تعبیر دیدن عقیقه در خواب

تعبیر دیدن عقیقه در خواب

تعبیر دیدن عقیقه در خواب

عقیقه در خواب ممکن است معانی مختلفی داشته باشد از جمله:[١]

 • هر کس در خواب عقیقه ای ببیند و غیبت کند. رویاهای او ممکن است نشان دهد که این غیبت باز خواهد گشت.
 • اگر بیمار در خواب عقیقه ببیند ممکن است نشان دهنده بهبودی او از بیماری باشد.
 • اگر زندانی در خواب عقیقه ای ببیند; رویاهای او ممکن است بیانگر این باشد که به خواست خدا خانواده اش آزاد خواهند شد.
 • اگر نمازگزار در خواب عقیقه ببیند ممکن است نشانگر درستی عبادت و تعهد او به سنت باشد.
 • هر کس در خواب ببیند که با چیزی که برایش حلال است، عقیقه می‌کند. خواب او ممکن است بیانگر این باشد که در امور دنیا و آخرت به آنچه پیش رو دارد راضی خواهد بود.
 • هر که ببیند خوک را می لیسد. خواب او ممکن است دلالت بر سرپیچی از پدر و مادر یا نافرمانی پروردگارش – تبارک و تعالی – داشته باشد.
 • باید توجه داشت که علم تعبیر خواب، علم اجتهادی است، بنابراین یقین به صحت آنچه در آن است، صحیح نیست.

  تعبیر دیدن قربانی در خواب

  قربانی در خواب معانی مختلفی دارد از جمله:[١]

 • هر که در شب جمعه خواب ببیند که شتر قربانی کرده است. خواب او ممکن است نشان دهد که در ساعت اول نماز جمعه را به جا می آورد و اگر گاو قربانی کند، ممکن است بینش نشان دهد که در ساعت دوم نماز جمعه را به جا می آورد.
 • اگر قوچى را قربانى كند، رؤيتش نشان دهد كه در ساعت سوم نماز جمعه را به جا مى آورد و هر كه مرغى قربانى كند، رؤيتش نشان دهد كه در ساعت چهارم به نماز جمعه مى آيد.

 • هر که دید فدا کرد; رویاهای او ممکن است نشان دهنده تسکین پریشانی و اندوه او باشد.
 • اگر زن حامله ببیند که قربانی کرده است; رویاهای او ممکن است نشان دهد که او پسر خوبی به دنیا خواهد آورد.
 • هر که دید گاو یا شتر یا قوچ را قربانی کرد. رویاهای او ممکن است نشان دهد که بردگان را آزاد خواهد کرد.
 • اگر بنده ای ببیند که فداکاری کرد، خوابش نشان می دهد که آزاد می شود، و اگر آن بیمار را ببیند، خوابش نشان می دهد که بهبود می یابد، و اگر آن بدهکار را ببیند، رؤیتش نشان می دهد که خداوند – حق تعالی قرض او را می پردازد و اگر آن اسیر را ببیند ممکن است بینش نشان دهد که اسارت او آزاد می شود انشاء الله.
 • هر کس ببیند که گوشت قربانی خود را بین مردم تقسیم می کند. این ممکن است نشان دهد که خداوند – تعالی – نگرانی های او را رها می کند و شکوه و عزت و اعتبار خواهد یافت.
 • هر که ببیند از گوشت قربانی چیزی می دزدد; خواب او ممکن است نشان دهد که به خدای متعال دروغ خواهد گفت.
 • تعبیر ذبح در خواب

  ذبح در خواب ممکن است معانی مختلفی داشته باشد، از جمله:[٢]

 • ذبح شخص در خواب ممکن است بیانگر بی عدالتی او باشد.
 • ذبح محارم در خواب ممکن است نشان دهنده بریدن رحم باشد.
 • هر که در خواب ببیند کبوتر یا مرغی را ذبح می کند، خوابش نشان می دهد که اگر مجرد باشد ازدواج می کند.
 • هر که در خواب ببیند که ذبح می شود خوابش نشان می دهد که غمش برطرف می شود و اگر بنده ببیند خوابش نشان می دهد که به اذن خدای متعال آزاد می شود.
 • خدا داناتر و بالاترین.

  بازبینی کننده

  1. ↑ عبد الغنی النابلسی، عطر الحیوان فی بیان الخواب، ص 245. اقتباس.
  2. ↑ ابراهیم بن غنام، بیان البصر، ص 100. اقتباس.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا