تعبیر خواب حسادت در خواب

تعبیر خواب حسادت در خواب

تعبیر حسادت در خواب

در ابتدا باید به این نکته توجه داشت که رویاها حدس و گمان هستند و ممکن است حقیقت داشته باشند یا رویاهای لوله ای باشند.

و اما تعبیر دیدن حسادت در خواب ابن غنام توضیح داده است حسادت در خواب ممکن است نشان دهنده نگرانی باشدهر کس در خواب ببیند که به چیزی حسادت می‌ورزد، نشانگر تمایل او به آن در دنیاست.[١] هر که ببیند به زن یا دخترش حسد می ورزد، پس میل به آنها داشته باشد و از آنها مراقبت کند.

تعبیر کسی که در خواب خود را در حال تغییر دید

عبدالغنی النابلسی می گوید: هر که ببیند در خواب تغییر می کند غنیمت می یابد و هر که ببیند به چیزی از امور دنیوی حسد می ورزد، نشانه اشتیاق او به دنیا و لذات آن است. و انحراف او از امور آخرت، پس هر که آن را دید، به امر خود توجه کند و حال خود را به رضای خدا اصلاح کند – بیا اینجا -.[٢]

تعبیر حسادت زن مطلقه در خواب

زن زیبا در خواب، همانطور که عبدالغنی النابلسی نشان می دهد، ممکن است برای کسی که او را دیده، دارایی، ثروت، خوبی، لذت و آسایش باشد، اگر آراسته باشد، در دنیا بهتر است. از بیننده خواب، و خدا داناتر است.[٣]

و هر کس در خواب ببیند که زن خود را طلاق داد و سپس به او حسادت کرد، ابن شاهین ذکر می کند که می خواهد او را پس بگیرد، زیرا حسادت در خواب نشان دهنده اشتیاق با متقابلان است و هر که ببیند طلاق گرفته است. همسر ممکن است نشان دهد که او خودبسنده است، زیرا فرموده او – حضرت عالی -: (و اگر از هم جدا شوند، خداوند هر یک از ظرفیت‌های او را غنی می‌سازد.).[٤][٥]

وسرانجام هر کس خوابی ببیند که دوستش دارد خدا را به خاطر آن ستایش کند و هر کس خوابی ببیند که از آن متنفر است یا تعبیرش پسندیده نیست از شر آن پناه ببرد و به کسی نگوید. به اذن خداوند متعال به او آسیبی نمی رساند.

بازبینی کننده

  1. ↑ ابن غنام، بیان البصر، ص 220. اقتباس.
  2. ↑ عبدالغنی النابلسی، عطرآگین مردم در بیان خواب، ص 257. اقتباس.
  3. ↑ عبدالغنی النابلسی، عطرافشانی مردم در بیان خواب، ص 646. اقتباس.
  4. ↑ سوره نساء، آیه 130
  5. ↑ خلیل بن شاهین، اشارات فی عبارات، ص 691. اقتباس.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا