تعبیر خواب پرتقال در خواب ابن سیرین

تعبیر خواب پرتقال در خواب ابن سیرین

دیدن پرتقال در خواب بیانگر خوش شانسی و به دست آوردن پول است همانطور که پرتقال نشان دهنده ازدواج با جوان مجرد است خوب زیرا دیدن غذا در خواب بیانگر گروه زیادی از چیزهای خوب است در سطور بعدی مجموعه ای از تعابیر را ذکر خواهیم کرد. از آن چشم انداز

رنگ نارنجی در خواب بیانگر خوشبختی، ثبات خانواده و ثبات مالی است.

همچنین ممکن است برایتان جالب باشد: تعبیر خواب پرتقال در خواب زن و مرد از ابن سیرین

تعبیر خواب پرتقال برای مرد

عالم بزرگوار ابن سیرین مجموعه ای از تعابیر را از آن رؤیت ذکر کرده است، مانند آن که خواب الساعه را برای جوان مجرد تعبیر کرده است و تعبیر خواب پرتقال برای مرد چنین آمده است:

 • اگر این بینش در زمستان باشد، نشان دهنده برتری مرد در تحصیل یا کار است، اما اگر در تابستان باشد، نشان دهنده این است که او برای زندگی خود شریک جدیدی خواهد داشت.
 • اگر مردی در خواب ببیند که پوست پرتقالی را می کند، دلیلی بر این است که او نسبت به شخصی در درون خود احساس دارد و آنچه در سینه اوست ممکن است به زودی برای او آشکار شود.
 • شاید برای شما هم جالب باشد: تعبیر خواب دیدن پرتقال در خواب برای همه

  تعبیر دیدن پرتقال برای دختر مجرد

  تعبیر خواب ابن سیرین گفته است که این خواب تعابیر زیادی دارد که بر حسب آنچه می بیند متفاوت است از جمله تعبیر دیدن پرتقال برای دختر مجرد:

 • اگر دختری در خواب درخت پرتقال را ببیند که پربار و پر رونق است، دلیل بر این است که در آینده زندگی او مال زیادی به دست خواهد آورد.
 • اگر دختر در خواب ببیند که پرتقال می خورد و طعم آن خوشمزه می شود، دلیل بر این است که او زندگی خوبی خواهد داشت یا ازدواجی در آینده خواهد داشت.
 • اگر رنگ نارنجی سبز باشد، این نشان می دهد که مشکلات و مشکلاتی وجود دارد که در آینده با آنها روبرو خواهید شد.
 • همچنین ممکن است برایتان جالب باشد: تعبیر ابن سیرین از دیدن پرتقال در خواب

  تعبیر خواب پرتقال برای زن متاهل

  ابن سیرین آن خواب را برای زن شوهردار تعبیر کرد چنانکه خواب زمین را در خواب تعبیر کرد و از تعبیر خواب پرتقال برای زن شوهردار:

 • اگر در خواب پرتقال سبز ببینید، نشانه آن است که روزی فراوان یا حاملگی نزدیک خواهید داشت.
 • اگر خواب این است که زنی متاهل در حال پوست کندن پرتقال است، این نشان دهنده پایان مشکلات و موانع است.
 • اگر در زمستان پرتقال ببینی و تازه باشد، به علی نشان می دهد که زن در آینده برکت فراوان خواهد داشت.
 • اگر خواب این است که شوهرش مقداری پرتقال بخرد، این دلیل بر تفاهم بین آنهاست.
 • تعبیر خواب پرتقال در خواب

 • دیدن پرتقال ترش در خواب بیانگر نگرانی و اندوه است.
 • اگر مرد متاهلی در زمستان در خواب درخت پرتقال ببیند، نشان دهنده بارداری همسرش است.
 • دیدن یک درخت پرتقال نشان دهنده پیوند خوب فرزندان و خانواده است.
 • دیدن درخت پرتقال در خواب بیانگر خوش شانسی و تصمیمات مهم است.
 • دیدن یک پرتقال در خواب یک جوان مجرد بیانگر نزدیک شدن به ازدواج اوست.
 • نارنجی سبز نیز نشان دهنده خوش شانسی است و همچنین نشان دهنده ازدواج با دختر مجرد یا مرد جوان مجرد است.
 • دیدن پرتقال تازه نشان دهنده سلامتی است.
 • دیدن جمع آوری پرتقال به معنای جمع آوری پول است.
 • دیدن پرتقال در زمان نابهنگام بودن نشان دهنده بحران و مشکلات خانوادگی است.
 • مشاهده توزیع پرتقال نشان دهنده رسیدن به موقعیت ممتاز است.
 • دیدن پوست کندن پرتقال توسط زن باردار بیانگر تسهیل و سهولت زایمان و همچنین سلامتی است.
 • تعبیر پرتقال سبز در خواب برای زن متاهل

 • نارنجی سبز در خواب یک زن متاهل نشان دهنده نزدیک شدن به وقوع بارداری برای زن متاهل است.
 • دیدن پوست پرتقال در خواب بیانگر ثبات و خوشبختی زناشویی است
 • و یک زندگی امن و پایدار.
 • تعبیر دیدن پرتقال سبز در خواب برای زنان مجرد

 • اگر دختر مجردی در خواب ببیند که شخصی به او پرتقال می دهد، نشان دهنده نزدیک شدن به ازدواج اوست.
 • نارنجی سبز ممکن است نشان دهنده وجود برخی موانع برای بیننده باشد.
 • . تعبیر خواب خوردن پرتقال برای زنان مجرد
 • نشان می دهد که او یک فرصت شغلی جدید پیدا خواهد کرد.
 • اگر در بینایی خود یک پرتقال دیابتی خوردید، این خبر خوبی است.
 • چیدن پرتقال از درخت در خواب برای زنان مجرد

 • چیدن پرتقال و توزیع آن به دیگران برای مجردها نشان دهنده این است که آنها شخصیتی با ارزش هستند
 • و صلاح دیگران را دوست می‌داری که نشان‌دهنده نیکی و تقوا است.
 • چیدن پرتقال و فروش آن در بازار، نشان از آن است که بیننده به تمام خواسته های خود می رسد.
 • نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا