تعبیر دیدن روغن زیتون در خواب

تعبیر دیدن روغن زیتون در خواب

روغن زیتون در خواب ممکن است معانی مختلفی داشته باشد، از جمله:[١]

 • هر که ببیند او را به روغن زیتون مسح می کنند. رویاهای او ممکن است بیانگر این باشد که او علم و برکت خواهد یافت.
 • هر که ببیند در دلش روغن زیتون است. رؤیاهای او ممکن است نشانگر نور بینش او باشد.
 • هر که دید روغن زیتون خوب است و بد شد. خواب او ممکن است نشان دهد که با آن عهد و پیمانی که با آن عهد بسته بود – از خدا عافیت می خواهیم – می شکند.
 • هر که ببیند روغن زیتون بد بود، خوب شد. رویاهای او ممکن است نشان دهنده شخص یقین باشد – به خواست خدا.
 • با این اخطار که علم تعبیر خواب خیالی است و یقین به تعبیر صحیح نیست و تعبیر خواب بستگی به حال بیننده دارد و بر حسب حال او فرق می کند.

  تعبیر دیدن درخت زیتون در خواب

  درخت زیتون معانی مختلفی دارد که مهمترین آنها عبارتند از:[٢]

 • دیدن درختان زیتون ممکن است حاکی از برکت، علم و بهره اطرافیان باشد.
 • هر که ببیند زیر سایه درخت زیتون است. این ممکن است نشان دهنده این باشد که او علم به دست می آورد یا برکت در پول او افزایش می یابد.
 • هر که ببیند به برگ درخت زیتون یا در برگ آن چنگ زده است. این ممکن است نشان دهنده پایبندی به دین صحیح و تعهد آن به آن باشد.
 • تعبیر دیدن زیتون در خواب

  به همین ترتیب، زیتون در خواب نشان دهنده خوبی است و نشانه های آن عبارتند از:[٣]

 • اگر مجرد ببیند که دارد زیتون می چیند. خواب او ممکن است نشان دهد که با یک زن شریف و زیبا ازدواج خواهد کرد.
 • اگر متأهل ببیند که زیتون می گیرد; این ممکن است نشان دهد که خداوند – تعالی – فرزندی به او عطا خواهد کرد که دارای رهبری و فرمانروایی باشد.
 • هر که ببیند در حالی که بر درخت است زیتون می فشارد. این ممکن است نشان دهد که او خیر و برکت خواهد داشت.
 • زیتون زرد در خواب ممکن است نشان دهنده این باشد که خواب بیننده در دین خود – خدای نکرده – دچار مشکل می شود.
 • دیدن زیتون برای تاجر نشان می دهد که ان شاء الله روزی آسانی خواهد داشت.
 • دیدن زیتون برای بردگان ممکن است نشان دهنده کتک خوردن او باشد – خدای ناکرده -.
 • بازبینی کننده

  1. ↑ عبدالغنی النابلسی، معطر الانام فی بیان الخواب، ص 145. اقتباس.
  2. ↑ خلیل بن شاهین، اشارات فی عبارات، ص 733. اقتباس.
  3. ↑ عبدالغنی النابلسی، عطرافشانی مردم در بیان خواب، ص ۱۴۴. اقتباس.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا