تعبیر جمجمه در خواب

تعبیر جمجمه در خواب

تعبیر دیدن جمجمه در خواب به روایت ابن نیما

ابن نیما دیدن سر در خواب را به طور کلی تعبیر کرده و جمجمه را به طور خاص ذکر نکرده است و جزئی بودن از آن را می توان به قیاس چنین تعبیر کرد:[١]

 • فردی که جمجمه خود را در وضعیت خوبی می بیند ممکن است نشان دهنده وضعیت خوب والدین یا فرزندانش باشد.
 • شخصی که جمجمه بریده سر خود را ببیند ممکن است نشان دهنده ناراحتی، مصیبت یا مرگی باشد که بر پدر و مادر یا فرزندانش می آید و خدا بهتر می داند.
 • مریض با دیدن جمجمه سر بریده اش ممکن است نشانه مرگ او باشد و خدا بهتر می داند.
 • دیدن یک رزمنده با جمجمه بریده در سرش ممکن است نشان دهنده مرگ او باشد و خدا داناتر است.
 • کسي که خود را در حال بيرون آوردن جمجمه سر و جايگزين آن با جمجمه جديد ببيند، ممکن است نشانگر لباس جديدي بر سر باشد يا مرگ پسري براي او باشد و رزق ديگري به او داده شود يا از شوهر جدا شود. و به دست آوردن دیگری، و خدا داناتر است.
 • فردی که جمجمه خود را شکسته می بیند ممکن است نشان دهد که فرد در یک گنبد زندگی می کند.
 • تعبیر دیدن جمجمه در خواب هنگام احسایی

  احسایی دیدن سر در خواب را به طور کلی تعبیر کرده و جمجمه جزء آن است، رؤیت را می توان به قیاس تعبیر کرد:[٢]

 • فردی که سر خود را بریده شده در یک منطقه خاص می بیند ممکن است نشان دهنده آمدن افراد مسن به آن منطقه باشد.
 • شخصی که خود را در حال خوردن از جمجمه سر خود می بیند ممکن است نشان دهنده این باشد که شخص پول دریافت می کند.
 • انسان با دیدن جمجمه بزرگ در سر، ممکن است به خواست خدا نشان دهنده افزایش روزی باشد.
 • مشاهده ناپدید شدن جمجمه سر، ممکن است حاکی از زوال صاحب بینایی باشد و خداوند اعلم.
 • دیدن انسان به گونه ای که جمجمه سرش در دست اوست و نگاه کردن به آن بیانگر این است که آن شخص در حال اداره مالی و معیشت خود است.
 • شخصی که جمجمه اش را از بین می‌برد، ممکن است نشان دهد که صاحب بینا بیماری دارد یا پولی به او رفته است و خدا داناتر است.
 • دیدن یک فرد از جمجمه بریده سر مردم ممکن است نشان دهنده این باشد که بیننده ثواب شهادت خواهد داشت انشاءالله.
 • تعبیر دیدن جمجمه در خواب به روایت ابن شاهین

  ابن شاهین دیدن سر در خواب را به طور کلی تعبیر کرده و به قیاس با آن، رؤیت جمجمه یکی از اجزاء آن را چنین تعبیر کرده است:[٣]

 • دیدن شخصی که جمجمه بریده ای را در دست دارد نشان می دهد که یکی از بزرگسالان به او کمک می کند و دست او را به نفع و سود او می گیرد.
 • دیدن فردی در موقعیت با جمجمه بریده در سر، ممکن است نشان دهنده موقعیت و ارزش بالای فرد باشد.
 • دیدن جمجمه سرش که بدون ضرب و شتم ظاهر می شود ممکن است نشان دهنده جدایی فرد از والدین یا فرزندان باشد و خدا بهتر می داند.
 • دید انسان از جمجمه سرش که با ضربه ای به گردن ظاهر می شود، ممکن است نشان دهنده فقر باشد، اگر شخص ثروتمند باشد، و اگر شخص فقیر باشد، ثروت را نشان دهد و خدا بهتر می داند.
 • دیدن جمجمه سرش که بین دستانش تقسیم شده است ممکن است حکایت از مرگ پدر و مادر آن شخص داشته باشد و خدا بهتر می داند.
 • دید شخص از جمجمه سرش که در دستانش تقسیم شده و سپس جمع می شود، ممکن است نشان دهنده بیماری او باشد. و سپس آنها را شفا بده و خدا داناتر است.
 • وارونه دیدن جمجمه ممکن است برای صاحب بینا بیانگر زیان و ذلت باشد و خداوند داناتر است.
 • بازبینی کننده

  1. ↑ ابن نیما، قواعد تعبیر خواب، ص ۴۳۴-۴۳۵. عمل کنید
  2. ↑ الاحسایی، کتاب تعبیر خواب، ص ۸۴-۸۱. اقتباس.
  3. ↑ ابن شاهین، کتاب الاشارات فی عبارت شناسی، ص 153. اقتباس.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا