مورچه ها در خواب

مورچه ها در خواب

دیدن مورچه در خواب به روایت ابن سیرین

بسیاری از مورچه ها سربازند و دیدن آنها بر بالین کودک هستند و دیدن مورچه ها بیانگر روح بیننده خواب است و گفته شد که نشان دهنده خویشاوندان او است و گفته شده است که خروج مورچه ها از سوراخ آنها غم و اندوه است. دیدن مورچه ها بیانگر مرگ بیمار است و دانستن سخنان مورچه ها برای داستان سلیمان علیه السلام وجوب است و هر که ببیند مورچه ها با طعام وارد خانه او می شوند خیر خانه خود را زیاد می کند و هر که ببیند مورچه ها می آیند. با غذا از خانه اش فقیر می شود و مورچه ها فردی ضعیف و مشتاق هستند و بسیاری از آنها سرباز، فرزندان، پول یا طول عمر هستند.[١]

و خروج مورچه از بینی و گوش یا سایر اعضای بدن، بیانگر مردن بیننده خواب است، و اگر ببیند که از خروج آن شادی می کند، اگر از خروج آن ناراضی باشد، می ترسد. او دید که مورچه ها از دیار یا خانه ای فرار می کنند، زیرا دزدان چیزی را از آن مکان حمل می کنند و ساختمان هایی وجود خواهد داشت زیرا مورچه ها و معماری به هم نمی رسند و فراوانی مورچه ها در کشوری بدون آسیب رساندن به کسی نشان دهنده بزرگی آن است. تعداد افراد در کشور[١]

تعبیر ابن غنم از دیدن مورچه در خواب

مورچه ها از کنار انسان های ضعیف و مشتاق می گذرند و مورچه ها از کنار سربازان و خانواده ها می گذرند و آنها را زندگی بیان می کند، پس هر که ببیند مورچه ها وارد روستایی شده اند لشکری ​​وارد آن می شود و هر که سخنان مورچه ها را بشنود مثمر ثمر است. و نیکو، و هر که ببیند مورچه‌ها با بارهای سنگین وارد خانه‌اش می‌شوند، زیرا باروری و نیکی در خانه‌اش وارد می‌شود، و از آن‌جا که مورچه‌ها را بر بالینش دید، فرزندانش زیاد شدند، و هر که از خانه‌اش خارج شد، از تعداد خانواده‌اش کاسته می‌شود. هر كه بيند مورچه از جايي پرواز مي كند كه مريضش هلاك شده است و يا مردمي كه از او مي روند به سختي مي افتند و گفته شده است كه خواب مورچه بيانگر روزي و باروري است. زیرا فقط در جای حاصلخیز است و اگر مریض ببیند که مورچه بر بدنش زخم است می میرد زیرا مورچه ها سرزمین سردسیری هستند و رنگشان سیاه است و احدی از او در امان نیست.[٢]

تعبیر دیدن مورچه در مسجد تعبیر خواب

و اما مورچه ها، هر کس در خانه خود مورچه های بسیار ببیند. تعداد اهل آن خانه و فرزندانشان زیاد می شود، و اگر در خواب چیزی باشد که نشان دهنده مال است، مال زیادی به او می رسد، و هر که در خواب ببیند مورچه ها از زمین یا خانه اش بیرون می آیند. تعداد آن در محل سقوط آنها مرگ و یا تخلیه عمومی است.[٣]

تعبیر نابلسی دیدن مورچه در خواب

مورچه ها در خواب قومی ضعیف و مشتاق هستند و با سربازان و خانواده و عمر طولانی عبور می کنند پس هر که ببیند مورچه ها وارد روستایی می شوند لشکری ​​وارد می شود و هر که ببیند مورچه ها بر بالین او هستند فرزندان زیاد شوند و هر که از خانه خارج شود از تعداد خانواده خود کم می شود و هر که او را در حال پرواز از جایی که مریض است ببیند می میرد یا مسافرت می کند و از آن مکان مردمی در تنگنا قرار می گیرند و این نشان دهنده باروری است. و رزق و روزی زیرا فقط در جایی است که رزق و روزی دارد و اگر مریض ببیند آن مورچه در بدنش می خزد می میرد، گفته شد: هر که ببیند مورچه ها از جای خود بیرون می آیند و بدش نمی آید، تحت تأثیر آنها قرار می گیرد. و هر که در خانه یا محل خود مورچه های بسیار ببیند; تعداد اهل آن محل و فرزندانشان زیاد می شود و هر کس او را ببیند که از خانه یا محل خود خارج می شود، از قومش به مرگ یا تبدیل شدن کاسته می شود و اتم نیز همین گونه است، جز این که آنها افراد ضعیفی هستند.[٤]

و اگر مورچه ها بال داشته باشند دلالت بر هلاكت لشكر كثيري دارد و ديدن مورچه دلالت بر روح بيننده خواب و دلالت بر خويشاوندان او دارد و دانستن كلام مورچه ها وجوب داستان سليمان است. درود خدا بر او باد و هر کس ببیند که مورچه ها با غذا وارد خانه او می شوند خیر آن را زیاد می کند و هر که ببیند مورچه ها غذا را از خانه اش بیرون می آورند فقیر شده است و خروج مورچه ها از بینی و گوش یا سایر اعضا در حالی که او بوده است. خوشحالی از این امر حکایت از شهادت بیننده خواب دارد و اگر غمگین بود بدون توبه می میرد و اگر ببیند که مورچه ها از دیار و خانه ای فرار کرده اند دزدان چیزی از آن مکان حمل می کنند یا یک ساختمان وجود دارد؛ چرا که مورچه ها و معماری با هم ترکیب نمی شوند و انبوه مورچه ها در کشوری بدون آسیب رساندن به کسی نشان از جمعیت زیاد کشور دارد.[٤]

و هر که ببیند مورچه ای را کشت، به خاطر قوم ضعیفی مرتکب گناه شده است و هر که سخنان مورچه ها را بشنود و شایستگی رهبری داشته باشد، رهبری را به دست می آورد وگرنه بارور و نیکو می شود. او پول خود را از پسر یا برادرش می دزدد.[٤]

بازبینی کننده

  1. ↑ AB محمد بن سیرین، تعبیر خواب – منتخب کلام فی تعبیر خواب، ص 9-10.
  2. ↑ ابراهیم بن یحیی بن غنام، بیان البین (نسخه خطی)، ص 300-301.
  3. ↑ ابوبکر بن محمد بن عمر الملّه الحنفی الاحسائی، گردآورنده تعبیر خواب – الذین المفهوم با تعبیر خواب، دوحه: دار الفرهنگ، ص ۱۹۵-۱۹۶.
  4. ↑ AB T عبدالغنی بن اسماعیل بن عبدالغنی النابلسی، عطر فی بیان الخواب، بیروت: دارالفکر، ص 360-361.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا