نوشتن در خواب توسط ابن سیرین به تفصیل 2

نوشتن در خواب توسط ابن سیرین به تفصیل 2

نوشتن عملی زیبا در زندگی، پیام آور میان دل ها و ذهن ها و وسیله ای برای تعلیم و آگاهی و گسترش زیبایی در جهان هستی است، اما در رویا گاهی اوقات معانی نامطلوبی دارد، پس با هم ادامه می دهیم:

نوشتن در خواب

دلالت بر تقلب و فریب دارد و نویسنده متقلب است.مشاهده نوشتن با خط نامشخص ممکن است نشان دهنده توبه باشد.

دیدن کتابت قرآن یا آیه ای از قرآن بر پیراهن نشان دهنده قوت ایمان است.

چشم انداز نوشتن، اشاره ای به توبیخ شدن برای رفتار بی پروا.

وبلاگ نویسی با خطی واضح، در حالی که در واقع نوشتن را بلد نیستید، خواب اشاره به کسب روزی با ترفند دارد.

اگر نویسنده یا دانشمند هستید، این دلیل بر خیر و فایده و معیشت است.

مقاله ای در مورد ازدواج در خواب بخوانید

نوشته او در رنگ های مختلف با توجه به معنای رنگ تعبیر می شود.

و اما غريب، اشاره به فرار از دشمنان است.

نوشتن غیر از بینش شرعی قابل تقدیر نیست.

در مورد رنگ سبز، نشان دهنده درستی است.

و ذخيره خون رجوع به ربا يا پيشنهاد شود.

دیدن نوشته ای که ظاهر نمی شود، بیانگر اخراج از کار است و خداوند اعلم.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا