تعبیر مرگ همسر در خواب

تعبیر مرگ همسر در خواب

تعبیر دیدن فوت همسر در خواب

مرگ زن یا شوهر در خواب ممکن است نشانه های متعددی باشد که به شرح زیر است:[١]

هر کس مرگ همسرش را در خواب ببیند، نشانه آن است که برای بیننده به بهشت ​​می‌رسد و به او نزدیک می‌شود، و مرگ زن باردار در خواب، بیانگر خیر و حضور و سخاوت اوست.[٢] مرگ زن ناشناخته ممکن است حکایت از قطع بارندگی آسمان داشته باشد و بازگشت او به زندگی نشان دهنده بازگشت باران از آسمان و احیای زمین و کاشت مجدد آن باشد.[٣]

تعبیر کشتن زن در خواب

هر کس در خواب ببیند که همسرش را کشته است، ممکن است بیانگر این باشد که از این زن خیر و نفعی به دست می‌آورد، و این نشان‌دهنده عمر طولانی زن است.[٤] اگر در خواب ببیند که همسرش را ذبح می کند، ممکن است بیانگر این باشد که در دینش به او ظلم می کند و او را مجبور به نافرمانی می کند. (و هر کس به ناحق کشته شود، وارث او را حجت قرار دادیم).[٥][٦]

تعبیر رؤیت رجعت زوجه متوفی

دیدن بازگشت زن در خواب ممکن است بیانگر این باشد که حال بیننده به فقر و نیاز شدید او تبدیل شده است و هر که ببیند زن مرده اش وارد خانه شده و او را خطاب قرار داده است نشان دهنده تحقق آمال و آرزوهای بیننده است. .[٧]

تعبیر دیدن بیماری زوجه

بیماری زن در خواب ممکن است بیانگر بی دینی و سلامت جسم او باشد و بیماری شوهر در خواب ممکن است بیانگر گوشه گیری و جدایی او از همسر باشد.[٣] بیماری یکی از اعضای زن ممکن است نشان دهنده ضایعه ای باشد که او را در آن عضو یا چیزی که جای آن عضو را می گیرد، درگیر می کند.[٨]

بازبینی کننده

  1. ↑ ابن سیرین، منتخب کلام فی تعبیر خواب، ص 107. اقتباس.
  2. ↑ الملّه احسایی، تحبیه الافهام با تعبیر خواب، ص 129. اقتباس.
  3. ↑ اب عبدالغنی النابلسی، معطر الانام فی بیان الخواب، ص 347. اقتباس.
  4. ↑ الملّه احسائی، تحبیه الافهام با تعبیر خواب، ص 116. اقتباس.
  5. ↑ سوره اسراء، آیه 33:
  6. ↑ ابن سیرین، منتخب کلام فی تعبیر خواب، ص 289. اقتباس.
  7. ↑ خلیل بن شاهین، اشارات فی عبارات، ص 700. اقتباس.
  8. ↑ ابن نیما، البدر المنیر فی بیان علم، ص 459. اقتباس.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا