تعبیر نام انبیا در خواب

تعبیر نام انبیا در خواب

تعبیر تعبیر تعبیر ذکر نام انبیاء در خواب الملّه احساء.

رؤیت ذکر نام پیامبران در خواب چنین تعبیر می شود:[١]

 • هر کس نام حضرت آدم علیه السلام را ببیند و شایسته امامت و ولایت باشد، به آن دست یابد، اما اگر شایسته آن نباشد، عزت و عزت پیدا کند یا دلالت بر ارتکاب داشته باشد. گناه است و باید توبه کند و خدا بهتر می داند.
 • هر که نام ادریس – علیه السلام – را ببیند، جلال و عزت پیدا کند.
 • هر کس نام نوح علیه السلام را ببیند ممکن است دلالت کند که عمرش دراز است و بچه دار می شود، ولی به رنج می رسد، ولی خداوند آن را برایش رها می کند.
 • هر که نام ابراهیم – علیه السلام – را ببیند، به حج مشرف شود یا محبت خدای تعالی را به دست آورد و غم او برطرف شود و سلطان بر او ستم کند و خداوند او را یاری کند و پدرش را عذاب کند. و خدا داناتر است.
 • هر که نام اسماعیل – علیه السلام – را ببیند، حجت و فصاحت زبان به دست آورد و مسجدی بسازد و یا به او وعده داده شود و به آن ایمان بیاورد.
 • هر که نام اسحاق – علیه السلام – را ببیند، مصیبت بزرگی به او می رسد، خداوند متعال او را نجات می دهد و خیر بسیار نصیبش می شود.
 • هر کس نام یعقوب علیه السلام را ببیند فرزندانی نیرومند و بلند پروازی به او عنایت فرماید و ممکن است حکایت از ناراحتی و ناراحتی فرزندان داشته باشد، ولی بعد از آن خوشحال شود و دلالت بر بازگشت کند. غایب از او در صورت غیبت.
 • هر کس نام یوسف – علیه السلام – را ببیند، نشانگر حبس و اندوهی است که بر او وارد می شود، سپس یاری می شود و پس از آن امری به دست می آورد، و خدا داناتر است.
 • هر کس نام موسی و هارون را ببیند ممکن است پیروز شود و شخص قدرتمندی را از بین ببرد، اما اگر در دریا باشد این نشان دهنده نجات اوست.
 • هر کس نام ایوب علیه السلام را ببیند ممکن است دلالت بر مصیبت و مصیبت او داشته باشد، اما زنده می ماند و اگر مریض یا مریض باشد خداوند او را رها می کند، این نشان می دهد که خداوند متعال شفا می دهد. به او.
 • تعبیر دیدن نام پیامبران در خواب به قول ابن شاهین

  رؤیت ذکر نام پیامبران در خواب چنین تعبیر می شود:[٢]

 • هر کس نام هود – علیه السلام – را ببیند، دلالت بر تسلط دشمنانش بر او دارد، ولی خداوند او را بر آنان پیروز می کند.
 • هر کس نام آل یساء – علیه السلام – را ببیند، دلالت کند که کار سخت او آسان می شود.
 • هر که نام شعیب علیه السلام را ببیند ممکن است مورد ظلم مردم قرار گیرد، اما آنان را شکست می دهد و خداوند آنان را بر آنان یاری می دهد.
 • هر کس نام یحیی علیه السلام را ببیند، دلالت بر دوری از دنیا و مشغله های آن دارد و به آخرت مشغول می شود و بشارت های بسیار می رسد.
 • تعبیر دیدن نام پیامبران در خواب به روایت نابلسی

  رؤیت ذکر نام پیامبران در خواب چنین تعبیر می شود:[٣]

 • هر کس نام ارمیا – علیه السلام – را ببیند، دلالت بر آن دارد که در محل زندگی او، یا در دیار، خانه، یا اتاقش آتشی رخ داده است، و خدا داناتر است.
 • هر کس نام حضرت عیسی علیه السلام را ببیند ممکن است نشان دهد که او فردی سعادتمند و دارای حسنات بسیار است و در راه رضای خدای متعال بسیار سفر می کند و به اندک راضی است و ضرری ندارد. در سال رؤیت برای او اتفاق می افتد و از آنچه می ترسد زنده می ماند.
 • بازبینی کننده

  1. ↑ الملّه احسایی، گردآورنده تعبیر خواب، الافهام الذی بال تعبیر الخواب، ص ۲۲-۲۳. عمل کنید
  2. ↑ خلیل بن شاهین، اشارات فی عبارت شناسی، ص 618. اقتباس.
  3. ↑ عبدالغنی النابلسی، عطرآگین مردم در بیان خواب، ص 12، 236. اقتباس.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا