ریزش مو در خواب

تعبیر ریزش مو در خواب

هر کس موهایش را بلند ببیند، ستوده است، و قیطانها دلیل بر قرض است، و موهایش بافته شده و مریض بوده، مرده است، و اگر ببیند موهایش درخشان و زغال است، از مال شوهرش بی نیاز است. سیاهی موی زن حکایت از علاقه شوهرش به او دارد، اگر ببیند که موی خود را باز کرده است، شوهرش از او غیبت می کند و اگر ببیند که هنوز بی حجاب است، شوهرش به او برنمی گردد. و اگر شوهر نداشته باشد هرگز ازدواج نخواهد کرد. کندن موی سبیل و زیر بغل، دلیل بر ادای قرض و رفع غصه و پیروی از سنت است و بافتن موها نشان دهنده تسلط بر کارها و پس انداز است. و بلندی موهای زیر بغل دلیل بر نیاز و سلامت دین و سخاوت صاحب است. و هر که ببیند موی سرش از جای خود می روید، مضطرب می شود و تراشیدن سر در ایام حج حکایت از امنیت دارد. زیاد شدن مو برای شخص دلواپس، نگرانی او را زیاد می کند، و زیاد شدن مو برای شادمان، لذتش را زیاد می کند، و هر که ببیند موهای سرش کم شده، اضطراب است. و اگر ببیند که موهایش را کندن، بلا است. و هر که در خواب ببیند که سرش را پایین می اندازد، از عیب های خود می بیند، و اگر شپش را از سرش بزداید، بیانگر برچیده شدن تباه کننده ها از سرزمینش است، و شپش نشان دهنده کثرت فرزندان است. و هر که ببیند مو در جاهایی که معمولاً نمی روید، بدهی بر او زیاد می شود و اگر در کف دستش مو رویاند، این منفعت است. بافتن موی مرد نشان دهنده جمع آوری پول است و موی نیکو برای کار نیک و موی مرد برای او زینت و حفظ و مال دائمی است. و سفید دیدن موهای بدن ضرر مالی است.

اما تعبیر ابن سیرین از ریزش مو در خواب؟

می گفتند موی زیادی پول اوست و اگر فقیر باشد قرض اوست. اگر در خواب موهای مجعد داشته باشد، نشان دهنده غرامت پول، شوهر یا لباس است. و هر کس موی خود را بلند ببیند، مخصوصاً در زنان، ستوده است. و شواهدی از بدهی انسان را می بندد. کندن موی سبیل و زیر بغل دلیل بر ادای قرض و رفع نگرانی و عمل به سنت است. و بافتن مو نشان دهنده تسلط بر چیزها و صرفه جویی در هزینه است. هر که دید موهایش از جایش بلند شد، متأثر شد. سر تراشیده شده در ایام حج نشان از امنیت دارد. می‌گفتند کندن مو نشان‌دهنده تحقق دین بیناست. و اگر سرباز می دید که موهایش بلند است، سلاحش زیاد می شد. و هر که موی خود را مانند موی اسب ببیند، اگر دزد باشد دستگیر می شود. و ديد كه موهايش مانند موي خوك شد كه به سختي گرفتار شده است. و فراوانی مو برای شخص دلواپس، افزایش نگرانی اوست و فراوانی خوشبخت، افزایش لذت اوست. سیاهی موی زن نشان دهنده علاقه شوهرش به اوست. اره که موهاشو فاش کرد شوهرش دلتنگشون شده. و اگر ببیند که هنوز بی حجاب است، شوهرش نزد او برنمی گردد. اگر شوهر نداشته باشد هرگز ازدواج نمی کند. و بلندی موهای زیر بغل دلیل بر نیاز و سلامت دین و سخاوت صاحب است. اگر شپش داشته باشد نشان دهنده تعداد زیاد بچه است. احساس کرد موهایش کم است. و اگر ببیند که موهایش را کندن، بد مالی است و اگر ببیند که موهای خود را با روغن رنگ کرده، زینت او است. و هر که ببیند سرش را پایین می اندازد، بعضی از عیب هایش را می بیند. و هر که ببیند مو در جاهایی که مو نمی روید، بدهی بر او زیاد است. اگر مو در کف دستش رویید، منفعت است. شاید موهای سر نشان دهنده تزکیه، پول، اعتبار، شوهر برای زن مجرد و زن برای مرد مجرد باشد. اگر موی او بافته شود، نشان می دهد که پول جمع می کند و اگر شپش را از سرش بزداید، بیانگر اخراج مفسدان از سرزمینش است. شايد موى نيكو حاكى از كار نيكو باشد و اگر موى زن بافته شده باشد و مريض بوده باشد، بميرد. موی مرد زینت و محافظ و پول دائمی اوست. و اگر موی بدنش را سفید ببیند و ثروتمند باشد، ضرری در مالی خواهد داشت. و اگر زنی ببیند که موهایش درخشنده و زغالی است، از مال شوهرش بی نیاز است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا