تعبیر خواب دیدن سنگ سفید در خواب ابن سیرین و ابن شاهین

تعبیر خواب دیدن سنگ سفید در خواب ابن سیرین و ابن شاهین

تعبیر خواب دیدن حجرالاسود در خواب ابن سیرین و ابن شاهین و دیدن حجرالاسود در خواب بیانگر بخت و اقبال و برآورده شدن آرزوها و خواسته ها است، چنانکه بیانگر خیر بسیار برای بیننده است.

و تعبیر خواب دیدن سنگ سفید در خواب، تعبیر دیدن سنگ سفید در خواب و تعبیر سنگ در پا، معانی زیادی دارد از اتفاقات خوش یا بد، تعبیر خواب. در مورد سنگ سفید دیدن پرتاب سنگ سفید و تعبیر برای زنان متاهل و زنان باردار و تنها زن و این نیز در تعبیر مرد مجرد یا متاهل کاملاً متفاوت است، خواهیم آموخت. تفصیل در مورد تعبیر صحیح برخی از علمای تفسیر از طریق سطور زیر، تعبیر خواب دیدن سنگ سفید در خواب توسط ابن سیرین و ابن شاهین.

تعبیر دیدن حجرالاسود ابن سیرین:

 • دیدن تعداد زیادی سنگ سفید در خواب بیانگر خوش شانسی و زندگی موفق برای بیننده است.

 • خواب سنگ سفید یا صخره سفید در خواب بیانگر زن خوب و همچنین نشان دهنده طول عمر است.

 • تعبیر سنگ سفید در خواب بیانگر قیمت ارزان در آن کشور است.
 • ديدن سنگ سفيد در خواب، بيانگر موقعيتي با منزلت براي بيننده است.
 • همچنین بنگرید: تعبیر خواب دیدن سنگ (ریگ) در خواب

  تعبیر خواب حجرالاسود ابن شاهین:

 • دیدن شخصی در خواب که به سنگ سفید می زند و آب از آن خارج می شود و این بیانگر خیری است که بیننده خواب نصیبش می شود.

 • دیدن سنگ در خواب از بیننده نشان دهنده مشکلات و مشکلاتی است که با آن مواجه است.

 • تعبیر خواب حکاکی سنگ سفید در خواب بیانگر این است که بیننده کارهای خیر زیادی انجام می دهد.

 • دیدن راه رفتن بر روی سنگ سفید در خواب بیانگر مشکلات فراوانی است که بیننده خواب با آن مواجه است.

 • حمل سنگ های نقره زیاد در خواب بیانگر بیماری فرد است.

 • همچنین بنگرید: تعبیر خواب دیدن سنگ در خواب

  تعبیر خواب سنگ سفید برای زن مجرد:

 • دیدن دختر مجرد در خواب که در خواب به طرف دوستش سنگ سفید پرتاب می کند، بیانگر این است که دچار مشکلات و گرفتاری هایی خواهد شد، اما به زودی به سلامت از آن رهایی خواهد یافت.

 • تعبیر خواب سنگ انداختن به سوی کسی در خواب، نشانه خیر و نشاطی است که نصیب او می شود.
 • دیدن سنگ های رنگی و جمع آوری آنها در خواب بیانگر ترس و نگرانی شدید آنها از آینده است.

 • تعبیر دیدن حجرالاسود برای زن باردار:

 • تعبیر خواب سنگ سفید در خواب زن باردار، نشانه خیری است که نصیب شما می شود و همچنین بیانگر زایمان آسان و بدون مشکل و خستگی است.
 • همچنین بنگرید به: تعبیر دیدن یا شنیدن سوره حجر در خواب

  تعبیر خواب سنگ سفید برای زن متاهل:

 • تعبیر برای زن متاهل دیدن افتادن سنگ سفید در داخل خانه بر بروز مشکلات و اختلافات فراوان با همسرش و تلاش برای رهایی از آنها.

 • دیدن تعداد زیادی سنگ سفید در خانه در خواب.
 • این گواه پول زیاد و معیشت فراوان است.
 • تعبیر خواب سنگ، دلیل بر حاملگی فرزند پسر سختگیر است.

 • تعبیر خواب حجرالاسود برای زن مطلقه:

 • تعبیر رؤیت زن مطلقه. برخی از افرادی که آنها را نمی شناسید در خواب یک دسته سنگ سفید پرتاب می کنند.

 • این دید نشان دهنده بروز برخی مشکلات است.

 • دیدن سنگ های سفید در خواب، نشانه خوشبختی است که او را تغییر می دهد و زندگی او را به سمت بهتر شدن تغییر می دهد.

 • تعبیر دیدن حجرالاسود برای مرد:

 • ديدن از دست دادن سنگ سفيد در خواب، دليل بر ضرر و زيان بيننده است.

 • تعبیر دیدن سنگ گمشده در خواب مرد بر از دست دادن فرصت های زندگی.

 • تعبیر خواب پوشیدن سنگ یاقوت کبود در خواب، بیانگر موقعیتی معتبر است که بیننده خواب به آن دست خواهد یافت.

 • اگر مردی در خواب ببیند که سنگ یاقوت کبود حمل می کند، مژده است که همسرش ماده ای به دنیا خواهد آورد.

 • تعبیر خواب مرد تعداد زیاد سنگ های سفید در خواب بیانگر مال زیاد و معیشت گسترده است.

 • دیدن مرد متاهل که سنگ سفیدی به سوی او پرتاب می کند، بیانگر مشکلات و مشکلاتی است که بیننده خواب با آن مواجه است.

 • دیدن سنگریزه در خواب

 • دیدن سنگ در خواب معانی زیادی دارد و پرتاب سنگ از جای بلند و بلند نشان دهنده جایگاه بیننده و مقام رفیع اوست.
 • پرتاب سنگ به سوی دیگران در خواب بیانگر بد نامی و گناهانی است که بیننده مرتکب شده است
 • حمل سنگ های سنگین در خواب ممکن است نشان دهنده ضعف شخصیت او باشد و همچنین ممکن است نشان دهنده افراد بد زندگی بیننده باشد و باید مراقب باشد.
 • جمع آوری سنگریزه در خواب برای زنان مجرد

 • دیدن جمع آوری سنگریزه در خواب ممکن است نشانه کسب پول باشد
 • دیدن دختر مجرد در خواب در حال جمع آوری سنگریزه، نشانه دوری او از گناه و نافرمانی است.
 • و دیدن اینکه کسی به سوی او سنگ پرتاب می کند دشمن و انسان بدی در زندگی اوست
 • جابجایی سنگ ها در خواب

 • جابجایی سنگ در خواب بیانگر کار و کارهای دشواری است که بیننده خواب انجام می دهد
 • و دیدن زن متاهلی که شوهرش سنگ جابجا می کند، بیانگر مسئولیت هایی است که بر عهده اوست و انجام می دهد.
 • تعبیر دیدن راه رفتن روی سنگریزه در خواب

 • دیدن راه رفتن روی سنگریزه ها یا سنگ ها بیانگر مشکلاتی است که بیننده با آن مواجه خواهد شد
 • و حذف آن از جاده به معنای از بین رفتن نگرانی ها، گرفتاری ها و مشکلات در زندگی بیننده است.
 • دیدن راه رفتن روی صخره ها در خواب بیانگر عزم و اراده انسان برای رسیدن به چیزی است
 • راه رفتن روی صخره ها تا رسیدن به جایی که محصول و میوه دارد، نشانه آن است که به خواسته و تلاشش خواهد رسید.
 • در رؤیت نشستن بر صخره های سفید به این معناست که نزدیکان بیننده خواب او را در امور کمک می کند و برای مجرد دیدن نشستن بر صخره بیانگر ازدواج زودهنگام اوست و نشستن بر صخره بیانگر خواب بیننده است. مشغول شدن به چیزهای مختلفی که می خواهد به آن دست یابد.
 • و تکیه او بر آن حکایت از نیاز او به کمک دارد و ممکن است آن را از نزدیکان خود دریافت کند و در امور به او تکیه کند.
 • و نشستن بیننده در خواب بر صخره برای او پیروزی است اگر با کسی در رقابت یا دشمنی باشد و خدا داناتر است.
 • تفسیر رؤیای بمباران با سنگ

 • دیدن سنگسار در خواب بیانگر دشمنی و نیز مشکلات است
 • اگر زن متاهلی در خواب ببیند که شوهرش با سنگ بمباران شده است، بیانگر مشکلاتی است که بین او و شوهرش پیش می آید یا اینکه همسرش را دچار مشکل می کند.
 • در مورد یک زن باردار، دیدن فردی که با سنگ بمباران می شود نشان دهنده دشمنی او با این شخص است
 • تعبیر رؤیای پرتاب سنگ به مردگان

 • دیدن اینکه بیننده در خواب سنگ می اندازد، بیانگر این است که به این شخص ظلم کرده است
 • همچنین نشان می دهد که او به این فرد متوفی کلمات توهین آمیز می زند
 • و اینکه او را آزار رساند و به او زیان رساند، خدا داناتر است
 • تعبیر دیدن سنگ های قیمتی در خواب برای خانم های مجرد

 • اگر زن مجردی در خواب سنگ های قیمتی ببیند، بیانگر نامزدی او با مرد جوانی است که دوستش دارد و شادی و نشاط در زندگی اوست.
 • تعبیر دیدن سنگهای قیمتی در خواب بیانگر زندگی شایسته، خودشناسی و مقام والای دختر است.
 • تعبیر خواب سنگ سیاه

 • اگر زن باردار در خواب سنگ های قیمتی سیاه رنگ ببیند، بیانگر سهولت بارداری و زایمان آسان است.
 • . اگر مردی در خواب سنگ های قیمتی ببیند، بیانگر مال زیاد و رزق وسیعی است که به دست می آورد.
 • . دیدن یاقوت کبود در خواب برای مرد مجرد بیانگر ازدواج با زنی صالح و زیباست.
 • سنگ فیروزه در خواب برای زنان مجرد

 • دیدن سنگ فیروزه در خواب بیانگر پیروزی و عمر طولانی و خوش شانسی است.
 • هر کس در خواب سنگ فیروزه ببیند، بیانگر پیروزی او در زندگی و بر دشمنان و رسیدن به آنچه می خواهد است.
 • نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا