رویای نان

رویای نان

تعبیر نابلسی دیدن نان در خواب

نان به طرق مختلف در خواب است، نان سفید دلالت بر رزق و روزی خوشایند از پول، یا هزار یا صد، یا ده است، بسته به حال بیننده و آنچه به او می آید، نان تلخ، معیشت تلخ و شیرین است. نان اگر مانند عسل یا شکر و گندم باشد گران است و هر که نان را به بهانه بخورد عسل را با شمع می خورد و مرغوب ترین نان پخته شده و نان نشانگر علم و اسلام است زیرا ركن دين و پايه روح و حيات نفس و شايد حكم حيات باشد و مالى كه بنيان روح را در خود دارد و چه بسا نان حاكى از سرزنش و سؤال و گره مال بر سرنوشت مردم باشد. شاید نان دلالت بر مادر و پرورش دهنده و تغذیه کننده باشد که با او صلاح الدین و حفظ زنان و آنچه از آن پاک می شود حکایت از زنده بودن پاک و علم پاک و سفیدپوست زیبا دارد.[١]

هر کس در خواب ببیند که در میان مردم یا ضعیفان نان می پاشد، پس اگر طالب علم باشد، از علم به نیازش می رسد، بر آنان است که آن را به خاطر آنان به دست آورند، و آنان کمتر حق دارند. که چون دست بالا از دست پایین بهتر است و صدقه کثیف مردم است یا بر سر نخل ها می جوشد و همچنین بیع و غذای دیگر و اگر بیند که او را زیر پا می گذارند. با پاهایش زمین می زند، پس این سعادت بزرگی است که رشوه را به ارث می برد، بدعتی است که او را به آن فرا می خوانند، و آزمایشی است که مردم به آن می افتند، زیرا نان دین اوست و آن را از دست می دهد یا تباه می کند، و اگر زن مریض هلاک می شود، اگر دینش ضعیف باشد، تباه می شود.[١]

حکم دیدن نان در خواب از نظر ابن شاهین

هر که در خواب ببیند یک نان یا دو نان یا نصف نان یافته است، دلالت بر زوال اندوه دارد و هر که ببیند نصف نان را در جای نامعلومی یافته و می خواهد بخورد و قدر آن را ندانسته است. پس این نشان می دهد که زمان او نزدیک است و هر که بیند در جایی نصف نان یافته است تعبیر می شود که نصف آن گذشته است سن او مخصوصاً اگر در دست او باشد و هر که در خواب ببیند که دارد. نان زیاد است و از آن نمی خورد، سپس به نزدیکانش می رسد که قبل از او برای او ضرر دارند، و اگر از آن بخورد، او و هر که ببیند نان بسیار داغ می خورد، وقوع آن است. مضطرب و پریشانی و الکرمانی گفت: خواب خوردن نان داغ حاکی از خوش گذرانی است و هر که ببیند نان خام می خورد عدل پادشاه و انصاف او را به مردم تعبیر کند و هر که ببیند آن را ببیند. نان خسکر می خورد پس تنگ زندگی و نیکو در دین است و هر که ببیند نان ارزن می خورد معادل خاچکار تعبیر می شود و هر که ببیند نان جو می خورد. زهد و قناعت دید که نان برنجی می خورد، پس این حکایت از سختی و ترک کار دارد و هر که دید نان عدس یا باقلا می خورد، حکایت از اندوه و فقر دارد.[٢]

جابر مغربی گفت هر که ببیند نان نازک می خورد، تعبیر به گذران زندگی می شود و شاید دلالت بر کوتاهی عمر کند. پس رؤیای نان برای پادشاه در شهری، و برای رئیس جمهور دارای ایالت، و برای تاجر و ثروتمند هزار درهم، و برای مردم عادی صد درهم و بدون آن یک درهم به ده، و نان تقلبی محمود نیست و نان های بسیار، پول و برادر و یاران و جان است و دانیال گفت: در طعام بیش از رؤیت نان نیست اگر نرم پاک باشد; چون مال حلال و فضل بسیار بدون مشقت است، زیرا با خستگی و آنچه از آن می شود تمام شده و اکنون تبدیل به فردی خوشبخت و رها شده است، نان خواستن حکایت از مسافرت و به دست آوردن پول دارد، مخصوصاً اگر باشد. در دسترس ابوسعید واعظ گفت هر که ببیند نان نازک بخورد نشانگر فراوانی روزی اوست و هر که ببیند نان بدون انسان می خورد تنها مریض می شود و می میرد.[٢]

دیدن نان در خواب به روایت ابن سیرین

هر که در خواب ببیند نان می پزد، پس برای مستمری می کوشد تا منفعت دایمی بخواهد، برای نان زود که تنور سرد نشود، حالتی به دست می آید و به اندازه نان از تنور پول در دست می گیرد. و طهارت آن طهارت دنیاست و گفته شد که یک قرص نان هزار درهم و حاصلخیزی و برکت و رزق فعلی است.[٣] مفسران گفتند حزن شرم آور.[٤]

هر که در خواب ببیند که نان را بدون انسان می خورد، تنها مریض می شود و تنها می میرد، و گفته اند نانی که نرسیده نشانگر تب شدید است و دوباره وارد آتش می شود تا آن را صاف کند. می گفتند نان گفتگوی داغ دلالت بر پسر دارد و خوردن نان پوستی رزق و روزی وسیع است و می گفتند لذیذ نان عمر را کوتاه می کند و می گفتند ویفرهای نان اندکی سود می برد و ظاهر شد. بسیار و گفته شد که مردی نزد ابن سیرین آمد و گفت: دیدم دو ویفر در دستم است که از این و این می خورم، گفت: تو مردی هستی که این دو را جمع می کنی خواهران، و نان سود کمی است و نان بسیار است.»[٥]

بازبینی کننده

  1. ↑ اب عبد الغنی بن اسماعیل بن عبدالغنی النابلسی، معطر حیوانات در بیان خواب، بیروت: دارالفکر، ص ۱۰۴.
  2. ↑ اب خلیل بن شاهین الظهری، اشارات فی الفاظ، بیروت: دارالفکر، ص ۷۵۰.
  3. ↑ سوره فاطر، آیه 34.
  4. ↑ محمد بن سیرین (1359ق – 1940م)، تعبیر خواب – منتخب گفتار در تعبیر خواب، مصر: شرکت کتابخانه و مطبوعات مصطفی البابی الحلبی، ص 221، جزء اول.
  5. ↑ محمد بن سیرین (1359ق – 1940م)، تعبیر خواب – منتخب گفتار فی تعبیر خواب، مصر: شرکت کتابخانه و مطبوعات مصطفی البابی الحلبی، ص 222، جزء اول.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا