تعبیر دیدن نماز بدون وضو در خواب

تعبیر دیدن نماز بدون وضو در خواب

تعبیر خواب خواندن نماز بدون وضو در خواب

تعابیر در کتب تعبیر خواب بر اساس اهتمام علما است. علم رؤیا و رؤیا علم معناشناسی گمانه زنی است و امر تحقق رؤیت در علم غیب است که فقط خداوند متعال آن را می داند ممکن است رؤیت از جانب خداوند متعال حق باشد و ممکن است خواب مبهم باشد. در اثر خودگویی، و ممکن است از جانب شیطان باشد که دل مؤمن را غمگین کند.

و نحوه برخورد با رؤیاها و خوابها در سنت پیامبر ثابت شده است، حضرت صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: (اگر یکی از شما رؤیایی ببیند که آن را دوست دارد، از جانب خداست، خداوند بر آن ستایش می‌شود و با آن سخن می‌گوید، و اگر آنچه را که کراهت دارد ببیند، از شیطان است. پس از آن باشد، سپس از شیطان باشد.[١]

ابن سیرین در تعبیر خواب بدون وضو در خواب در کتاب منسوب به خود به تعابیر متعددی اشاره کرده است که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد:[٢]

 • اگر بیننده ببیند که بدون وضو و در جایی که نماز صحیح نیست نماز می خواند; شاید این نشان دهنده سردرگمی او در امور باشد.
 • ممکن است نشان دهنده حواس پرتی و عدم تمرکز بر آنچه از بیننده خواسته می شود باشد.
 • شاید نشان دهنده وجود امانتی باشد که باید انجام شود.
 • شاید نشان داد بدهی که باید پرداخت شود.
 • شاید نشان دهنده شهادت واقعی باشد که بیننده باید انجام دهد.
 • ممکن است دلالت بر طلب پول و رزق باشد، اما بدون جمع آوری آن.
 • تعبیر خواب وضو

  عبدالغنی النابلسی در کتاب «معطر الانام فی بیان خواب» رؤیت وضو را با تعابیر متعددی ذکر کرده است که به برخی از آنها اشاره می کنیم:[٣]

 • شاید نشان دهنده نور درخشان بیننده باشد.
 • شاید شخصیت بیننده را به عنوان مثال خوبی نشان دهد.
 • ممکن است دلالت بر این باشد که بیننده از خداوند – تعالی – در امان و محفوظ است.
 • شاید نشان دهنده این باشد که بیننده خواب به چیزی که می خواهد و آرزویش را دارد می رسد.
 • ممکن است نمادی از دستیابی به چیزی مهم در زندگی بیننده باشد.
 • ممکن است حاکی از نزدیکی بیننده خواب به خدای متعال باشد.
 • شاید نشان دهنده خروج از نگرانی و پریشانی باشد.
 • ممکن است حاکی از حمد و سپاس خداوند – تعالی – به خاطر نعمت های فراوان او باشد.
 • تعبیر خواب دعا

  رؤیت دعا در خواب، چنانکه الملا احسایی در کتاب تنبیه الافهام به آن اشاره کرده است، بیانگر این مطلب است:[٤]

 • شاید نشان دهنده یکپارچگی حالت بیننده باشد.
 • شاید حاکی از دستیابی به آنچه بیننده در آرزوی آن است باشد.
 • ممکن است نشان دهنده رزق و روزی وسیع باشد.
 • ممکن است به عظمت و اعتبار در میان مردم تعبیر شود.
 • ممکن است نشان دهنده نزدیکی بیننده خواب به خداوند متعال باشد.
 • نزدیک شدن به خداوند – تعالی – ممکن است نشانگر اطاعت و عبادت باشد.
 • ممکن است در آینده ای نزدیک نماد یک خبر خوب برای بیننده باشد.
 • شاید در سفر خیر و برکت باشد.
 • ممکن است نماد اعمال نیک بیننده باشد.
 • ممکن است حاکی از خیر بسیار در فرزندان بیننده باشد.
 • نماز بدون وضو ممکن است نشان دهنده بیماری و خستگی باشد.
 • نماز ممکن است نماد تقدیم نیکی به مردم و امر به معروف در میان مردم باشد.
 • بازبینی کننده

  1. ↑ روایت بخاری در صحیح البخاری از ابوسعید خدری صفحه یا شماره: 6985 صحیح.
  2. ↑ ابن سیرین، کتاب تعبیر خواب، منتخب کلام فی تعبیر خواب، ص 81. اقتباس.
  3. ↑ معطر کردن حیوانات در بیان خواب، عبدالغنی النابلسی، صفحه ۳۶۷.
  4. ↑ الملّه احسایی، کتاب تعبیر الخواب، الاطبة الافهام با تعبیر خواب، ص 34. اقتباس.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا