تعبیر دیدن وضو در خواب

تعبیر دیدن وضو در خواب

تعبیر دیدن وضو در خواب، وضو عبارت است از تطهیر بدن با آب، یعنی شستن اعضاء یا مسح آنها، و ممکن است وضو برای نماز باشد یا برای مواردی مانند پهلو، مثلاً وضو در خواب. نمادی چند وجهی که در اینجا به مواردی محدود می کنیم.

وضو گرفتن در خواب به طور کلی امانی از جانب خداوند متعال است.

هر کس در خواب وضو بگیرد حاجت خود را برآورده می کند و به آنچه در امر دین یا زندگی می خواهد می رسد.

هر که در خواب برای نماز وضو بگیرد از دشمن خود در امان است و مورد عنایت خداوند متعال خواهد بود.

دیدن وضو و وارد شدن به نماز در خواب، مضطرین و مضطرین را تسکین می دهد و خداوند را بر آن ستایش می کند.

اگر خواب ببیند در جایی که چشمه ای از آن آب بیرون می آید وضو گرفته یا غسل کرده است، بیانگر این است که چیز دزدیده یا مفقود شده به او برمی گردد.

هر كه با چيزى كه با وضو جايز نيست وضو بگيرد در تلاش است و در انتظار آسودگى است و ممكن است چيزى كه منتظر است تمام نشود.

اگر در خواب ببیند که از نجاست جنسی وضو یا وضو گرفته است و در حقیقت قرض و امانت یا امانت یا شهادتی دارد اگر نپردازد گناهکار است.

دیدن وضو یا وضو از نجاست، نشانه بیرون رفتن و رهایی از آن همه و دوری از گناه است.

کسى که در خواب نماز بدون وضو بخواند، اگر تاجر باشد، دلالت بر آن دارد که تجارت او بدون سرمایه است.

و اگر سازنده باشد جا و سرپناهی نخواهد داشت.

و اگر مسئول باشد، نظر یا طرفدار او را برآورده نمی کند.

رؤيت كسى كه بدون وضو و در جايى كه جايز نيست نماز بخواند، حاكى از سرگردانى در امرى است كه درخواست مى كند و براى او مناسب نيست.

و خداوند تبارک و تعالی داناتر است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا