ظاهر زن به خیر و اقتدار رسیده است. (و هر كه بيند) كه دختر شيخ مجهولى را به عقد او درآورد، پس خير بسيار مى كند.

(و هر که دید) با زن مرده ای از محرمانش ازدواج کرد پس به شکم او می رسد و اگر زنده باشد رحم او قطع می شود. (و هر که ببیند) زنی را با محرم ازدواج کرد، در خواب، اهل خانه و زن او، شریک، دشمن، حاکم ستمکار، حریف شدیدتر، پادشاه، کشتی یا وسیله نقلیه و تمام آنچه زمین از آسایش، خستگی، خیر یا شر به او نشان داد، سپس به همسری مانند او نسبت داد تا او را به او نشان دهد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا