تعبیر خواب دیدن شیر در خواب ابن سیرین

شیر در خواب بیانگر مقام و منزلت بلند است، دیدن شیر در خانه ممکن است بیانگر ناملایمات و پریشانی و اختلافات و مشکلات بسیار باشد و مرگ شیر بیانگر مرگ انسان باشد.تعبیر دیدن شیر در خواب نوشته ابن سیرین و نابلسی بسیاری از مردم خواب شیر می بینند و بسیاری از آنها نگران شیر هستیم زیرا حیوان بسیار درنده ای است که قربانی خود را می زند دیدن شیر در خواب تعابیر و تعبیر دارد. که در این مقاله توضیح خواهیم داد و با آن آشنا خواهیم شد.

شیر در خواب اثر ابن شاهین:

 • هر که در خواب ببیند که دارد می جنگد شیر ، گواه این است که او در رقابت بسیار بالایی با کسی است.
 • و اگر خواب ببیند که می بوسد شیر با ترحم به او می نگرد، یعنی پایان رقابت و آمدن سلطان یا پادشاه.
 • و هر که ببیند قبول می کند شیر این نشانه نزدیکی او به سلطان، پادشاه یا رئیس جمهور است.
 • و اگر خوابنده ببیند که گوشت شیر ​​به او رسیده، دلیل محکمی است که مال فراوان به او می رسد و اگر از گوشت شیر ​​بخورد، دلیل بر پیروز شدن اوست.
 • و هر که ببیند بر پشت شیر ​​سوار است و شیر قسمتی از آن را بلند نکرده است، دلیل بزرگی است بر پیروزی و خوابیده سلطان و شاه یا شاهزاده را می زند.
 • همچنین ببینید: تعبیر خواب دیدن شیر در خواب ابن سیرین و نابلسی.

  شیر در خواب اثر ابن سیرین:

 • در مورد اینکه چه کسی می بیند شیر نر در خواب به خانه او می آید، یعنی ممکن است اتفاق بدی بیفتد یا مریضی بمیرد و خداوند متعال بالاتر و داناتر است.
 • و هر کس در خواب ببیند که شیر شده است، یعنی در زمین ظالم و ستمگر است و در زمین فساد می کند.
 • و چه کسی آن را دید شیر اگر در خواب او را بكشد، يعنى مرگ بر تب، و خدا داناتر است.
 • همچنین بنگرید: تعبیر دیدن شیر در خواب برای العصیمی

 • و هر کس که می بیند شیر آمدن به شهر بر روی مردم، به معنای بیماری، شغل یا همه گیری بزرگ در شهر است.
 • اما اگر خواب ببیند که شیر بر فراز منبر بلند می شود، این دلیل بر حاکمی فاسد، ظالم و نیرومند در زمین است.
 • اگر شیری در خواب شخصی را در آغوش بگیرد، به این معنی است که فرد خوابیده به پادشاه، سلطان یا کسانی که در کشور قدرت دارند بسیار نزدیک است.
 • همچنین بنگرید: تعبیر خواب دیدن شیر در خواب

  تعبیر دیدن شیر در خواب توسط نابلسی:

 • و اما آن که دید سر می خورد شیر این بدان معنی است که فرد خواب قدرت زیادی به دست می آورد و پول زیادی به دست می آورد.
 • و هر که در خواب ببیند که شیر را بزرگ می کند، دلیل است که خفته پسران پادشاه یا سلطان را زنده می کند و خدا داناتر است.
 • تعبیر خواب حمله شیر به من

 • ایستادن شیر در خواب بیانگر مقام والای بیننده است.
 • اما حمله شیر در خواب بیانگر کمین دشمن در کمین بیننده و حضور فریبکار در زندگی اوست.
 • تعبیر خواب حمله شیر به من و کشتن او

 • دیدن کشتن شیر بیانگر پیروزی و پیروزی است.
 • دیدن یک شیر بیمار ممکن است نشان دهد که بیننده بیماری دارد.
 • همچنین دیدن کشتن شیر بیانگر غلبه بر ناملایمات و مشکلات است.
 • تعبیر دیدن فرار زن از شیر در خواب

 • دیدن فرار از شیر در خواب بیانگر رفع خستگی پس از خستگی و از بین رفتن نگرانی و اندوه است.
 • و وجود شیر در خانه حکایت از مشکلات و مشاجرات دارد.
 • تعبیر دیدن شیر خانگی در خواب

 • دیدن یک شیر خانگی نشان دهنده وضعیت روانی پایدار بیننده است.
 • دیدن یک شیر کوچک خانگی نشان دهنده بارداری به زودی زن متاهل است.
 • نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا