تعبیر هلو در خواب

تعبیر دیدن هلو در خواب به روایت نابلسی

نبلسی دیدن هلو در خواب را اینگونه بیان کرده است:[١]

 • اگر بیننده در خواب ببیند که هلو می خورد و طعم آن شیرین است، انشاءالله به خواسته خود برسد.
 • اگر انسان در خواب ببیند هلو ترش می خورد، ممکن است بیانگر ترسی باشد که دامنگیر او شود و خدا داناتر است.
 • اگر در خواب ثروتمندی درخت هلو ببیند به خطر می افتد و انشاءالله بر آن غلبه می کند.
 • اگر بیننده در خواب ببیند که از درخت هلو هلو می چیند ممکن است مال زیادی نصیبش شود خداوند متعال.
 • اگر هلو و امثال آن را مانند توت دید، نشانه فریب بیننده است.
 • اگر بیننده خواب ببیند که هلویی بدون مزه می خورد، ممکن است نشان دهنده خستگی و سختی باشد که بر او تأثیر می گذارد.
 • اگر بیننده در خواب هلو ببیند، ممکن است بیانگر خیری باشد که بیننده خواب خواهد داشت.
 • اگر در خواب هلو را اخطار بیننده ببیند، نشانه بلایی است که ممکن است به او برسد و انشاءالله بر آن غلبه کند.
 • اگر در خواب ببیند که هلو شیرین می خورد، ممکن است برای بیننده آرزو و آرزوی برآورده شود.
 • اگر در خواب ببیند که هلو شیرین می خورد، نشانه آن است که به اهداف خود می رسد.
 • اگر در خواب هلو ببیند که فصلش نیست، دلالت بر باطل دارد و خدا داناتر است.
 • اگر در خواب هلو ببیند، نشانگر دوست یا برادر خوب است.
 • تعبیر دیدن هلو و زردآلو در خواب در کتاب منسوب به ابن سیرین.

  ابن سیرین اشاره کرد که هلو و زردآلو در خواب ممکن است منجر به موارد زیر شود:[٢]

 • دیدن هلو در زمان دیگری در خواب ممکن است نشان دهنده بیماری شدیدی باشد که ممکن است روی بیننده را تحت تاثیر قرار دهد.
 • دیدن هلو ترش در خواب ممکن است نشان دهنده ترس بیننده خواب باشد.
 • دیدن درخت هلو در خواب ممکن است بیانگر مردی شجاع باشد.
 • دیدن زردآلو در خواب ممکن است بیانگر بیماری باشد و خداوند داناتر است.
 • خوردن زردآلو سبز نشان دهنده این است که اگر بیننده خواب از بیماری خود مریض شود انشاءالله شفا می یابد.
 • دیدن زردآلوی زرد در خواب ممکن است بیانگر توافق مالی در بیماری باشد.
 • رؤیای بیننده که از درخت زردآلو می خورد ممکن است نشان دهد که ممکن است خدای ناکرده با مرد فاسدی همراه شود.
 • رؤیای خواب بیننده از چیدن زردآلو از درخت ممکن است بیانگر این باشد که او با زنی ازدواج خواهد کرد که پول زیادی دارد.
 • خواب کسی که زردآلوی از درخت سیب چیده است ممکن است بیانگر این باشد که خواب بیننده ممکن است خدای نکرده پول را حرام کرده باشد.
 • دیدن درخت زردآلو در خواب ممکن است بیانگر بیماری زیاد باشد.
 • دیدن زردآلو سبز در خواب ممکن است بیانگر این باشد که خواب بیننده ممکن است پول زیادی به دست آورد.
 • دیدن هلو شیرین در خواب ممکن است بیانگر پول و رزق فراوان باشد.
 • دیدن خواب بیننده که هلو شیرین می خورد ممکن است بیانگر این باشد که انشاءالله به خواب بیننده پول زیادی می رسد.
 • دیدن هلو در خواب در فصول خارج از فصل ممکن است نشان دهنده بیماری باشد.
 • دیدن خوردن هلو در فصل آن ممکن است حاکی از فواید بسیاری باشد که انشاءالله بیننده به آن دست خواهد یافت.
 • تعبیر دیدن هلو در خواب به روایت ابن غنم

  ابن غنم دیدن هلو در خواب را چنین توضیح داده است:[٣]

 • هلو در خواب در زمان اشتباه ممکن است نشان دهنده بیماری و ترس باشد، به خصوص اگر ترش باشد.
 • دیدن هلوهای شیرین در خواب ممکن است بیانگر این باشد که بیننده خواب به آرزوها و رویاهای خود خواهد رسید.
 • بازبینی کننده

  1. ↑ النابلسی، کتاب معطر الانام فی بیان خواب، ص 103. اقتباس.
  2. ↑ ابن سیرین، کتاب تعبیر خواب، منتخب کلام فی تعبیر خواب، ص 217. اقتباس.
  3. ↑ ابن غنم، ابراهیم، ​​کتاب بیان وحی، نسخه خطی، ص 78. اقتباس.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا