تعبیر دیدن مس در خواب

تعبیر دیدن مس در خواب

دیدن مس به طور کلی در خواب

در کتاب «معطر الانام» در تعبیر خواب عبدالغنی النابلسی آمده است که هر کس مس را در خواب ببیند ممکن است نشانگر آن باشد که پول یا شغل یا شغلی نزد مردمی به دست می آورد. اهل کتاب، چه مسیحی و چه یهودی.[١]

تعبیر دیدن مس به شکل آن

دیدن مس در خواب، با توجه به ماهیت و شکل مس، بیانگر چیزهای بسیار دیگری است، از جمله:

 • هر کس خانه، اتاق، قفس، خانه یا قصر مسی ببیند، نشان دهنده امنیت، آرامش، لذت و شادی است.
 • اگر کسی در خواب آجر یا دیوار مسی ببیند یا گردن بند یا گردن بند مسی ببیند، ممکن است بیانگر نزاع او و دیگری باشد.[٢]
 • هر که در خواب بشقاب مسی ببیند، ممکن است نشانگر کودکی ریا، دروغگو یا فریبکار باشد.[٣]
 • هر کس در خواب زنجیر یا زنجیر مسی ببیند، ممکن است دلالت بر استقامت او بر امری و تحمل آن به اراده او باشد یا از آن بیزار باشد.[٤]
 • و اما دیدن کاسه یا دیگ مسی در خواب، ممکن است دلالت بر ازدواج با زن خارجی یا غیر از کشور او داشته باشد.[٥]
 • کسى که در خواب بتى از مس ببیند یا مجسمه مسى ببیند، دلالت بر آن دارد که به امور دنیا و نیازهاى آن بسیار مشغول است.[٦]
 • دیدن اجزای بدن از مس

  ممکن است شخصی در خواب ببیند که قسمتی از بدن او مسی شده است و هر قسمتی تعبیر یا معنای متفاوتی دارد از جمله:

 • کسى که در خواب ببیند که پا یا ساقش مسى شده است، دلالت بر آن دارد که در کارها و کارها گام بر مى دارد و در آنها موفق نمى شود و یا خوب انجام نمى شود.[٧]
 • بازبینی کننده

  1. ↑ عبدالغنی بن اسماعیل النابلسی، کتاب معطر الانام فی بیان خواب، ص 357. اقتباس.
  2. ↑ محمد بن احمد السلمی، کتاب رجوع به علم بیان، ص 92. اقتباس.
  3. ↑ منسوب به محمد بن سیرین، منتخب کلام فی تعبیر الخواب، ص 294. اقتباس.
  4. ↑ عبدالغنی بن اسماعیل النابلسی، عطرآگین الناس فی بیان خواب، ص 278. اقتباس.
  5. ↑ منسوب به محمد بن سیرین، منتخب کلام فی تعبیر الخواب، ص 274. اقتباس.
  6. ↑ منسوب به محمد بن سیرین، منتخب کلام فی تعبیر الخواب، ص 35. اقتباس.
  7. ↑ ابراهیم بن یحیی بن غنم، بیان البصر، صفحه 134. اقتباس.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا