تعبیر انگشتر یک نفره در خواب

تعبیر دیدن انگشتر یک نفره در خواب در کتاب منسوب به ابن سیرین

ابن سیرین خواب انگشتر را به طور کلی تعبیر کرده و در قیاس با آن تعبیر خواب انگشتر یک نفره را چنین می داند:[١]

 • هر کس در خواب ببیند که انگشتری به او داده اند یا انگشتری خریده است، ممکن است بیانگر این باشد که صاحب خواب انشاءالله صاحب رؤیا می شود.
 • هر کس در خواب انگشتر نقره ببیند، ممکن است نشان دهد که او دانش خواهد یافت.
 • هر که در خواب انگشتر طلا ببیند ممکن است خدای ناکرده شرارت را نشان دهد.
 • هر که در خواب ببیند که انگشتر آهنی به دست دارد، نشان دهنده خیری است که ان شاء الله پس از سختی به دست می آورد.
 • هر که در خواب ببیند که انگشتر طلا به دست دارد و لوب دارد، ممکن است نشانگر جدیت باشد.
 • هر کس در خواب حلقه توخالی محکمی ببیند، ممکن است نشان دهنده خوبی باشد.
 • هر کس در خواب انگشتری باز ببیند که داخل آن پر شده است، ممکن است دلالت بر ترور و حیله گری داشته باشد، یا امید به چیز بزرگ و سود فراوان داشته باشد.
 • هر که در خواب انگشتری از شاخ یا عاج ببیند، اگر بیننده زن باشد، ممکن است حکایت از خیر بسیار داشته باشد.
 • هر کس در خواب ببیند که انگشتری پیدا کرده است، ممکن است نشانگر آن باشد که به او پولی خواهد رسید یا پسری برای او به دنیا خواهد آمد یا ازدواج خواهد کرد.
 • هر کس در خواب ببیند که انگشتر خود را برمی دارد و فرمانروا یا صاحب اختیار است، دلالت بر عزل و زوال پادشاهی او دارد و خدا داناتر است.
 • هر کس در خواب ببیند که انگشتر خود را در می آورد، ممکن است دلالت بر مرگ شوهر یا نزدیک ترین افراد به او داشته باشد و خدا داناتر است.
 • تعبیر دیدن انگشتر یک نفره در خواب ابن نیما

  ابن نیما خواب انگشتر را به طور کلی تعبیر کرده و در قیاس با آن تعبیر خواب انگشتر یک نفره را چنین می داند:[٢]

 • اگر کسى در خواب ببیند که انگشتر به دست کرده و مجرد است، ممکن است به خواست خدا ازدواج کند.
 • هر کس در خواب ببیند که انگشتر لوبی به دست می‌کند، ممکن است نشانگر پسری باشد یا زنی با اعتبار و پول.
 • هر که در خواب ببیند انگشترش گم شده یا شکسته است، ممکن است حکایت از زوال ولایت او یا جدا شدن همسر یا بعضی از فرزندان یا خویشاوندانش باشد و ممکن است بر اخلال در امرار معاش او دلالت کند.
 • تعبیر دیدن انگشتر یک نفره در خواب به روایت ابن غنم

  ابن غنم خواب انگشتر را به طور کلی تعبیر کرده و به قیاس آن تعبیر خواب انگشتر یک نفره را چنین می کند:[٣]

 • هر کس در خواب انگشتر را ببیند که در دست حاکم یا پادشاه گشاد شده است، ممکن است نشان دهنده عزل او از دولت باشد.
 • اگر کسى در خواب انگشترى را ببیند که در دست زنى گشاد شده باشد، ممکن است نشانه طلاق او باشد.
 • هر کس در خواب انگشتر طلا ببیند و زن حامله داشته باشد، ممکن است نشان دهد که انشاءالله پسری خواهد داشت.
 • هر کس در خواب ببیند که انگشتر آهنی به دست دارد، نشان دهنده این است که از مقامی عزت خواهد گرفت.
 • هر کس در خواب ببیند انگشتری شکسته است، ممکن است دلالت بر جدایی از همسرش داشته باشد و خدا داناتر است.
 • هر کس در خواب ببیند انگشتری افتاده است، ممکن است به مرگ پسرش یا از دست دادن مالی اشاره کند.
 • بازبینی کننده

  1. ↑ ابن سیرین، کتاب تعبیر خواب، منتخب کلام فی تعبیر خواب، ص 145 – 147. اقتباس.
  2. ↑ ابن نیما، کتاب قواعد تعبیر خواب، الفر المنیر فی بیان علم، ص 380. اقتباس.
  3. ↑ ابن غنم، ابراهیم، ​​بیان الوحی، ص 81. اقتباس.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا