تعبیر خواب دیدن شکارچیان در خواب

تعبیر خواب دیدن شکارچیان در خواب

تعبیر دیدن شکارچیان در خواب

رؤیاهای زیادی وجود دارد که بیننده خواب در خواب می بیند هرگز آن را تعبیر نمی کند و به کسی نمی گوید.

در حدیث شریف پیامبر صلی الله علیه و آله آمده است: (رویا را جز برای عالم یا مشاور نگو).[١] همچنین تعبیر رؤیا امری است گمانه زنی که قطعی نیست، بلکه به دنبال آن و هدایت آن است.

تعبیر دیدن حیوانات درنده بر حسب نوع آنها متفاوت است، اما به طور کلی، مانند همه چیزهای دیگر، بینایی آنها بین خیر و شر است و توضیح آن به شرح زیر است:

تعبیر دیدن شیر در خواب

ابن شاهین خواب شیر را چنین تعبیر کرده است:[٢]

 • دیدن شیر در خواب ممکن است نشان دهنده نقش های رهبری باشد که بیننده خواب بر آنها مسلط شده و او را به سلطان نزدیک می کند.
 • دیدن یک شخص به عنوان یک شیر ممکن است نشانه قدرت شخصیت او باشد.
 • دیدن همان شیر در حال ضربه زدن و کنترل آن نشان دهنده پیروزی او بر دشمن و تسلیم او در برابر او و مواجهه با مشکلات و مشکلات است.
 • خواب دیدن شیر در خواب ممکن است نشان دهنده دشمن مستبد یا فرمانروایی با ظلم شدید باشد.
 • خواب خوابیده که شیری او را تعقیب می کند و او را می گیرد، ممکن است نشان دهنده توانایی دشمن او و توانایی او در تسخیر و کنترل او باشد.
 • دیدن گروهی از شیرهای درنده در خانه پیشگو ممکن است نشان دهنده بیماری او باشد و اگر یکی از خانواده او به این بیماری مبتلا شود، می میرد.
 • تعبیر دیدن ببر در خواب

  ابن سیرین در کتاب منسوب به او توضیح داده است که دیدن ببر ممکن است به دسته ای از نشانه ها اشاره کند:[٣]

 • خواب دیدن ببر در خواب ممکن است نمادی از حضور یک مرد بدخواه باشد که کینه خود را از خود پنهان می کند، زیرا ممکن است بد اخلاق، مستبد و خیانتکار باشد.
 • رویا بیننده از ببر ممکن است نمادی از حضور دشمن آشکاری باشد که با بیننده خصومت دارد.
 • دیدن ببر ممکن است نماد اقتدار بیننده خواب باشد و خوردن گوشت آن ممکن است نشان دهنده رهبری یک مکان باشد و ورود ببر ممکن است اشاره به مرد بداخلاقی داشته باشد.
 • تعبیر دیدن گرگ در خواب

  دیدن گرگ در خواب، چنانکه عبدالغنی النابلسی به آن اشاره کرده است، نشانه چند نشانه است:[٤]

 • دیدن گرگ ممکن است نشان دهنده دشمنی خائن باشد که با دروغ و دستکاری حقایق مشخص می شود.
 • مشاهده گرگ در حال ورود به خانه بیننده، ممکن است نشان دهنده ورود دزد به خانه باشد.
 • دیدن خود بیننده در حال پرورش گرگ کوچک، ممکن است اشاره به پسری داشته باشد که خانواده اش را به دردسر بیاندازد.
 • تعبیر دیدن روباه در خواب

  در کتاب منسوب به ابن سیرین آمده است که دیدن روباه کنایه از دسته ای از معانی است، بدین شرح:[٣]

 • هر کس خود را در حال نوشیدن شیر روباه ببیند و بیمار باشد، ممکن است نشان دهنده بهبودی خود باشد، حتی اگر نگران از بین رفتن نگرانی خود باشد.
 • و هر کس در حال مرد بودن خود را در حال بازی با روباه ببیند، خواب ممکن است نشان دهنده ازدواج او با زنی باشد که نسبت به او احساس عشق دارد.
 • و هر که نزاع خود را با روباه ببیند، ممکن است بینش او نشان دهد که بین او و کسی نزاع پیش می آید.
 • تعبیر دیدن کفتار در خواب

  دیدن کفتار در خواب، چنانکه در کتاب منسوب به ابن سیرین آمده است، نماد مجموعه ای از معانی است که در زیر آمده است:[٣]

 • هر کس در خواب ببیند که بر کفتار سوار شده است، بیانگر آن است که ممکن است ولایت پیدا کند و چه بسا به زن زشت و بدخلق مبتلا شود.
 • هر کس خود را در خواب ببیند که کفتاری را چاقو می زند و می زند، بینایی او ممکن است نشان دهنده توانایی او در گسترش قدرت خود باشد.
 • هر که خود را در حال خوردن گوشت کفتار ببیند، ممکن است بینایی او حاکی از سحری باشد که بر او تأثیر می گذارد، و اگر ببیند که در حال نوشیدن شیر کفتار است، ممکن است بینش نشان دهد که زنی به او خیانت می کند.
 • بازبینی کننده

  1. ↑ به روایت سیوطی در الجامع الصغیر از ابوهریره صفحه یا شماره: 9825 خلاصه حکم راوی صحیح است.
  2. ↑ خلیل بن شاهین، اشارات فی عبارت شناسی، ص 811. اقتباس.
  3. ↑ ع ب ت ابن سیرین، منتخب کلام فی تعبیر الخواب، ص ۳۷۵ – ۳۸۱.
  4. ↑ النابلسی، معطر الانام فی تعبیر خواب، ص 127. در اختیار.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا