تعبیر دیدن فانوس ماه مبارک رمضان در خواب

تعبیر دیدن فانوس ماه مبارک رمضان در خواب

دیدن فانوس ماه رمضان در خواب ممکن است بیش از یک نشانه داشته باشد، از جمله موارد زیر:[١]

 • بینش او ممکن است به کسانی که در ایالت یا موقعیت واجد شرایط هستند نشان دهد که او این را به دست آورده است.
 • دیدگاه او برای مردم عادی ممکن است نشان دهد که در صورت ازدواج، فرزند جدیدی به دنیا خواهد آورد.
 • دیدن فانوس ممکن است نشان دهنده افتخار، اعتبار و بلندی مجرد باشد.
 • دیدن خاموش شدن فانوس ممکن است نشان دهنده از دست دادن قدرت برای سلطان یا به طور کلی از دست دادن موقعیت باشد.
 • تعداد زیاد فانوس ممکن است نشان دهنده اتلاف و خرج کردن پول برای چیزهایی باشد که فایده ای ندارند.
 • شدت نور فانوس ممکن است نشان دهنده شدت تعهد بیننده به دین باشد.
 • لازم به ذکر است که علم تعبیر خواب نظری است و تعبیر خواب بستگی به حال سؤال کننده دارد و تعبیر خواب ممکن است از حدیث نفس باشد; به طوری که انسان در حین هوشیاری زیاد در مورد آن صحبت و فکر می کند، پس این از ضمیر ناخودآگاه است که قابل توضیح نیست.

  تعبیر دیدن شمع در خواب

  دیدن شمع در خواب ممکن است نشانه های متعددی از جمله موارد زیر را نشان دهد:[٢]

 • هر کس ببیند در خانه اش شمع می سوزد، نشان از آن است که عزت و منزلت او زیاد می شود، و اگر خانه را روشن کند، نشانگر برکت بزرگی در این خانه است.
 • هر کس در خواب ببیند که از شخص دیگری شمع گرفته است ، ممکن است نشان دهد که از کسی که شمع را به او داده است ، افتخار می یابد.
 • اگر مجرد ببیند که شمعی در دست دارد و خاموش شد، ممکن است نشان دهنده این باشد که بیننده خواب وضعیت خود را تغییر می دهد.
 • هر کس در خواب ببیند شمعی در دست دارد و کسی آن را خاموش کرد، ممکن است بیانگر آن باشد که بیننده مورد حسادت کسی است که شمع او را فوت کرده است.
 • هر کس در خواب ببیند که شمع روشنی به دوش می‌کشد، ممکن است خوابش نشان دهد که برایش اتفاقی غیر از آنچه در اندیشه بود، خواهد افتاد.
 • اگر متاهل خواب ببیند که در خانه اش شمعی است، ممکن است نشان دهنده این باشد که او پسری خواهد داشت.
 • اگر مجرد ببیند که در خانه اش شمع است، ممکن است نشان دهد که او ازدواج می کند و اگر مسافر داشته باشد، ممکن است خوابش نشان دهد که مسافر برمی گردد.[٣]
 • هر کس شهری پر از شمع ببیند، ممکن است نشان دهد که پادشاه در این شهر عادل است و ممکن است نشان دهد که عروسی در آن شهر فراوان خواهد بود.
 • هر که خواب ببیند مسجد پر از شمع است، دلالت بر آن دارد که اهل آن مسجد مشغول عبادت هستند.
 • تعبیر دیدن آتش در خواب

  آتش در خواب ممکن است معانی مختلفی داشته باشد، از جمله موارد زیر:[٤]

 • هر که در خواب آتشی با جرقه و سر و صدا و سوزاندن درختان ببیند، نشانه فتنه ای است که بسیاری از مردم هلاک می شوند.
 • هر کس در خواب ببیند که آتش را می پرستد، این نشان می دهد که او جنگ را دوست دارد یا در گناه از شیطان اطاعت می کند.
 • هر که در هوای زمستان در خواب ببیند که در آتش است، دلالت بر آن دارد که تا سرحد مال به او مال داده شود.
 • بازبینی کننده

  1. ↑ خلیل بن شاهین، اشارات فی عبارات، ص 794. اقتباس.
  2. ↑ خلیل بن شاهین، اشارات فی عبارات، ص 794. اقتباس.
  3. ↑ ابن نیما، البدر المنیر فی بیان علم، ص 373. اقتباس.
  4. ↑ عبدالغنی النابلسی، معطر الحیوان فی بیان الخواب، ص ۳۵۱-۳۵۲. عمل کنید

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا