تعبیر خواب در آغوش گرفتن

تعبیر خواب در آغوش گرفتن

رویای در آغوش گرفتن

در آغوش گرفتن نمادهایی با ملاحظات مختلف هستند. با این حال، آنها خیلی متفاوت نیستند، بلکه اغلب به دو متضاد اشاره می کنند که در قوت و ضعف، با توجه به شرایط جزئیات بینش ها متفاوت است.

معانی و نمادهای معنای آغوش به حب شدید، نفرت شدید یا طولانی و کوتاهی یک امر اشاره دارد و چیزهای زیادی بر آن منشعب می شود، او پیروز است و اگر آغوشگر از او مراقبت کند، یعنی. نه محمود.»[١]

ابوسعید واعظ گفت: آغوش قرب و محبت است. زنده باشد یا مرده، نشان دهنده طول عمر اوست»..[١]

در آغوش گرفتن، با توجه به شرایط همپوشانی آن

توضیحات به شرح ذیل می باشد:

 • اگر در آغوش گرفتن طبیعی است، ممکن است عشق عادی یا سرزنش عادی باشد.
 • اگر او را محکم بغل کند، ممکن است نشان دهنده عشق و مراقبت باشد.
 • در آغوش گرفتن قوی مضر است، ممکن است نشان دهنده عشق بیش از حد باشد.
 • در آغوش کشیدن همراه با گریه ممکن است نشان دهنده سرزنش شدید باشد و اگر با جیغ باشد نشان دهنده نزاع و اغلب با یکی از اقوام است.
 • اگر در آغوش گرفتن با یک دست باشد، ممکن است نشان دهنده عشق ناقص یا دشمن حیله گر باشد.
 • در آغوش گرفتن با کلمات ممکن است نشان دهنده نزاع باشد. اگر او با دوستی است و ممکن است نشان دهد که طرف مقابل در آغوش گرفتن او را نمی‌فهمد یا واقعاً به او گوش نمی‌دهد و آغوش‌کننده به کسی نیاز دارد که او را بشنود.
 • در آغوش گرفتن بر حسب حال بیننده

  توضیحات به شرح ذیل می باشد:

 • نابلسی می‌گوید: «و هر که ببیند زنی را در آغوش می‌گیرد، دنیا را در آغوش می‌گیرد و از آخرت خود مستاصل است».[٢]
 • ملا احساي مي‌فرمايد: «اما در آغوش گرفتن، هر كه ببيند کسي را در آغوش مي‌گيرد، خواه زنده باشد يا مرده، بيانگر طول عمر اوست»..[٣]
 • اگر بیننده خواب مجرد است و می بیند که طرف مقابل را در آغوش می گیرد، ممکن است بیانگر این باشد که می خواهد نامزد یا ازدواج کند.
 • اگر مکلّف ببیند که زنی یا زنی را که او را در آغوش گرفته است; جهان ممکن است به او نزدیک شود: برای اغوا کردن او، مراقب باشید، مراقب باشید.
 • هر که دید دوست عزیزش را در آغوش گرفته است. ممکن است حکایت از علاقه زیاد او به او داشته باشد و اگر ببیند با فردی که دوست نیست در آغوش گرفته است، شاید با هم دوست شوند.
 • اگر ببیند که مادرش همسایه آنها را در آغوش گرفته است; چه بسا حاکی از وقوع رابطه بین آنها از طریق بیننده باشد یا دلالت بر محبت بین آنها داشته باشد.
 • اگر دو مخالف با یکدیگر هم آغوش شوند، ممکن است دلالت بر آشتی بین آنها داشته باشد، اگر بین آنها فریبنده نباشد، و اگر باشد، فریب دهنده به دیگری ضرر می رساند.
 • اگر آغوشگر از در آغوش گرفتن امتناع کند. ممکن است نشان دهنده امتناع از آشتی و نارضایتی از آن باشد و اگر پدر در خواب از در آغوش گرفتن پسر خود امتناع کند، ممکن است نشان دهنده نارضایتی پدر از پسرش باشد و مثلاً اگر زن ببیند که شوهرش از در آغوش گرفتن امتناع کرده است. ممکن است نشان دهنده نارضایتی او از او، یا اراده او برای جدا شدن از او یا آشتی نکردن او باشد و در دعوای دوستان هم همین را بگوید.
 • رویای در آغوش گرفتن با غیر انسانها

  هر کس دید که چیزی از حیوانات یا جمادات را در آغوش می گیرد، غالباً با ماهیت یا ویژگی های بغل کننده توضیح داده می شود. این است که:

 • هر که خواب ببیند آسمان را در آغوش گرفته است، دلالت بر توسل به خداوند متعال دارد.
 • هر کس در خواب ببیند که زمین را در آغوش می گیرد، شاید در زمین روزی پیدا کند، یا دلالت بر اشتیاق او به مادر یا اشتیاق او به او داشته باشد، و اگر زمین از در آغوش گرفتن او امتناع کند، شاید برای او روزی طولانی باشد. زندگی، زیرا ممکن است نشان دهد که ماهیت بیننده بستگی به ماهیت زمینی دارد که در آغوش گرفته است، یا ممکن است نشان دهنده ماهیت جستجوی او در طلب روزی باشد، اگر زمین ناهموار باشد، نشان دهنده دشواری کار او در کسب است. معیشت، و زمین آسان آسان است.
 • در آغوش کشیدن باران ممکن است نشان دهنده برکت و استجابت دعا باشد و طولانی بودن آغوش نشان دهنده شدت و فراوانی دعای او به درگاه خداوند متعال است.
 • اگر ببیند که درختان را در آغوش گرفته، دلالت بر نعمتی در روزی دارد و اگر نخل باشد، شاید پدرش را، و اگر انجیر یا زیتون یا انار را در آغوش بگیرد، دلالت بر آن دارد. برکت روزی و شفای بیماری.
 • اگر نخل را در آغوش بگیرد، نشانه شفای بیماری است، و اگر گرگ یا روباه را در آغوش بگیرد، نشان دهنده این است که طفره می‌رود یا در معرض مکر و مکر است. بدی از تو دور
 • بازبینی کننده

  1. ↑ اب خلیل بن شاهین (۱۹۹۳)، الاشارات فی العبارات (ویرایش ۱)، بیروت، لبنان: دارالکتب العلمیه، ص ۱۹۴.
  2. ↑ عبدالغنی النابلسی، معطر الانام فی بیان الانام و حاشیه آن، ص ۱۰۳، جزء ۲.
  3. ↑ الملّه احسایی، تهبه الافهام با تعبیر خواب، ص ۱۱۰.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا