تعبیر خشم مادر در خواب

تعبیر خشم مادر در خواب

تعبیر خشم مادر در خواب

غضب در خواب، چنانکه ابن شاهین به آن اشاره می کند، نشانه های متعددی دارد که از جمله آنها به موارد زیر اشاره می کنیم:[١]

 • هر کس در خواب ببیند که خشمگین است، ممکن است بیانگر بی نظمی در امور یا از دست دادن مال او باشد.
 • اما اگر به خاطر دنیا بر شخصی قهر کرد; شاید حاکی از غفلت او از دستورات خداوند – تعالی – باشد و این که دنیا را بر آخرت ترجیح می دهد، از خداوند عافیت می خواهیم.
 • ولى اگر خشم او براى رضاى خدا – تعالى – باشد، ممكن است حاكى از امر و مقامى باشد كه او دارد.
 • خشم بر مادر در خواب دلالت بر آن دارد که آن را خوب نیست، مادر کسی است که انسان را به دنیا آورد و موجب رزق اوست، چنانکه محمد قطب گفته است.[٢] دیدن خشم بر او در خواب ممکن است بیانگر از بین رفتن مال بیننده خواب و سهل انگاری او در اطاعت از خدا و رعایت عدالت نسبت به آن باشد. پس باید خود را مرور کند و در مقابل روزگار به مادرش نیکی کند.

  تعبیر گفتن اوفا به مادر در خواب

  ابن غنام در تعبیر خواب گفتن «اف» به مادر در خواب گفت; که دلالت بر نافرمانی بیننده خواب از مادرش در بیداری دارد و دلالت بر آن دارد که بیننده خواب را نفرین می کند و کسی را صدا می زند و نیز گفته شده که تعبیر به ضعفی می شود که در بدن بیننده خواب دیده می شود یا اتفاقی که او از آن بیزار است و خداوند متعال داناتر است.[٣]

  تعبیر فحش دادن به مادر در خواب

  تعبیر لعن در خواب ممکن است بیانگر حقی باشد که تهمت زن از تهمت زن می خواهد.[٤] در صورت دیدن دشنام مادر در خواب، ممکن است بیانگر حق مادر بر بیننده باشد که باید آن را ادا کند. هر کس او را گرامی دارد یا انفاق کند، یا مانند آن از حقوق مادر بر فرزندش، و خدا داناتر است.

  در نهایت، شایان ذکر است که هر چیزی که خوابیده می بیند، بینایی قابل تفسیر نیست. ممکن است رؤیا باشد یا خواب لوله ای یا چیزی که انسان را در شبانه روز عرضه می کند و اگر رؤیا باشد امر تحقق آن به دست خداوند متعال است پس هیچ کس نمی تواند یقین داشته باشد. زمان وقوع آن

  بازبینی کننده

  1. ↑ خلیل بن شاهین، اشارات فی عبارات، ص 675. اقتباس.
  2. ↑ محمد قطب، راهنمای تعبیر خواب الحیران، ص 47. اقتباس.
  3. ↑ ابن غنام، بیان وحی، ص 29-30. عمل کنید
  4. ↑ محمد قطب، راهنمای تعبیر خواب الحیران، ص 151. اقتباس.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا