تعبیر خواب قبر در خواب

تعبیر خواب قبر در خواب

بینش انسان در رویاهایش متفاوت است. برخی از آنها احادیث نفس است، مانند آنهایی که انسان در بیداری با خود صحبت می کند و برخی از آنها از وحشت شیطان برای ترساندن و اندوهگین شدن او است و برخی از آنها رؤیت واقعی و راستین است. ، و خواب هایی هستند که خداوند متعال به بندگان مؤمن خود بشارت می دهد.

احادیث زیادی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم وجود دارد که به خواب نیک اشاره کرده است، از جمله فرموده ایشان – رضی الله عنه -: (رؤیت نیکو از مرد عادل یکی از چهل و شش جزء نبوت است).[١]و اشارات رؤیت ها اگر چه صحیح باشد، حدس و گمان و مورد تأیید است و وقت آن در چارچوب علم مطلق خداوند متعال باقی می ماند.

تعبیر دیدن قبر در خواب به روایت ابن سیرین

در کتاب منسوب به ابن سیرین در مورد رؤیت قبر تعابیر فراوانی آمده است و از این قرار است:[٢]

 • هر که دید بی مرگ در قبرش دفن شد
 • دید او ممکن است نشان دهد که کسی که او را دفن کرده است در واقع او را له می کند یا او را زندانی می کند، اگر خود را ببیند که بعد از آن مرده است ممکن است از نگرانی بمیرد و اگر نمرد از زندان یا بی عدالتی فرار کند. و شاید این خواب یکی از وحشت های شیطان باشد که تو را اندوهگین کند.

 • هر که دید او را در قبر دفن کردند
 • چه بسا دید او حاکی از فاسد شدن دینش باشد و اگر ببیند پس از دفن از قبر بیرون آمد، ممکن است امید به توبه داشته باشد.

 • هر که قبری را در جای نامعلوم ببیند
 • ممکن است با مردی منافق آمیخته شود و در قبور معلوم دلالت بر حقیقت داشته باشد و او از آن غافل باشد.

 • هر که دید برای خودش قبر می کند
 • ممکن است برای خود خانه بسازد و اگر ببیند که قبر مرده ای به محل یا دیار او منتقل می شود. اگر ورثه او در آنجا خانه بسازند، اگر ببیند داخل قبر شده بدون اینکه تشییع جنازه شده باشد، احتمالاً خانه ای می خرد.

 • هر که خود را چنان ببیند که بر قبر ایستاده است
 • ممکن است مقصر باشد، اگر ببیند در حال طواف قبر است، ممکن است ورشکست شود و از مردم بخواهد، و چه بسا از طرف شیطان باشد که آن شخص را ناراحت کند.

 • از جانب مرده ای را دید که گویا زنده است از قبر بیرون می آید
 • این ممکن است دلالت بر درستی امور او پس از فساد داشته باشد و سختی او آسانی به دنبال داشته باشد، اما اگر ببیند که زنده ای از قبر بیرون می آید که گویی مرده است. ممکن است انجام این کار برای او دشوار باشد. زیرا زندگی آسان و مرگ سخت و شاید از وحشت های شیطان باشد.

 • هر که دید مرد و دفن شد
 • این احتمال وجود دارد که او به دور و دراز سفر کند.

 • هر که دید در حال زیارت قبرستان است
 • ممکن است اهل زندان را زیارت کند، و اگر ببیند که بر بام قبری حفر کرده، ممکن است مدت زیادی زنده بماند و دیدن قبرهای فراوان در مکان نامعلوم، نشانگر مردان منافق باشد، و هر که در خواب ببیند. قبرها می بارد، ممکن است قوم او مورد رحمت قرار گیرند.

  تعبیر دیدن قبور در خواب به روایت ابن شاهین

  تعابیر زیادی در مورد دیدن قبر در خواب از نظر ابن شاهین وجود دارد و از این قرار است:[٣]

 • هر که در خواب ببیند برای خود یا برای دیگران قبری کنده است. یا یک گودال، ممکن است در آن کشور خانه ای بسازد یا در آنجا ساکن شود.
 • هر که دید در حال دفن قبر است; ممکن است عمر او را افزایش دهد یا سلامتی او را دوام بیاورد.
 • هر که ببیند در قبرش دفن شد بی آنکه بمیرد; اگر ببیند که او را در قبر به شکل مرده و بدون پرکردن دفن می کنند، ممکن است زندانی شود و در کارها دچار ناراحتی شود. او ممکن است با یک زن ازدواج کند.
 • هر کس در خواب ببیند که قبرها را طواف می‌کند یا از قبور بیرون می‌رود. ممکن است وارد خانه های اهل بدعت شود یا وارد زندان شود.
 • و هر کس ببیند که شخصی در قبر فرود می آید و سپس از آن خارج می شود و او می خواست بیننده را در آن هل دهد، زیرا ممکن است یک فرد زندانی او را به اتهامی متهم کرده باشد.
 • هر که دید قبری می کند و مردی زنده از آن بیرون آمد. خیر و سرور دنیا و آخرت است. مخصوصاً اگر اهل تقوا باشد.
 • و هر کس در خواب ببیند که قبر رسول خدا صلی الله علیه و آله را می کند; چه بسا آنچه از سنت شریفش لغزش کرده تجدید کند و به دست خود خیری نصیب مردم شود.
 • تعبیر دیدن قبور در خواب به روایت نابلسی

  تعبیر به تعبیر عبدالغنی النابلسی در مورد دیدن قبر در خواب تعابیر زیادی وجود دارد و از این قرار است:[٤]

 • هر کس ببیند که در حال زنده بودن در قبری ساکن است. ممکن است زندانی شود.
 • هر کس در خواب ببیند که در خواب خود قبری ساخته، خانه ای بسازد.
 • اگر ببیند که بدون تشییع وارد قبر شده، خانه بخرد.
 • هر که ببیند قبر کند و مجرد است، با حیله و نیرنگ با زنی ازدواج کند.
 • هر که ببیند بر قبر ایستاده است; او سوار گناه شد.
 • هر که ببیند قبری خرید و داخل آن نشد. او ممکن است با یک زن ازدواج کند.
 • هر کس در خواب ببیند که بر پشت بام قبری حفر کرده عمرش زیاد شود.
 • هر که قبور را زیارت کند، اهل زندان را زیارت کند.
 • باران بر قبور ممکن است رحمت خداوند متعال باشد.
 • خدا تنها می داند.

  بازبینی کننده

  1. ↑ بخاری آن را در صحیح البخاری به انس بن مالک صفحه یا شماره: 6983 روایت کرده، خلاصه حکم راوی صحیح است.
  2. ↑ منسوب به محمد بن سیرین، منتخب کلام فی تعبیر خواب، ص ۱۱۰-۱۱۳. عمل کنید
  3. ↑ خلیل بن شاهین، اشارات فی عبارت شناسی، ص 699. اقتباس.
  4. ↑ عبدالغنی النابلسی، عطرآگین مردم در بیان خواب، ص 274. اقتباس.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا