تعبیر خواب بریدن انگشتان در خواب توسط نابلسی مفصل

تعبیر خواب بریدن انگشتان در خواب توسط نابلسی به طور مفصل انگشتان در خواب تعابیر و تعابیر زیادی دارند که بسته به شکل ظاهری انگشتان در خواب هر کدام از آنها متفاوت است. همانطور که تعبیر نابلسی با ابن سیرین متفاوت است، همه تعبیر خاصی از ظاهر انگشتان در خواب می بینند و این تعبیر برای زن و مرد نیز متفاوت است و بسته به موقعیت اجتماعی هر یک از آنها نیز متفاوت است و امروزه ما جزئیات مربوط به تعبیر این خواب را از طریق مقاله ما توضیح خواهیم داد تا همه با تعبیر صحیح این خواب آشنا شوند. دست ها که انگشتان نشان دهنده نماز و پیوند خانواده است و قطع انگشتان نشان دهنده نقص در نماز و اختلافات خانوادگی است و ممکن است نشان دهنده ضرر مالی باشد.

تعبیر خواب انگشتان ابن سیرین:

 • ابن سیرین گفت که دیدن انگشتان دست در خواب، بیانگر خانواده و عزیزان و همچنین وظایف واجب است.
 • انگشتان در خواب بیانگر نافله و سنت است که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به آن هشدار داده است.
 • انگشتان نیز نشان از ارتش،.
 • اگر شخصی در خواب یا دستی صبای اضافی ببیند، نشان دهنده خوش شانسی و افزایش کار و روابط اوست.
 • اگر ولي در خواب انگشتي اضافي ببيند، بيانگر بي عدالتي و طمع است.
 • کسى که در خواب ببیند انگشتانش قطع مى شود، نشانگر مصیبتی است که بر آن شخص خواهد آمد.
 • مردی که در خواب انگشتانش را بریده می بیند و فرزندی ندارد، در حقیقت این نشان دهنده ناتوانی او در نماز است.
 • هر کس در خواب ببیند که انگشتش را قطع کرد، یکی از پسرانش را از دست داد.
 • همچنین بنگرید به: تعبیر خواب دیدن انگشتان در خواب ابن سیرین و نابلسی

  تعبیر خواب انگشتان برای نابلسی:

 • شخصی که می بیند آسیب انگشت به ضرر خانواده اش خواهد بود.
 • هر که دید انگشتانش بریده شده، نشان می دهد که زکات نمی دهد.
 • هر کس در خواب ببیند که انگشتانش را به هم گره می‌زند، بیانگر این است که این شخص در حال جمع کردن نماز است.
 • دیدن انگشتان کوتاه نشان دهنده تنبلی و بخل است و ممکن است نشان دهنده کوتاهی عمر باشد.
 • هر کس گمان کند یکی از انگشتانش در حال افتادن است دلیل بر نقص نمازش است.
 • همچنین بنگرید: تعبیر خواب دیدن دست بریده در خواب ابن سیرین برای زن شوهردار، برای زن مجرد، برای زن باردار.

 • هر که ببیند از انگشتش شیر می‌افتد، دلالت دارد با خواهر یا عمه‌اش.
 • اگر شخصی پیژامه ببیند که یکی انگشتش را بریده، ضرر می کند.
 • خون از انگشتان دست می تواند نشانه بسیاری از اختلالات و مشکلات باشد.
 • همچنین ببینید: تعبیر خواب دیدن دست در خواب ابن سیرین و امام صادق

  تفسیر انگشتان بریده شده:

 • بریدن انگشتان پا گواه ضرر مالی است.
 • زنی که انگشتان پاهایش را بریده ببیند، بین او و شوهرش جدایی می افتد.
 • بریدن پای کثیف در خواب به معنای تعقیب دشمنان بیننده است.
 • اگر زنی روی انگشتان پا مو ببیند، دلیلی بر این است که خواب بیننده در معرض مشکلات خاصی قرار می گیرد و عده ای ناراحت می شوند.
 • ظاهر شدن انگشتان پا در خواب دلیل بر پول زیاد است.
 • دیدن بریده شدن انگشت پا در خواب

 • هر کس در خواب ببیند که یکی از نوک انگشتانش را بریده یا قطع کرده است، یعنی یکی از فرزندان یا عزیزی را از دست داده است.
 • این ممکن است نشان دهنده از دست دادن پول او، ضرر در تجارت یا ترک شغل باشد.
 • بریده شدن انگشتان، بیانگر ترک نماز یا واجب است که قضا نمی کند.
 • و اگر شخص دیگری ببیند که یکی از انگشتان او قطع شده است، نشان دهنده این است که از نظر مالی به او ضرر می رساند.
 • تعبیر خواب بریدن انگشت شست پا برای خانم های مجرد

 • دیدن ترک خوردن انگشتان در خواب بیانگر سخنان بدی است که خواهید شنید.
 • اگر ببیند نوک انگشتانش را گاز می گیرد، اگر مریض است، نشان می دهد که مرگ او نزدیک است.
 • اگر ببیند که انگشتان دیگری را گاز می گیرد، نشان دهنده بد اخلاقی فرد گاز گرفته شده است.
 • دیدن انگشتان در هم، بیانگر سهل انگاری در نماز و غفلت و جمع کردن نماز در یک وقت است.
 • اگر ببیند که یکی از انگشتانش به جای دیگر رفته، بیانگر آن است که نماز بیش از وقتش به تأخیر افتاده است.
 • ترک خوردن انگشتان در خواب بیانگر سخنان بدی است که از نزدیکان خود درباره بیننده خواب می گوید.
 • و دیدن انگشتان بریده بیانگر اتلاف نماز است.
 • نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا