تعبیر خواب دیدن مار سیاه در خواب ابن سیرین و نابلسی

تعبیر خواب دیدن مار سیاه در خواب ابن سیرین و نابلسی

تعبیر مار سیاه در خواب به روایت ابن شاهین

ابن شاهین را از امامانی دانسته اند که تعابیر بسیاری از خواب های فراوان از جمله دیدن مار سیاه در خواب ذکر کرده است.

 • مار سیاه در خواب به گفته ابن شاهین ممکن است نشان دهنده فریب دشمن باشد.
 • و هر کس ببیند که مار با او سخنان نیکو گفت، این حکایت از نیکی دارد و مار سیاه نشانگر افزایش نجابت و سیاهی است.
 • و هر کس مار صافی ببیند که مالک آن است و هر طور که می خواهد از آن خلاص کند، گنج بزرگی به دست آورد.
 • هر کس در خواب ببیند که مار پا دارد، ممکن است نشان دهنده مقاومت در برابر دشمن باشد.
 • و هر کس گمان کند مار نیش دارد، ممکن است نشان از تورم دشمن در ضرر و شر آن باشد.
 • تعبیر مار سیاه در خواب به روایت ابن غنم

  ابن غنم را یکی از مهم ترین تعبیر کنندگانی می دانند که بسیاری از خواب ها را به طور دقیق تعبیر می کند.امام ابن غنم تعابیر و نشانه های منطقی زیادی از دیدن مارهای سیاه در خواب ذکر کرده اند که بیننده خواب با سرنخ های زیادی عادت کرده است که مهمترین آنها عبارتند از:

 • مار سیاه در خواب ممکن است نشان دهد که دشمن بزرگ بیننده خواب است
 • هر کس در خواب ببیند که همسرش مار به دنیا می آورد، ممکن است نشان دهنده تولد پسری نافرمان از پدر و مادر باشد.
 • و هر که مار سفید ببیند، دشمن در دشمنی و کینه او ضعیف است.
 • و هر کس مار را ببیند که از بلندی مانند کوه فرود می‌آید، ممکن است این نشانه مرگ مقامی باشد.
 • و هر کس ببیند که گروهی از مارها از جای خود گم می شوند، ممکن است نشانه مرگ و بیماری همه گیر باشد.
 • نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا