تعبیر خواب ویولن

تعبیر خواب ویولن

تعبیر دیدن آلات موسیقی در خواب در کتاب منسوب به ابن سیرین

ابن سیرین دیدن آلات موسیقی در خواب را با توجه به جزئیات خواب چنین تعبیر کرده است:[١]

 • هر کس در خواب ببیند که عود یا ویولن را می زند یا به آن گوش می دهد، ممکن است بیانگر دروغ باشد.
 • هر کس در خواب ببیند که در خانه خود به عود یا ویولن می زند، نشانه بلایی است که به او می رسد و خدا داناتر است.
 • هر کس در خواب ببیند که عود یا ویولن می زند، ممکن است بیانگر رهبری باشد که صاحب خواب در رأس آن قرار دارد، یا نشان دهنده پریشانی و پریشانی است که بر او وارد شده است.
 • هر که در خواب ببیند که به عود یا ویولن می زند و سیمش قطع می شود، نشان دهنده این است که از نگرانی خلاص می شود.
 • هر کس در خواب ببیند که فلوت می نوازد و انگشتان خود را بر سوراخ فلوت می گذارد، ممکن است بیانگر این باشد که صاحب خواب قرآن را فرا می گیرد و معانی آن را می داند و در خواندن آن تسلط دارد.
 • هر کس در خواب خود را ببیند که آواز می خواند در حالی که مریض است، ممکن است دلالت بر مرگ او داشته باشد و خدا داناتر است.
 • هر کس در خواب صدای طبل را ببیند، ممکن است صدایی دروغین را نشان دهد.
 • هر کس در خواب صدای طبل و با او صدای عشیره و رقص ببیند، نشانه بلایی است که بر بیننده خواب می آید و خدا داناتر است.
 • هر کس در خواب ببیند که دف را می زند، برای حمل کننده در خواب، حزن و اندوه و مصیبت را نشان می دهد و خدا داناتر است.
 • تعبیر دیدن آلات موسیقی در خواب به روایت ابن شاهین

  ابن شاهین دیدن آلات موسیقی در خواب را با توجه به جزئیات خواب چنین تعبیر کرده است:[٢]

 • هر که در خواب طبل و ویولن یا عود ببیند ممکن است بیانگر سخنان نادرست و اخبار ناپسند و نفرت انگیز باشد یا بیانگر دروغی باشد.
 • هر کس در خواب ببیند که بر طبل، عود یا ویولن می کوبد، ممکن است بیانگر این باشد که از عهدش تخطی کرده است، یا نشان دهنده کار دروغین باشد.
 • هر کس در خواب ببیند که بر ضرب طبل و ویولن یا عود می رقصد، دلالت بر مصیبت بزرگی دارد که بر صاحب خواب می آید و خدا داناتر است.
 • هر که در خواب طبل ببیند و در حقیقت فرشته باشد، ممکن است نشانه خوبی باشد.
 • هر که در خواب طبل ببیند، ممکن است بیانگر گفتار دروغ باشد، مانند دیدن طبل.
 • هر کس در خواب فلوت ببیند ممکن است برای صاحب خواب دلالت بر مرگ بیمار داشته باشد و خدا داناتر است.
 • هر کس در خواب ببیند که فرشته ای به او فلوت می دهد، نشان می دهد که ان شاء الله به شادی و خوشی خواهد رسید.
 • هر کس در خواب ببیند که در شیپور می نوازد، ممکن است بیانگر دروغی باشد که صاحب خواب گفته است و به دروغ قسم می خورد تا او را باور کند.
 • هر که جوانی را در خواب ببیند، اگر صاحب خواب فرشته باشد، دلالت بر خوبی دارد.
 • هر که در خواب ببیند که بر تنبور می کوبد، ممکن است نشان دهنده شهرت صاحب خواب باشد.
 • تعبیر دیدن آلات موسیقی در خواب به روایت نابلسی

  نبلسی دیدن آلات موسیقی در خواب را با توجه به جزئیات خواب چنین تعبیر کرده است:[٣]

 • هر که در خواب طبل ببیند، ممکن است دلالت بر اخبار نادرست و سخنان نادرست داشته باشد.
 • هر که در خواب ببیند که ویولن می نوازد یا بر طبل می کوبد، ممکن است خدای ناکرده شراب فروش باشد.
 • بازبینی کننده

  1. ↑ ابن سیرین، منتخب کلام فی تعبیر خواب، ص 241. اقتباس.
  2. ↑ خلیل بن شاهین، کتاب الاشارات فی عبارت شناسی، ص 797. اقتباس.
  3. ↑ النابلسی، عبدالغنی، کتاب معطر الانام فی بیان خواب، ص 231. اقتباس.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا