تعبیر خواب کبوتر و تعبیر کبوتر در خواب

تعبیر خواب کبوتر و تعبیر کبوتر در خواب

تمام نمادهای کبوتر در خواب، معنی شکار و خوردن کبوتر، دیدن کبوتری که کبوتر را با دست گرفته است، نماد کبوتر سفید و سیاه در خواب و غیره را کشف کنید.

صحبت از تعبیر دیدن کبوتر در خواب ابن سیرین داستان حضرت نوح علیه السلام را به یاد می آورد که کلاغ را فرستاد تا آب در حال عقب نشینی را برای او بیازماید، پس کلاغ جسد شناور را پراکنده کرد.

 • ابن سیرین کبوتر را در خواب می گوید به زن وفاداری اشاره می کند که فقط به شوهرش راضی استکبوتر زن خوب و محبوبی است و پرندگان کبوتر در خواب نیز دلالت بر نامه نگاری و خبر دارند و صدای غوغای کبوتر در خواب بیانگر پند و اندرز مرد به زن است.
 • شیخ نابلسی می گوید: کبوتر در خواب پیام آور صادقی است که پیامی دارد و خواب کبوتر نماد دوستی صادق یا همسری مهربان است که اسرار را حفظ می کند.
 • و این همان چیزی است که مترجم رویاها در وب سایت شیرین خود به آن می رود اگر بگویید کبوتر در خواب مژده و پیام حق است و کبوتر در خواب امنیت و امان و دلیل ایمان است و کبوتر در خواب از نشانه های محبت و پند است. عزیزان.
 • به گفته ابن سیرین دیدن کبوتر در خواب برای شخص دلواپس، ان شاء الله حاکی از آسودگی نزدیک است، پس هر کس در خواب ببیند کبوتری در اطراف او پرواز می کند یا بر او فرود می آید، غایب است یا مژده به او رسیده است.
 • و هر کس در خواب ببیند کبوتری را در دست گرفت و بداند برای دیگری است زنا کرده است و همینطور دیدن کبوتر در حال غذا خوردن دلال دلال یا اغوای زنان مخصوصاً برای یکی باشد. که دید در خواب به کبوترها غذا می پاشد و آنها را نزد خود دعوت می کند، مخصوصاً اگر بداند کبوتران غیر او هستند و تعبیر برای ابن سرعین است.
 • و هر کس در خواب کبوتری را ببیند که از او فرار می کند و به سوی او باز نمی گردد، ممکن است دلالت بر مرگ زنش یا طلاق دادن او باشد، چنانکه کبوتر در خواب فرار می کند، بیانگر کوتاهی بیننده است. تحسین یک زن
 • هر کس در خواب بال کبوتر را ببرد، به همسرش قسم می خورد و آزادی او را محدود می کند و بریدن بال کبوتر در خواب ممکن است نشان دهنده باردار بودن زن باشد، هر چند باردار باشد و زایمان کرده باشد.
 • به گفته شیخ نابلسی فرمود: هر كه كبوترى را در خواب ديد، دعاى او مستجاب نخواهد شددیدن کبوتر در خانه دلالت بر ازدواج با مجرد دارد و زنش با ظاهر و اخلاقش هر چه دوست دارد خواهد بود و هر که در خواب دید کبوتر بر او می پرد شادی و سرور می شود.
 • شیخ به نابلسی می گوید که مرغان در خواب به طور کلی، اگر بر دوش بیننده بایستند یا بر او فرود آیند، دلالت بر اعمال و کردار او بین او و خالق متعال دارد; اگر پرنده در خواب خوش رنگ و قیافه و شهرت داشته باشد، نشان دهنده کار نیک و حسن خلق و دین است، اما اگر پرنده در ظاهر زشت، بدنام و یا در خواب سیاه زشت باشد، بیانگر بد کار و فساد است. از دین
 • خلیل بن شاهین الظهری گوید کبوتر در خواب است دلالت بر زن زیبا و کنیز است و شکار کبوتر در خواب ممکن است بیانگر این باشد که زنی حرام انجام داده است، کبوتر زشت و سیاه بوده، اعمالش یکی بوده و بهترین کبوتر در خواب بوده است. کبوتر سبز دست گرفتن کبوتر در خواب برای بیننده از کشوری دور نشان دهنده سود و نیکی است و ممکن است نشان دهنده ازدواج او باشد، اشتغال به باطل و بازی با کبوتر در خواب نیز بیانگر همجنس گرایی و آمیزش با مردان است. خدا نکند.

 • کبوتر سفید در خواب بیانگر دین و تقوا استو هر کس در خواب ببیند کبوتر سفیدی در دست دارد با زنی که مذهبی است ازدواج می کند یا خبر خوشی به گوشش می رسد و اما کبوتر سیاه در خواب دلالت بر ارباب مردان دارد. و زنان، و گفته شد که حمله کبوتر سیاه در خواب، نماد خبر بد است.
 • کبوتر خاکستری در خواب دلالت بر برکت در رزق اندک دارد و شاید دلالت بر خبری باشد که نیک و بد در آن آمیخته شود و کبوتر خاکستری در خواب برای زنان مجرد دلالت بر خیر معوق دارد.
 • و بهترین رنگهای حمام در بینایی به قول ابن سیرین حمام سبزهر که در خواب ببیند که کبوتر سبزی دارد یا از او نگهداری می کند، خیر می یابد و غارت می کند و کبوتر سبز در خواب، بیانگر تقوا و علم اسلامی است.
 • و کبوتر کبود در خواب دلالت بر سعادت زنی است که صاحب اختیار است و هر که کبوتر آبی را در خانه خود ببیند، بیانگر زیارت سعادتمندان و صاحبان شرف است.
 • ذبح کبوتر در خواب از نظر ابن سیرین به معنای ازدواج و باکرگی استخوردن گوشت کبوتر در خواب بیانگر خوردن پول زن و ذبح کبوتر در خواب بیانگر تسلط بیننده خواب بر زن است.
 • ذبح کبوتر در خواب ممکن است نشان دهنده توهین بیننده به زنان اطرافش باشد، زیرا کندن پر کبوتر در خواب نماد شکنجه زن، زندانی کردن یا ربودن پولش است.
 • نبلسی گفت: شکار کبوتر در خواب نشان دهنده مالی است که بیننده خواب از افراد نجیب به دست می آورد و اما دیدن کبوتر در حال شکار از خانه همسایه در خواب بیانگر نیت سوء و استراق سمع زنان همسایه است.
 • و شکار کبوتر با سنگ در خواب نمادی از خوردن نادرست علائم مردم استو اما شکار کبوتر با تفنگ در خواب، نماد خوبی، سود و پول سریع است، مشروط بر اینکه شکار برای غذا باشد.
 • همچنین تعبیر خواب شکار در خواب را با کلیک بر روی جزئیات بخوانید.

 • خوردن کبوتر خام در خواب بیانگر غیبت زن است بد گفتن یا خوردن علایم زنان و غیبت آنان و گویند خام خوردن کبوتر در خواب بیانگر ربودن قهری مال زن است و حمام در خواب تلخ است، بیانگر زن نافرمان است.
 • خوردن کبوتر شکم پر در خواب بیانگر چند برابر شدن رزق و روزی و پول استهر که دید کبوتر پر برنج می خورد، پولش را به آسانی زیاد کرد، اما کبوتر پر شده در خواب، نماد افزایش پول بعد از سختی است و تا زمانی که کبوترها رسیده باشند خوب است.
 • خوردن کبوتر کبابی در خواب رزق اندکی همراه با خستگی است ولی با برکت است و خوردن کبوتر سرخ شده در خواب بیانگر اضطرار در رزق و روزی در حال آمدن است و سرخ شده بیانگر بنگاهی است که شروع به خوردن سرمایه خود می کند.
 • تعبیر دیدن حمام در خواب

 • دیدن دستشویی در خواب، بیانگر شراکت و توافق با زنی است، هر که در خواب ببیند که دستشویی می رود، بیانگر آن است که با همسرش حال خود را بهبود می بخشد یا با او به کار می پردازد، اما کباب حمام در خواب، بیانگر تعدیل رفتار همسر، خواهر یا دختر است.
 • و پر كردن حمام در خواب صرفه جويي با مادر يا زن و نيز ديدن كبوتر پر شده در خواب بدون خوردن آن، بيانگر پولي است كه نزد زن يا مادر جمع شده و مخفي كرده است و هر كه ببيند آبگوشت كبوتر در آن مي نوشد. در یک رویا، او پس از بیماری، خیر و سلامت زیادی به دست می آورد.
 • لانه کبوتر در خواب به گفته ابن سیرین نشان دهنده محل ملاقات زنان استدیدن کبوترخانه در خواب، نماد محل زندگی و سکونت زنان است و هر کس در خواب ببیند که در حال ساختن کبوترخانه است، ازدواج را برشمرده و یا فرزندانش در میان دختران باشد.
 • تعبیر خواب در سایت هالوها می گوید که لانه کبوتر در خواب نشانگر اتاق خواب است و هر که ببیند کبوتر در خانه خود لانه می سازد نشانگر این است که در خانه خود امن و مطمئن است و دیدن لانه کبوتر در خانه اش محل کار نشان می دهد که کار او امن و برکت است، زیرا کبوترخانه نمادی از سطح است.
 • و خراب كردن لانه كبوتر در خواب، اگر عمدا بوده باشد، بيانگر خراب شدن خانه در اثر بد رفتاري است.و یا نبود امنیت در خانه، حتی اگر خرابکاری ناخواسته دستشویی حاکی از سهل انگاری والدین باشد.
 • پرورش کبوتر در خواب به تعبیر ابن سیرین بیانگر مراقبت از زنان است و دیدن گله کبوتر در خانه در خواب به تعبیر شیخ نابلسی بیانگر رهبری و سیادت است، کبوتر ملک بیناست.
 • تعبیر خواب در سایت شیرین خود از دیدن پرورش کبوتر در خواب می گوید هیچ خوبی در آن نیستهر که ببیند در خانه کبوتر پرورش می دهد یا دزد است یا به همسایه ها نگاه می کند و کبوترپروری در محل کار نماد تقلب در محل کار است اما هر که ببیند کبوتر تجارت می کند با دزد و دزد برخورد می کند.
 • در حالی که رویت نگهداری از کبوتر نشان دهنده ایمان و انفاق است که نباید برای تجارت باشد و غذا دادن به کبوتر در خواب نمادی از غذا دادن به زنان وابسته به خواب بیننده است، مشروط بر اینکه کبوتر در خواب دارایی او باشد.
 • و هر کس در خواب کبوتری را ببیند که از دست او غذا می‌خورد، زنش او را نوازش می‌کند و کبوتران را چک می‌کند و در خواب زن یا رودخانه او را طلاق می‌دهد و شکار کبوتر در خواب نماد آهنگ زن در طناب اوست.
 • تخم کبوتر در خواب نشان دهنده دختران استبه گفته شیخ نابلسی، دیدن تخم کبوتر با دست در خواب، نماد مراقبت از دختران جوان است و ممکن است بیانگر این باشد که همسر دختری ماده دارد، در حالی که خوردن تخم کبوتر در خواب بیانگر معیشت کوچک اما مفید و پر برکتی است.
 • و تعبیر تخم کبوتر در لانه حکایت از حاملگی زن یا حاملگی زنی از خویشاوندان دارد و دیدن شکسته تخم کبوتر در خواب جنین را سقط می کند.
 • دیدن جوجه کبوتر در خواب بیانگر کودکان ضعیف و نیاز آنها به مراقبت استدیدن کبوتر کوچک در خواب، بیانگر فرزندان مؤمن است و دیدن کبوتر در حال غذا دادن به جوجه های خود در خواب، بیانگر مادری است که به بچه های خود غذا می دهد و از آنها مراقبت می کند.
 • خوردن جوجه کبوتر در خواب ممکن است نماد خوردن پول ضعیف یا یتیم باشد و گرفتن جوجه کبوتر از لانه نماد اختلافات زناشویی است که بچه ها قربانی آن می شوند و دیدن کبوتر کوچک مرده در خواب ممکن است بیانگر اخلاق بد فرزندان باشد. و قساوت دلهایشان، و خداوند آری و داناتر است.
 • مخصوصاً کبوتر در خواب ممکن است برای بیمار دلالت بر مرگ داشته باشد، مخصوصاً کسی که در خواب ببیند کبوتری بر سرش ناله می کند و گفته اند دیدن کبوتر در خواب، دلالت بر زنی غمگین دل شکسته دارد و هر که ببیند. که در خواب کبوتری را ذبح می کند به زن بیوه یا مطلقه ظلم می کند و خدا داناتر است.
 • دیدن کبوتر حامل در خواب بیانگر پیام دوست یا غایب استدیدن کبوتر اهلی در خواب، نماد زنی وفادار است که از خانه و خانواده خود محافظت می کند، همانطور که کبوتر خانه دار در خواب نماد راهنمایی و شناخت حقیقت است.
 • دیدن حمام مسجد در خواب بیانگر افزایش امنیت و ایمنی است ان شاء الله و حمام در حیاط ها بیانگر برکت در آن مکان است.
 • دیدن حمام در خواب برای زن متاهل بیانگر ملاقات با زنان از دوستان و اقوام استو دیدن گله های کبوتر برای زن متاهل بیانگر این است که دوستانش بسته به زمینه خواب برای مناسبتی که ممکن است خوب یا بد باشد با او جمع می شوند.
 • کبوتر حامل در خواب برای یک زن مجرد، بیانگر زنانی است که به نیکی دعوت می کنند یا واعظی که اخبار خود را به مردم می رساند، و کبوتر سفید در خواب برای زنان مجرد، نماد موفقیت و آرامش در زندگی او است.
 • جوجه کبوتر در خواب برای زن متاهل بیانگر فرزندان و نیاز آنها به مراقبت از او است.دیدن تخم کبوتر در خواب نماد قاعدگی یا جنین است و اما دیدن لانه کبوتر در خانه برای زنان مجرد و متاهل بیانگر آن است. اتاق خواب، اتاق خواب و خانه زناشویی.
 • هر کس در خواب ببیند که از کبوتر مراقبت می کند یا به کبوتر می دهد، دختران یا خواهران خود را برای ازدواج آماده می کند و در خواب به زنان مجرد غذا دادن به کبوتر، خود را آماده می کند و در امور ازدواج با همسالان خود مشورت می کند.
 • خوردن کبوتر در خواب برای زنان بیانگر گفتگوی آنها با یکدیگر است و دیدن کبوتر ذبح شده در خواب نماد شکستن پاروهای یکدیگر است.
 • و اما دیدن کندن پرهای کبوتر در خواب، بیننده در حال عذاب بنده خود است و شکار کبوتر در خواب برای زن زنی است که از دختران بد توقع دارد.
 • هر که در خواب ببیند کبوتری بر شانه یا دستش ایستاده است از مادر یا خواهر یا دختری حمایت می شود و دیدن کبوتر در حال ادرار بر بیننده در خواب برای او خوب است.
 • از دیگر موارد دیدن کبوتر در خواب این است که تعبیر خواب آن را در سایت شیرین خود به شما می رساند:

 • هر کس در خواب ببیند کبوتری بر او ادرار می کند یا بر او اجابت مزاج می کند، این خیر است و روزی به او می رسد.
 • هر کس در خواب کبوتری را ببیند که بر پنجره خود ایستاده است، نامزد دختری شده است و دیدن کبوتر روی پنجره در خواب ممکن است نماد این باشد که زنان صاحب خواب را مشاهده می کنند و اخبار او را دنبال می کنند.
 • دیدن کبوتر بر شانه در خواب، بیانگر همسر و حمایت و حمایت اوست.
 • و هر کس در خواب ببیند کبوتر آن را نوک می زند، این طهارت زنان و اضطرار آنها برای رسیدن به خواسته هایشان است.
 • دیدن کبوتری حامل پیام در خواب بسته به وضعیت بیننده خواب و زمینه بینایی مژده یا هشدار است.
 • دیدن کبوتر در خواب برای فقیران، مژده رزق و برای ثروتمند مژده به برکت است، و غسالخانه برای اسیر در خواب مژده آسایش و برای مریض مژده شفا است. ، مگر اینکه از غسال نقش باشد، پس برای خود ماتم می کند و کبوتر در خواب برای مؤمن ذکر بسیار دارد و گنهکار پند محبت آمیز دارد.
 • منابع و مراجع addremove

  1. کتاب «مکتب الکلام فی تعبیر خواب»، محمد بن سیرین، چاپ دارالمعرفه، بیروت، 2000م.
  2. کتاب «عطر الحیوان فی تعبیر خواب» شیخ عبدالغنی النابلسی.
  3. کتاب «تعبیر خواب از کلمات ائمه و پرچمها» شیخ علی احمد عبدالعال طهطاوی، دار الکتب العلمیة بیروت، چاپ دوم 2005م.
  4. کتاب «تعبیر خواب خوش بینی» محمد بن سیرین، مکتبة الایمان، قاهره.
  5. کتاب بیان القدری بیان در بینش شیخ ابی سعد نصر بن یعقوب الدینوری القدری، تحقیق دکتر فهمی سعید، علم الکتب بیروت، چاپ دوم 1379ش.
  6. «علائم فی العالمیه»، امام المبارک غرس الدین خلیل بن شاهین الظهیری، تحقیق سید کسروی حسن، دار الکتب العلمیة، بیروت 1993م.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا