تعبیر خواب مرده به تفصیل دیدن مرده در خواب

تعبیر خواب مرده به تفصیل دیدن مرده در خواب

تعبیر خواب مرده ابن سیرین

و بعضی از اهل بیان گفتند که ابن سیرین می گوید: من گرفتن از مردگان و ندادن آنها را دوست دارم و به طور کلی هرگاه انسان ببیند که مرده چیزی به او داده است بهتر است که آن چیز نباشد. از اقسام حشرات موذی، و امّا بخشش در همه جهات، ستودنی نیست، مگر اینکه از آن کراهت داشته باشد و از قسم پیشین باشد.

در خواب میت چیزی نجس به او می دهد و هر که ببیند مرده چیزی به او داده و لباسی کثیف بوده، مرتکب منکر می شود.

مرده خواب دید که به او غذا داد و هر که ببیند مرده به او غذا داد، از جایی که انتظارش را ندارد روزی می‌گیرد.

خواب مرده به او داد یه پیراهن نو و هر کس ببیند که مرده پیراهن نو یا جامه پاکیزه به او بخشیده است مانند روزگار خود خواهد بود و اگر به او بدهد. فلانل خیر و فایده و اعتبار است. خواب مرده به او داد عسل و هر کس ببیند که به او عسل داده است، از یک طرف پولی است که از آن به حساب نمی آید.

خواب مرده به او علم می آموزد و هر کس ببیند که مرده به او علم می آموزد، بر این اساس در دین خود به نیکی می رسد.

رویای واعظ و هدیه مرده

ابوسعید الوثی می‌گوید: هر که ببیند میت چیزی از محبوب دنیا به او بخشیده، خوب است به جایی که انتظارش را ندارد برسد، و هر که تجارتی را ببیند و مرده ای در آن باشد. چه انسان باشد و چه حیوان، آن کالا فاسد می شود و اصل خود را از دست می دهد، و هر که ببیند چیزی به مرده فروخته، دلیل بر گرانی آن چیز است. و هر کس ببیند چیزی به میت داده و به او برگرداند ضرر و کوتاهی دارد.

هر كه ببيند ميت چيز مجهولي به او داده و به آنچه هست نرسيده است در هر حال منفعت است و همين طور اگر به ميت چيز مجهولي داده شود ضرري ندارد.

هر کس ببیند که مرده لباسش را به او امانت داده و از او بخواهد، دلیل بر فقر آن مرده از خیر و مغفرت است.

هر کس مرده ای را ببیند که لباس دوخته ای به او داده است که از لباس او نیست، آن را خورد و پوشید، سپس آن را درآورد و به مرده داد، سپس مرده آن را بپوشد، سپس مرده بپوشد. پس این دلیل بر مرگ اهل بیت اوست.

دانیال گفت: هر که ببیند مرده ای از غذا و نوشیدنی به او داده و نخورده است از مال خود کم می کند و اگر بخورد خیر و سود است و اگر بخورد. چیزی از لذت دنیا به او می دهد، آنگاه وقوع خیر و رسیدن امید است.

و هر کس مرده ای را ببیند که چیزی از قرآن و کتب فقهی و امثال آن به او داده است، دلیل بر موفقیت در عبادات و اعمال نیک است و اگر آن را نپوشیده و آن را ترک کرده است مرده آن را گرفت و پوشید، پس این دلیل بر سفر فوری او از دنیاست.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا