تعبیر کوتاه کردن مو در خواب

نبلسی خواب مو را تعبیر کرد:

موی سر در خواب پول و عمر دراز است پس هر که موی سرش را بلند ببیند عمرش طولانی شود موی وز نشان دهنده جبران پول و شوهر یا لباس است و هر که موی سرش را بلند ببیند. این امر مخصوصاً در زنان ممدوح است و قیطان دلیل بر بدهکاری بر شخص است و کندن موی سبیل و زیر بغل دلیل بر ادای قرض و رفع نگرانی و پیروی از سنت است و بافتن مو نشانگر تسلط بر امور و پس انداز است كه ديد موهايش از جاي خود بيرون آمد تحت تأثير آنها قرار گرفت و تراشيدن سر در ايام حج حاكي از امنيت است و گويند كندن مو حاكي از اداي دين بيناست خوك بوده است. مبتلا شدن به مصیبت و کثرت مو برای شخص دلواپس، نگرانی او را زیاد می کند و موی زیاد برای خوشبخت بر خوشی او می افزاید و سیاهی موی زن نشانگر محبت شوهر به اوست، اگر شوهر داشته باشد. ، او هرگز ازدواج نخواهد کرد و تا زمانی که هست زیر بغل دلیل بر حصول حاجت و صحت دین صاحبش و سخاوت اوست، عیوب او را می بیند و هر که ببیند مو در جاهایی که مو نمی روید، بدهی بر او زیاد است. و اگر شپش را از سر بزداید، نشانگر بیرون شدن مفسدان از زمینش است، و چه بسا موی خوب، نشان دهنده حسنات باشد، و اگر موی زن بافته شود و مریض بود، می میرد، و موی مرد زینت برای او، حفاظت و پول دائمی زغال روشن، با پول شوهرش غنی است.

ابن شاهین خواب مو را تعبیر کرد:

هر کس موی خود را بلند و زیاد ببیند، مضطر و مضطر است و اگر زن ببیند که زینت و زرق و برق است و گفته شده که خواب مو برای کسی است که لباس بپوشد. بیچاره اشکالی ندارد بعضی از آنها ادای قرض و رفع گرفتاری و گرفتاری است و گفته شد اگر آن را با مقام دید ستوده نمی شود و اگر زن ببیند. که دلالت بر مرگ شوهر یا یکی از محرمانش دارد و اگر ببیند موهایش یا قسمتی از آن کوتاه شده، دلالت بر نزاع با شوهرش دارد و گفته شد مصیبتی پیش آمده است. اگر ببیند که تمام موهایش سفید شده، نشان می دهد که شوهرش مردی بداخلاق است، به طور کلی بینش شعر به شش صورت تعبیر می شود: برای شاه با لشکر، برای زن با شرافت. و جلال، برای مردم با عنایت و پریشانی، و برای فقرا با عبادت زیاد، و گفته شد که زیارت، عمر دراز و زینت و عمر طولانی گفته شد، و هر که ببیند موهای بدنش بلند است. اگر حیثیتی داشته باشد پولش زیاد شود و آبروی او زیاد شود و اگر آن فقیر را ببیند سخت و تنگ است و اگر ببیند که موهایش را تراشیده یا کنده اند بدون اصل. دلیل بر خلاف آن است افزایش بدهی و کاهش پولش گفته شد موهایش بدون انجام آن ریخته است، حکایت از نگرانی و ناراحتی پدر و مادر دارد، می گفتند موی سر پول و طول عمر و نیکی و شرف و شرافت است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا